Apothecarius ebook Więcej
2019-01-02Piotr Brukiewicz
Najważniejsze zmiany w aptekach od 2019 r. - ciąg dalszy

Przesyłamy Państwu kolejne informacje w sprawie najważniejszych zmian w aptekach od 2019 r.

1. E-recepta i DRR
Informacja dostępna jest na stronie https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7750

oraz w menu strony - E-recepta - https://www.katowice.oia.pl/news/category/cat/241

Obowiązek wystawiania recept jedynie w wersji elektronicznej nastąpi od 1.01.2020 r.

2. Ustawa dotycząca pomocy finansowej dla aptek przy wdrożeniu e-recepty

W dniu 27 grudnia br. opublikowany został Dz. U. poz. 2429 zawierający Ustawę z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2429

Art. 1 ww. ustawy dodaje do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 52 j. Z dodanego zapisu wynika, że poza ujęciem w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny mogą odliczyć od dochodu kwotę stanowiącą iloczyn 3.500,00 zł oraz liczby stanowisk w aptece lub punkcie aptecznym. Liczba stanowisk ograniczona jest do czterech, ponadto w sytuacji, gdy podatnik poniósł wydatki w odniesieniu do więcej niż jednej apteki lub punktu aptecznego, odliczeniu podlega suma wydatków zgodnie z powyższym ale również z ograniczeniem do czterech aptek.

Sformułowanie "odliczyć od dochodu" oznacza, że najpierw należy obliczyć dochód (przychody – koszty uzyskania przychodów uwzględniające poniesione ww. wydatki), a następnie przed wyliczeniem podatku podstawę opodatkowania pomniejszyć po raz kolejny tą samą wartość.

Kolejność postępowania jest istotna, ponieważ z ulgi można będzie skorzystać tylko w przypadku osiągnięcia dochodu. W sytuacji, gdy apteka nie przynosi dochodu lub podatek od osiągniętego dochodu pokrywa zapłacona składka zdrowotna skorzystanie z dodatkowej ulgi jest niemożliwe.

Ulgę można zastosować tylko w 2018 r. Przypominam, że składkę zdrowotną zapłaconą w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą można odliczyć od podatku zapłaconego z innych źródeł przychodów takich jak stosunek pracy bądź emerytura.

W praktyce zastosowanie ulgi będzie uwidocznione nie w kpir (książce przychodów i rozchodów) tylko na rozliczeniu rocznym PIT 36 lub PIT 36 L. Wcześniej można zastosować ją w obliczeniu należnej zaliczki za miesiąc grudzień płatnej do 20 stycznia 2019 r.

3. KOWAL - weryfikacja autentyczności leków serializowanych od 9.02.2019 r.
Szczegóły: https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7740Q

4. ZSMOPL - Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi od 1.04.209 r. (na podstawie art. 8 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.1515.2018), który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, termin wprowadzenia obowiązku raportowania przez apteki do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), o którym mowa w art. 14-17 ustawy z dnia 7.06.2018 r. o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, został przesunięty na 1 kwietnia 2019 r.)

https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/raportowanie-do-zsmopl-produktow-leczniczych-zagrozonych-niedostepnoscia/

https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl/

5. Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i wynosi 11,30 zł (2250 zł x 0.50% = 11,25 zł)

Zmiana kwoty ryczałtu wynika z:
- Dz.U.2017.1844 ze zmianami - Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7.
"Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku."

- Dz.U.2018.1794 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1794/1
- minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w 2018 roku 2250 zł,
- minimalna stawka godzinowa wynosi w 2018 roku 14,70 zł (do stosowania przy umowach zleceniach).

6. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-27-grudnia-2018-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2019-r

7. Przypominamy o zakończeniu kolejnego okresu przechowywania dokumentów.

Przechowywanie recept określa rozporządzenie ws. recept lekarskich:
§ 28. 1. Recepty oraz wystawione na ich podstawie odpisy recept są przechowywane w aptece w sposób uporządkowany, pogrupowane według daty realizacji recepty.
2. Do celów kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną oraz Narodowy Fundusz Zdrowia recepty są przechowywane w aptece wraz z odrębnym dokumentem, o którym mowa w § 13 ust. 3, przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym:
1) nastąpiła refundacja – w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne;
2) zostały realizowane – w przypadku recept innych niż określone w pkt 1.
3. W przypadku gdy zezwolenie, na podstawie którego prowadzona była apteka, zostało uchylone, cofnięte, stwierdzono jego wygaśnięcie albo nieważność, podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany pisemnie, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, powiadomić o miejscu ich przechowywania:
1) oddział wojewódzki Funduszu, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept;
2) wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki.

Dokumenty podatkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dokumenty księgowe zgodnie z art. 86 §1 Ordynacji podatkowej (Dz.U. 2018 r. poz. 800) należy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 §1 Ordynacji podatkowej). Ponieważ termin płatności podatku dochodowego (PIT i CIT) przypada w roku następnym (kwiecień PIT, marzec CIT), należy wydłużyć okres przechowywania dokumentów o rok w stosunku do zapisów ustawy o rachunkowości (do 6 lat).
W przypadku dowodów, na podstawie których ustalono wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, należy je przechowywać przez okres 6 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym po raz ostatni naliczono i zaksięgowano odpis amortyzacyjny.

8. Opłata za wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki

- Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wynosi pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów: art. 105 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ze zmianami (tekst jednolity Dz.U.2017.2211):

2.250 zł x 5 = 11.250 zł

- Opłata za zmianę zezwolenia, jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony lub przeniesienie wynosi 20% kwoty, o której mowa w art. 105 ust. 1 Prawa farmaceutycznego (tekst jednolity Dz.U.2017.2211):

11.250 zł x 0.2 = 2.250 zł.

9. Dni wolne od pracy w 2019 r.
W 2019 r. będzie 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Żadne ze świąt nie przypada w sobotę.

Źródło: https://www.kalendarzswiat.pl/swieta/wolne_od_pracy/2019

1 stycznia (wtorek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (niedziela) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
21 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
22 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (Środa) - Święto Pracy
3 maja (piątek) - Święto Konstytucji 3 Maja
9 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
20 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
15 sierpnia (czwartek) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (piątek) - Wszystkich Świętych
11 listopada (poniedziałek) - Święto Niepodległości
25 grudnia (Środa) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia (czwartek) - Boże Narodzenie (drugi dzień)

10. Kodeks pracy

1.01.2019 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 357).
Art. 86 §3 zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia na konto bankowe wskazane przez pracownika, chyba że pracownik złożył papierowy lub elektroniczny wniosek o wypłatę w gotówce do rąk własnych. W związku z powyższym nowa wersja art. 22.1 KP §2 ust. 3 zezwala na żądanie przez pracodawcę podania numeru konta bankowego pracownika, który nie złożył wniosku o wypłatę do rąk własnych.

Od 1.01.2019 r. pracodawca ma nowy obowiązek związany z wydawanym świadectwem pracy.
Zgodnie z art.94.6 Kodeksu pracy należy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę poinformować pracownika w formie papierowej bądź elektronicznie o:
- okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej,
- możliwości odbioru jego dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu jej przechowywania,
- zniszczenia dokumentacji pracowniczej w przypadku nieodebrania jej w ww. czasie.

Powyższe zmiany wynikają z nowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. I tak:
- dla pracowników przyjętych po 31 grudnia 2018 r. okres przechowywania dokumentacji wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończony został okres zatrudnienia,
- dla pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentację pracowniczą należy przechowywać przez okres 50 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę, chyba że pracodawca złoży oświadczenie do ZUS o zamiarze złożenia za wszystkich pracowników raportów informacyjnych ZUS RIA, wówczas okres przechowywania dokumentacji wynosić będzie również 10 lat,
- dla pracowników zatrudnionych przed 31 grudnia 1998 r. czas przechowywania dokumentacji nadal wynosi 50 lat.
Zainteresowanych szczegółami związanymi ze sposobem i terminami złożenia ZUS RIA odsyłamy na stronę ZUS http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta

Kolejną istotną zmianą w Kodeksie Pracy wchodzącą w życie 1 stycznia 2019 r. jest zlikwidowanie obowiązku okresowego szkolenia bhp dla pracowników administracyjno–biurowych zatrudnionych u pracodawcy dla którego ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy.
Zwolnienie dotyczy tylko szkoleń okresowych, co oznacza, że szkolenie wstępne ogólne musi przeprowadzić inspektor BHP. Pracodawca może samodzielnie przeprowadzić szkolenie wstępne stanowiskowe.

Jednocześnie podniesiono do 50 pracowników próg, do którego pracodawca nie musi zatrudniać specjalisty do pełnienia służby BHP w zakładzie pracy i może sam pełnić jego obowiązki.
Dotyczy to firm, dla dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy, ponadto pracodawca sam musi posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób będących pracodawcami.

11. Opłata recyklingowa
Ustawa z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r. poz. 2056) wprowadziła opłatę recyklingową, która jest pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach.

Przypominamy o obowiązku odprowadzenia do budżetu państwa pobieranych w 2018 r. opłat recyklingowych za torby z tworzyw sztucznych w terminie do 15 marca 2019 r.

Na dzień dzisiejszy nie ma przepisów wykonawczych do ustawy wprowadzającej ww. opłatę. Nie wiadomo do jakiego urzędu, na jakim druku i na jakie konto należy wpłacać pobraną kwotę. Sprawę będziemy monitorować.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesiona opłata stanowi koszt uzyskania przychodu. Oznacza to, że za koszt uzyskania przychodu możemy uznać ww. opłatę dopiero w miesiącu uiszczenia jej do budżetu państwa.

Informacje z 2018 r.:
https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7393
https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7396

12. Przypominamy o konieczności rozliczenia kończącego się w grudniu 2019 r. kolejnego okresu edukacyjnego (2015-2019) trzem grupom farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych:
- pierwszy 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2014 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące,
- drugi 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2009 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące,
- trzeci 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu do 2004 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące.

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej
mgr Ewa Kłoda

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet