2019-11-28
Rejestracja aptek w BDO

Do 31.12.2019 r. wszystkie apteki (w tym przypadku z terenu Śląskiej Izby Aptekarskiej), jako wytwórcy odpadów, muszą zarejestrować się w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na stronach Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, pod groźbą wysokich kar finansowych, grzywny i aresztu: https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Odpady w aptekach:

1. komunalne – jak wszyscy,
2. leki, które przeterminowały się w aptece – w tym zakresie apteka jest wytwórcą odpadów,
3. leki zbierane na zlecenie gminy/powiatu – w tym przypadku apteka jest biernym uczestnikiem,
4. materiały takie jak, tonery - jeżeli powyżej 5 kg rocznie,
5. torby foliowe – wyrażam pogląd, że w aptece wszystkie torby foliowe podlegają opłacie recyklingowej, gdyż nie spełniają warunku „Z opłaty recyklingowej są zwolnione bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego tzw. zrywki o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. Oznacza to, że zwolnieniem z opłaty recyklingowej nie są objęte torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów w przypadku, gdy nie są podstawowym opakowaniem dla żywności sprzedawanej luzem, np. gdy są stosowane do pakowania śrubek, pakowania żywności już posiadającej własne opakowanie itp. Przy zastosowaniu toreb z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów do pakowania innych towarów niż żywność luzem torby takie należy zaliczyć do lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, co oznacza konieczność prowadzenia ich ewidencji i pobierania od klientów opłaty recyklingowej, a następnie przekazywania jej na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa."

Źródło: https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplata-recyklingowa-za-lekkie-torby-z-tworzywa-sztucznego.html

Apteka ma obowiązek zarejestrować się w Urzędzie Marszałkowskim (właściwy dla adresu posiadacza odpadów - główny adres spółki/firmy), jako wytwórca odpadów zgodnie z ustawą – trzeba to zrobić jak najszybciej, termin graniczny to 31.12.2019 r.

W razie niedopełnienia obowiązku grożą kary aresztu, grzywny, pieniężne nawet do miliona złotych.

Dotychczasowa praktyka, że firmy zbierające odpady wypełniały obowiązek sporządzenia karty odpadu, nie będzie już kontynuowana. Apteka sama będzie musiała wypełniać karty odpadów.

Pod linkiem: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/ znajdziemy odpowiedzi na pytania związane z rejestracją.

Uwaga zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, nadany numer wytwórcy odpadów należy umieścić na wszystkich dokumentach handlowych przedsiębiorcy np.: faktury, paragony itp. Niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest karą zgodnie z art. 194 ust. 1 p 2 pp 5a od 5000 zł do 1 miliona zł.

Więcej informacji pod linkiem: https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

Na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska https://bdo.mos.gov.pl/news/czy-przedsiebiorcy-ktorzy-prowadza-sklep-spozywczy-apteke-albo-warsztat-samochodowy-zobowiazani-sa-do-rejestracji-w-bdo/ znajduje się informacja dotycząca obowiązków aptek:

„Apteka:
1. Wprowadzający produkty w opakowaniach (jeśli pakuje medykamenty zapakowane przez producenta do innych opakowań lub produkuje leki na zamówienie i pakuje w swoje opakowania)
2. Jednostka handlu detalicznego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową
3. Wytwórca odpadów na przykład:
- Przeterminowane leki (powstałe w aptece, a nie zebrane od klientów*)
- Zużyte tusze/tonery z drukarek (jeśli wytwarza powyżej 100 kg w ciągu roku)
- Żarówki/świetlówki
*zbieranie przeterminowanych leków od klientów to nieprofesjonalne zbieranie odpadów i jest zwolnione z obowiązku wpisu do Rejestru-BDO.”

Wzór formularza edytowalnego znajduje się pod linkiem:

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html

https://bip.slaskie.pl/resource/file/download-file/id.8501

UWAGA - apteka wypełnia:

Dział I - Dane podmiotu – to pierwsza strona,

Dział XII - Wytwórcy odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Jak jest więcej aptek pod jednym NIPem dla każdej apteki Dział XII tyle razy ile aptek.

Uwaga – zgodnie z pouczeniem drukujemy tylko te strony, które wypełniamy, strony których nie wypełniamy nie drukujemy

Apteka wypełnia też oświadczenie, które jest pod tym samym linkiem.

Z informacji na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/zdrowie/odpady-medyczne/

wynika, że leki zostały zakwalifikowane pod dwoma kodami jak niżej.

18 01 06* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08
160214 - Zużyte urządzenia, inne niż wymienione w 160209 do 160213
16 02 09* - Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10* - Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12)
 
Uważam, że kategorie 18 01 06 i 18 01 08 wypełnia apteka w zależności, czy takie substancje lub leki posiada. Chemikalia dotyczą surowców w recepturze.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. 1431) odpady wymienione w rozporządzeniu w ilościach tam wskazanych nie podlegają ewidencji http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001431/O/D20151431.pdf

Na portalu https://kartaewidencji.pl/ewidencja-odpadow-2018/ zamieszczono listę z rozporządzenia w kilogramach.
 
Wyrażam pogląd, że zgodnie z
Art. 71. Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:
1) podmioty, które:
a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie. (Ustawa o odpadach tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zmianami).

Jeżeli apteka nie wyprodukuje więcej odpadów niż wskazano w ustawie winna prowadzić ewidencję uproszczoną w formie karty przekazania odpadów, której wzór stanowi załącznik do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 701 i 730).

Wzór karty przekazania odpadu w PDF w załączeniu - obowiązuje od 1.05.2019 r.
Instrukcja wypełnienia karty pod linkiem https://kartaewidencji.pl/karta-przekazania-odpadu/

Przykład wypełnienia formularza rejestracyjnego i zał. XII jest tylko informacją. Dokładnych instrukcji o sposobie zgłoszenia udziela Śląski Urząd Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska - numer tel. 32 7740090 e-mail eko.oplaty@slaskie.pl

II. Jeżeli mamy już numer w rejestrze BDO ewentualnie możemy dokonać zmian, jeżeli od daty rejestracji mamy inne obowiązki.

Jak wskazano na portalu https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html w celu potwierdzenia nadania numeru rejestrowego należy korzystając ze strony www.bdo.mos.gov.pl w wyszukiwarce wpisać regon, NIP, lub nazwę firmy i nacisnąć filtruj.

Z poważaniem

Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

III. Informacja dotycząca opłat recyklingowych w 2020 r.

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu opakowaniami, o czym Państwa informowaliśmy. Zmianą zostały objęte grube torby foliowe, które dotychczas były zwolnione z opłat.

Tak jak we wcześniej obowiązujących przepisach, z opłaty zwolnione są torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, wydawane ze względów higienicznych.

W nowelizacji ustawy wprowadzono zmiany dotyczące terminów rozliczania opłaty recyklingowej.

Od 1.01.2020 r. trzeba będzie wnosić ją kwartalnie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Opłatę za 2019 rok należy wpłacić zgodnie ze starymi przepisami do dnia 15 marca 2020 r.

Poza tym obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji nabytych i wydanych toreb, które to ewidencje należy przechowywać przez okres 5 lat.

Przedsiębiorcy prowadzący na dzień 01.09.2019 r. jednostkę handlową, w której oferowane są torby foliowe mają do 31.12.2019 r. złożyć wniosek o wpis do rejestru RDO (Baza Danych o Odpadach).

W 2020 r. będziecie Państwo zobowiązani do złożenia sprawozdania z ilości nabytych i sprzedanych toreb w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze opracowanego wzoru sprawozdania.

Więcej informacji pod linkiem :
https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplata-recyklingowa-za-lekkie-torby-z-tworzywa-sztucznego.html

Ewa Kłoda
Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Dokładny termin: 2020-05-28
Autor: Krystian Szulc
chevron_left
30
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry