2019-11-25
Komentarz do rozporządzenia MZ w sprawie środków odurzających

22 listopada 2019 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

Ww. rozporządzanie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2301 zmienia w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. 2019 poz. 2165):

z:
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową podaje się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz art. 96a ust. 1d, 1e lub 8 tej ustawy – jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, przy czym dla recepty elektronicznej ilość tę podaje się wyłącznie liczbowo.”;

na:
w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową podaje się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz art. 96a ust. 1d, 1e lub 8 tej ustawy – jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, przy czym dla recepty w postaci papierowej ilość tę podaje się słownie.”;

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2019 r.

Komentarz

Wprowadzona w ostatniej chwili poprawka znacząco ułatwia realizację e-recept na preparaty zawierające środek odurzający lub substancję psychotropową. Obecnie system wystawiania e-recept nie posiada możliwości technicznych podania na e-recepcie słownie (jedynie za pomocą cyfry albo liczby) sumarycznej ilości środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Taki obowiązek istnieje natomiast w przepisach dotyczących recept papierowych.

Od 23 listopada 2019 r. w przypadku recept papierowych ilość środka odurzającego lub psychotropowego podaje się nadal słownie. Natomiast w przypadku recept elektronicznych musi ona być zapisana w warstwie technicznej liczbowo (P1 ma blokować wystawienie recepty bez tej informacji), a w warstwie wizualizacyjnej może być podana liczbowo lub słownie albo w obu formach.

Z poważaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
27
11.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry