Apothecarius ebook Więcej
2018-11-08Krystian Szulc
Praca aptek w dniu 12.11.2018 r.

Informacja mec. Krystiana Szulca w sprawie pracy aptek 12 listopada 2018 r. oraz komunikat ministerstwa zdrowia w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych.

7 listopada 2018 r. opublikowano ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2117 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2117/1).

Z treści ustawy wynika, że zapisy dotyczące aptek nie uległy zmianie.

Zmianie uległy tylko numeracje artykułów. Obecnie obowiązki aptek reguluje art. 3 ust. 2 ustawy, który ma taką samą treść jak w ustawie uchwalonej 26.10.2018 i brzmi:

"2. Apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.2)) jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r."

Powołany art. 94 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne reguluje kwestie dyżurów aptek i ma treść: „2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego”.

Jak wynika z powyższych przepisów w miastach/gminach, gdzie są apteki całodobowe pracujące 7 dni w tygodniu i nie ma aptek dyżurujących, to apteki 24 godzinne są otwarte 12 listopada 2018 r., pozostałe apteki nie pracują.

Natomiast w przypadku powiatów, gdzie apteki mają wyznaczone dyżury, jak pisaliśmy już w 26.10.2018 r. "… Apteki wyznaczone uchwałą rady powiatu, jako dyżurujące w dniu 12 listopada 2018 r. muszą zapewnić dostępność do leków w czasie zamknięcia innych aptek".

Przykład: apteka ma wyznaczony dyżur od godziny 22.00 w dniu 12 listopada 2018 r., gdyż do godziny 22.00 pracowały inne. Apteka na terenie powiatu winna sprawdzić, kiedy kończy pracę poprzednia apteka, która dyżurowała 11 listopada 2018 r. np. do godz. 7.00 w dniu 12 listopada 2018 r. i wtedy od godziny 7.00 musi zapewnić dostępność produktów leczniczych dla ludności, czyli ma otworzyć się o godzinie 7.00 12 listopada 2018 r. i pracować do godziny wyznaczonej na dzień 13 listopada 2018 r. np.: 7.00 rano.

Wyrażam pogląd, że apteki, które nie pełnią dyżuru, mogą pracować 12 listopada 2018 r., natomiast uważam, że pracodawca nie ma podstaw prawnych do nakazania pracownikowi przyjść do pracy, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to apteka dyżurująca.

Wyrażam pogląd, że w aptece dyżurującej, w związku z ustawą w zwiększonej ilości godzin, pracodawca ma prawo nakazać pracownikowi pracę w zwiększonym wymiarze czasu pracy zgodnie z kodeksem pracy rozliczonym zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Wynika to wprost z art. 3 ust. 2 ustawy oraz pomocniczo z informacji na stronach Ministerstwa Zdrowia z 26 października 2018 r., która zachowuje swoją aktualność: https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7680


Krystian Szulc
radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

***

Informacja MZ dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dotyczaca-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-oraz-pracy-aptek-ogolnodostepnych-w-dniu-12-listopada

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji) udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, były udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.

W celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego, czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu – decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca), przy zapewnieniu wynagrodzenia – jak za dzień ustawowo wolny od pracy – zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy.
Powyższe oznacza, że ustawa nie wymaga pracy podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia np.: Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Inspektoratów Sanitarnych. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

2. Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.

Autor: Krystian Szulc
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet