Apothecarius ebook Więcej
2018-01-09Piotr Brukiewicz
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

4 stycznia 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z 14 grudnia 2017 r. http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2056_u.htm o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,30,styczen-2018-r-.html

Podstawowym celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które służą wykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. W wyroku tym Trybunał orzekł, że stosując obniżoną stawkę VAT do dostaw: sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, a także produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi zwykle stosowanymi dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych lub produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej, wymienionych w pozycjach 82, 92 i 103 w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 96-98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w związku z załącznikiem III do tej dyrektywy.

Ustawa wprowadza zmiany w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. – 8%). Zmiany te polegają na uchyleniu poz. 82 i 92, modyfikacji brzmienia poz. 103 oraz dodaniu nowej poz. 107a. Uchylenie pozycji 82 będzie skutkować opodatkowaniem cysteiny, cystyny i ich pochodnych podstawową stawką VAT. Pozycja 92 obejmuje wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit. Uchylenie tej pozycji nie spowoduje, że wszystkie wymienione w niej towary automatycznie zostaną objęte podstawową stawką VAT. Niektóre z towarów wskazanych dotychczas w poz. 92(*) stanowią bowiem wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w związku z czym będą podlegać opodatkowaniu stawką obniżoną. Konsekwencją zmian w poz. 103 będzie ograniczenie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do soczewek kontaktowych i soczewek okularowych ze szkła i innych materiałów do tych, które służą do korekty wzroku. Dodanie poz. 107a ma na celu utrzymanie obniżonej stawki VAT na smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia (**).

(*) Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit; PKWiU 22.19.71.0.

(**) Informację o opublikowaniu ww. ustawy podamy niezwłocznie w osobnym komunikacie.

Aktualnie nie są znane żadne oficjalne i ogólnodostępne rejestry, ani wykazy, które umożliwiałyby weryfikację, czy dany produkt jest wyrobem medycznym. Szacunki wykonane przez specjalistów KAMSOFT S.A. wskazują, że zmiana stawek VAT może dotyczyć ok. 1 500 produktów, co w świetle 7-dniowego vacatio legis dla ustawy, czyni cały proces bardzo napięty czasowo.

W celu wykonania prawidłowej zmiany stawek VAT należy obecnie pilnie śledzić komunikaty producentów oprogramowania aptecznego.

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

 

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet