Powrót
2019-11-28
Opracowanie dla studentów VI roku

Opracowanie zapytań zgłoszonych przez studentów VI roku przygotowane przez dra hab. n. farm. Pawła Olczyka - Koordynatora 6-miesięcznych Praktyk Zawodowych w Aptece Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

***

Pytanie 1
„Podobno przysługuje nam 14 dni wolnych, które mamy do wykorzystania, jeżeli zachorujemy w czasie stażu. Czy jeżeli posiadamy zaświadczenie lekarskie o chorobie te 14 dni wlicza nam się w godziny praktyk czy czas ten musimy odrobić? Czy te 14 dni dotyczy tylko choroby czy innych sytuacji losowych też (bez zaświadczenia)?”

Odpowiedź na pytanie 1
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2009 r., w sprawie praktyki zawodowej w aptece, Dz.U.09.31.215 z dnia 26 lutego 2009 r., w § 5., w ustępie 1. określa, iż „Czas trwania praktyki ulega przedłużeniu w przypadku: 1) niezdolności w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych przez okres dłuższy niż 14 dni; oraz – w ustępie 3. wskazuje, iż: Usprawiedliwioną nieobecnością na praktyce niewymagającą przedłużania czasu trwania praktyki jest: 1) niezdolność w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych przez okres do 14 dni;

Przedmiotowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2009 r., w sprawie praktyki zawodowej w aptece, Dz.U.09.31.215 z dnia 26 lutego 2009 r., odnosi się wyłącznie do „niezdolności” oraz – „Usprawiedliwionej nieobecności" , nie zaś do dni wolnych.
Jeżeli niezdolność trwa dłużej niż 14 dni – wówczas praktyka ulega przedłużeniu - w odróżnieniu od niezdolności trwającej krócej niż 14 dni, niewymagającej przedłużania okresu praktyki. ROZPORZĄDZENIE, odnosząc się do nieobecności usprawiedliwionej, dopuszcza także inne zdarzenia losowe.

***

Pytanie 2
„Czy w ramach stażu musimy brać udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych? Ile takich konferencji musimy zaliczyć? Czy czas spędzony na konferencji wlicza się nam w czas stażu, jeżeli odbywa się ona np w sobotę?”

Odpowiedź na pytanie 2
Zgodnie „Zasadami organizacji sześciomiesięcznej praktyki zawodowej studentów VI roku kierunku farmacja” - Student zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej dwóch konferencjach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Natomiast, posiłkując się § 5., ustęp 3., punkt 3) przedmiotowego ROZPORZĄDZENIA: „Usprawiedliwioną nieobecnością na praktyce niewymagającą przedłużania czasu trwania praktyki jest: nieobecność na praktyce w ciągu 6 miesięcy przez okres 30 godzin dydaktycznych w związku z udokumentowanym, w dzienniku praktyki zawodowej w aptece, udziałem w szkoleniach w dziedzinie nauk farmaceutycznych lub medycznych....”
Odpowiadając na ostatnie pytanie z podpunktu 2.:
Udokumentowany udział w Konferencji (zorganizowanej z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt), może zostać uwzględniony w Dzienniku stażowym bowiem: „Osoba odbywająca praktykę, zwana dalej „praktykantem”, odbywa praktykę w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dobę, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.” (§ 4., ustęp 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2009 r., w sprawie praktyki zawodowej w aptece, Dz.U.09.31.215 z dnia 26 lutego 2009 r.)

***

Pytanie 3
„Jeżeli chodzi o godziny stażowe to czy jeżeli wyrobimy 960h przed 31.03 to czy możemy staż zakończyć przed ta data?”

Odpowiedź na pytanie 3
Niestety nie ma takiej możliwości, bowiem:
„Praktyka rozpoczyna się po wykonaniu i obronie pracy magisterskiej, nie później niż z dniem 1 października, i kończy się po 6 miesiącach pod warunkiem zrealizowania pełnego programu praktyki w łącznej liczbie 960 godzin dydaktycznych, przy czym godzina dydaktyczna realizacji zajęć w ramach praktyki trwa 45 minut. („§ 3., ustęp 1., ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2009 r., w sprawie praktyki zawodowej w aptece, Dz.U.09.31.215 z dnia 26 lutego 2009 r.).”

„Wiem że mamy możliwość robienia więcej niż 8h dydaktycznych w ciągu dnia, czy w takim układzie możemy pojawiać się w aptece np. 4 dni w tygodniu i tak wyrabiając godziny przypadające na dany tydzień?”
Istnieje taka możliwość, jednak – pragnę zaznaczyć z pełną stanowczością – wyłącznie za zgodą studenta oraz – co najważniejsze osoby opiekuna z ramienia apteki.

***

Pytanie 4
„Czy obowiązują nas dni rektorskie, przerwa świąteczna oraz ferie?”

Odpowiedź na pytanie 4
Dni Rektorskie oraz Dni Dziekańskie obowiązują studentów VI roku odbywających 6-miesięczną praktykę zawodową w aptece. Jednak student, który jest nieobecny w aptece (korzysta z możliwości nieobecności w aptece, z tytułu wspomnianych Dni Rektorskich bądź Dziekańskich), nie realizuje w tym czasie czynności fachowych, przewidzianych w programie ramowym praktyki.
Przerwa świąteczna oraz ferie - nie obowiązują studentów VI roku.

Tym samym, nie będąc w aptece, nie realizując czynności fachowych wyszczególnionych w ramowym programie 6-miesięcznej praktyki zawodowej w aptece, wspomnianych czynności fachowych nie można zapisać w Dzienniku praktyk, bowiem nie zostały one wykonane.


dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
Koordynator 6-miesięcznych Praktyk Zawodowych w Aptece
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Autor: Mikołaj Konstanty