Apothecarius ebook Więcej
2019-12-30Mikołaj Konstanty
Najważniejsze zmiany w aptekach od 2020 r.

Najważniejsze zmiany jakie czekają nas w aptekach od 1 stycznia 2020 r.

1. BDO (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami)

Do 31.12.2019 r. wszystkie apteki, jako wytwórcy odpadów, muszą zarejestrować się w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).

W zwrotnym zawiadomieniu o nadaniu indywidualnego numeru rejestracyjnego, które przedsiębiorca otrzymuje, po dokonaniu zgłoszenia, znajduje się:
- login i hasło do konta przedsiębiorcy w bazie BDO (Uwaga - mają krótką datę ważności - 30 dni).
- informacja, że od 1.01.2020 r. wszystkie zmiany będą mogły być dokonywane wyłączenie elektronicznie przy użyciu: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego (http://www.pz.gov.pl) albo podpisu osobistego.

Proszę o przestrzeganie terminu aktywacji konta wyznaczonego w zawiadomieniu.

Nadany przez Urząd Marszałkowski numer rejestrowy należy od 1.01.2020 r. umieścić na paragonach i fakturach oraz dokumentach handlowych przedsiębiorcy.

Pozostałe szczegóły: https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8154

2. Opłaty recyklingowe za torby foliowe

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu opakowaniami, o czym Państwa informowaliśmy. Zmianą zostały objęte grube torby foliowe, które dotychczas były zwolnione z opłat.

Tak jak we wcześniej obowiązujących przepisach, z opłaty zwolnione są torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, wydawane ze względów higienicznych.

W nowelizacji ustawy wprowadzono zmiany dotyczące terminów rozliczania opłaty recyklingowej.

Od 1.01.2020 r. trzeba będzie wnosić ją kwartalnie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Opłatę za 2019 rok należy wpłacić zgodnie ze starymi przepisami do dnia 15 marca 2020 r.

Poza tym obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji nabytych i wydanych toreb, które to ewidencje należy przechowywać przez okres 5 lat.

Przedsiębiorcy prowadzący na dzień 01.09.2019 r. jednostkę handlową, w której oferowane są torby foliowe mają do 31.12.2019 r. złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO (Baza Danych o Odpadach).

W 2020 r. będziecie Państwo zobowiązani do złożenia sprawozdania z ilości nabytych i sprzedanych toreb w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze opracowanego wzoru sprawozdania.

Więcej informacji pod linkiem :
https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplata-recyklingowa-za-lekkie-torby-z-tworzywa-sztucznego.html

3. Wnioski - zlecenia na wyroby medyczne eZWM

Komunikat NFZ z 23.12.2019 r. dla świadczeniodawców i realizatorów zleceń w sprawie wytycznych w zakresie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-realizatorow-zlecen,7536.html

4. Split payment (mechanizm podzielonej płatności)

W  uzupełnienie informacji opublikowanej na stronie https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8080 dotyczącej m.in mechanizmu podzielonej płatności (split payment) o sankcje wynikające z nowelizacji przepisów.

Nie opisuję sankcji mogących mieć zastosowanie u wystawcy faktur – w aptece nie dokonujemy sprzedaży towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Istotne są sankcje u nabywcy towarów lub usług ujętych w ww. załączniku, a są to kolejno:

- w przypadku dokonania płatności bez zastosowania mechanizmu mpp (towary z załącznika nr 15 ustawy o VAT, kwota brutto faktury przekracza 15.000,00, jest na fakturze adnotacja mpp) naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającego na towary lub usługi z załącznika wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność.

Jeżeli jednak nasz dostawca rozliczy VAT z tej faktury, sankcji się nie stosuje.

- dodatkowo podatnik, który nie dokonał zapłaty z zastosowaniem mpp podlega karze grzywny do 72-stawek dziennych (Kodeks karny skarbowy).

- ponadto brak zapłaty z zastosowaniem mp, nawet jeżeli jest ona dokonana przelewem na konto z „białej listy" powoduje, że nie możemy uznać faktury za koszt uzyskania przychodu.

5. Biała lista podatników

Od 01.01.2017 r. w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych (art.15 d) i osób fizycznych (art. 22p) ograniczono koszty uzyskania przychodów o faktury dokumentujące zapłaty za transakcje na kwoty wyższe niż 15.000,00 brutto zapłacone bez pośrednictwa konta bankowego.

Z kolei art. 96b ust. 1 ustawy o VAT zobowiązuje szefa Krajowej Administracji Skarbowej do udostępnienia wykazu zarejestrowanych podatników VAT (również wykreślonych oraz przywróconych) zawierającego ich aktualne, zgłoszone do US konta bankowe.

Od 01.01.2020 r. powołane wyżej artykuły z ustaw o podatkach dochodowych są zmienione i stanowią, że nie wystarczy zapłata za pośrednictwem konta bankowego, ale musi być dokonana na konto znajdujące się w wykazie udostępnionym przez szefa KAS. Podajemy Państwu link do wyszukiwarki kont bankowych (proszę też sprawdzić swoje konta ): https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Jeżeli transakcja zawiera towary lub usługi z załącznika nr 15 ustawy o VAT to musi być zapłacona za pośrednictwem konta bankowego, na konto z białej listy i  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Tylko wtedy można wydatek uznać za koszt uzyskania przychodu .

6. Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy podatnicy i płatnicy podatku PIT, CIT, VAT mają obowiązek posługiwać się indywidualnym rachunkiem podatkowym służącym tylko i wyłącznie do wpłat podatku (takie rachunki podatnicy posiadają już w ZUS). Szczegóły: https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8163

7. Paragony z NIP nabywcy

Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż dla podatnika VAT, która uprzednio była zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej, będzie uzależniona od zamieszczenia na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy: https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8000gfasD

W nawiązaniu do powyższego proszę rozważyć, aby w aptece zamieścić informację dla pacjenta o treści np.:
"W związku z art. 106 b ust. 6 ustawy o VAT prosimy o zgłoszenie personelowi apteki prośby wystawienia faktury przed dokonaniem zakupu".

8. E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r.

https://csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/e-recepty-obowiazkowe-od-8-stycznia-2020-r/

9. Nowa lista refundacyjna

20 grudnia 2019 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2020 r.:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2020-r

10. Nowy ryczałt na lek recepturowy

Od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i wynosi 13 zł (2600 zł x 0.50% = 13 zł)

Zmiana kwoty ryczałtu wynika z:
- Dz.U.2019.784 ze zmianami - Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7.

"Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku."

- Dz.U.2019.1778 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1778/1
- minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w 2020 roku 2600 zł,
- minimalna stawka godzinowa wynosi w 2020 roku 17 zł.

11. Europejska Farmakopea X
http://urpl.gov.pl/pl/informacja-z-dnia-17-grudnia-2019-r-w-sprawie-nowych-i-znowelizowanych-rozdzia%C5%82%C3%B3w-i-monografii

12. Opłata za wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki

Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2019.499 15.03.2019 r.)

Art. 105. [Opłata za udzielenie, zmianę lub przeniesienie zezwolenia]
1. Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2.600 zł x 5 = 13.000 zł

2. Za zmianę zezwolenia, jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony lub przeniesienie, o który mowa w art. 104a, pobiera się opłatę w wysokości 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.

13.000 zł x 20% = 2.600 zł

13. Okres edukacyjny

Przypominamy o konieczności rozliczenia kończącego się w grudniu 2020 r. kolejnego okresu edukacyjnego (2016-2020) trzem grupom farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych:
- pierwszy 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2015 r.
- drugi 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2010 r.
- trzeci 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu do 2005 r.

14. Obecnie na etapie konsultacji publicznych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328201

Czego dotyczy akt?
Ujednolicenie dopuszczalnego okresu terapeutycznego dla środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P oraz środków odurzających grupy II-N i substancji psychotropowych grupy III-P i IV-P, przez zrównanie do 90-dniowego okresu stosowania. Doprecyzowanie, że recepty na preparaty zawierające środki odurzające inne niż grupy I-N lub substancje psychotropowe inne niż grupy II-P mogą być wystawiane z naniesioną na nich datą realizacji „od dnia”.

15. Dni wolne od pracy w 2020 r.

1 stycznia (środa) - Nowy Rok
6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli
12 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
13 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (piątek) - Święto Pracy
3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
31 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
11 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)

 

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Dokładny termin: 2020-02-29
Autor: Mikołaj Konstanty
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet