Apothecarius ebook Więcej
2017-12-29Piotr Brukiewicz
Najważniejsze zmiany w aptekach od 2018 r.

1. Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają wykazy leków refundowanych. Zmiana ta jest typowa dla publikowanych co 2 miesiące obwieszczeń leków refundowanych MZ. 

2. Zmianie od 1 stycznia 2018 r. ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy. Nowa wartość wynosi 10.50 zł.

Zmiana kwoty ryczałtu wynika z:
- Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 - Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7.
- Dz.U. 2017 poz. 1747 - Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

3. Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2056) wprowadzająca tzw. „opłatę recyklingową” nakładającą na podmioty prowadzące obrót detaliczny pobierania dodatkowej opłaty przy wydawaniu toreb foliowych: http://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7393

4. W dniu 28 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. 2017 poz. 2428). Zmiany dotyczą głównie punktów aptecznych.

5. Na chwilę wydania tego komunikatu w Dzienniku Ustaw nie pojawiła się ustawa z dnia 14 grudnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany wprowadzane tą ustawą polegają na objęciu podstawową stawką podatku (23%) niektórych produktów związanych z ochroną zdrowia, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, które dotąd objęte były stawką obniżoną (8%). Termin wejścia w życie tych przepisów wynosi 7 dni od daty ogłoszenia zatem wszystko wskazuje na to że zmiany nie będą miały skutku prawnego na dzień 1 stycznia 2018 r. O wszystkich zmianach będziemy informowali w osobnych komunikatach.

6. ZSMOPL. Na dzień dzisiejszy nie istnieje żaden akt prawny przesuwający termin wejścia w życie przepisów dotyczących przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktów Leczniczych. Jedyną informacją jest opublikowany wpis na stronach Ministerstwa Zdrowia informujący o tym, że trwają prace nad przesunięciem terminu na 30 czerwca 2018 r. http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-monitorowania-obrotu-produktami-leczniczymi-zsmopl-3/
Zalecamy w tym zakresie podłączanie się do tego systemu zgodnie z publikowanymi wcześniej komunikatami i instrukcjami publikowanymi przez CSIOZ i dostawców oprogramowania aptecznego. O wszystkich zmianach będziemy informowali w osobnych komunikatach.

7. Rok 2018 to również rok wejścia w życie przepisów dotyczących Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO (maj), rozszerzenia raportowania JPK (raporty JPK_MAG na żądanie) (lipiec), mechanizmów podzielonej płatności (lipiec), pilotażu e-recepty i opieki farmaceutycznej. Informacje o tych zmianach dostępne są na stronie SIA:
http://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7367
http://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7320
O szczegółach będziemy informowali w kolejnych komunikatach w trakcie roku.

8. Wczoraj zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 grudnia 2017 r. Dz.U 2017 poz. 2453 zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), które przedłuża do 31 grudnia 2018 r. stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Wynika z tego, że 8% stawka VAT na suplementy diety w 2018 r. pozostaje bez zmian http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2453/1

9. Przypominamy o zakończeniu kolejnego okresu przechowywania dokumentów.
Przechowywanie recept określa rozporządzenie ws. recept lekarskich:
§ 28. 1. Recepty oraz wystawione na ich podstawie odpisy recept są przechowywane w aptece w sposób uporządkowany, pogrupowane według daty realizacji recepty.
2. Do celów kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną oraz Narodowy Fundusz Zdrowia recepty są przechowywane w aptece wraz z odrębnym dokumentem, o którym mowa w § 13 ust. 3, przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym:
1) nastąpiła refundacja – w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne;
2) zostały realizowane – w przypadku recept innych niż określone w pkt 1.
3. W przypadku gdy zezwolenie, na podstawie którego prowadzona była apteka, zostało uchylone, cofnięte, stwierdzono jego wygaśnięcie albo nieważność, podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany pisemnie, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, powiadomić o miejscu ich przechowywania:
1) oddział wojewódzki Funduszu, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept;
2) wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki.

Czyli recepty:
- nierefundowane i refundowane (ale zrefundowane w 2012 r.) wystawione w 2012 r. przechowujemy do 31 grudnia 2017 r.
- refundowane wystawione w 2012 r., ale zrefundowane w 2013 r. przechowujemy do 31 grudnia 2018 r. Ww. sytuacja dotyczy zazwyczaj 24 refundacji ale uwaga również na 23 refundację. Taki fakt potwierdza wyciąg z datą przelewu lub grudniowe recepty przechowujemy rok dłużej.
Więcej w opracowaniu DIA: http://www.dia.com.pl/pl/przechowywanie_recept_w_aptece/4421/

Dokumenty podatkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

10. Przypominamy również o wykonaniu pełnego archiwum bazy na koniec roku oraz innych czynności zalecanych przez dostawców oprogramowania aptecznego.

11. Opłata za wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki

- Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wynosi pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów: art. 105 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ze zmianami (tekst jednolity Dz.U.2017.2211):

2.100 zł x 5 = 10.500,00 zł

- Opłata za zmianę zezwolenia, jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony lub przeniesienie wynosi 20% kwoty, o której mowa w art. 105 ust. 1 Prawa farmaceutycznego (tekst jednolity Dz.U.2017.2211):

10.500 zł x 0.2 = 2.100 zł.

12. Dni wolne od pracy w 2018 r.

W 2018 r. będzie 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Tylko jedno święto wypada w sobotę, za którą pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowego dnia wolnego.

Źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/761450,Dni-wolne-od-pracy-w-2018-roku.html

1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok
6 stycznia (sobota) – Trzech Króli
1 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
2 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (wtorek) – Święto Pracy
3 maja (czwartek) – Święto Konstytucji
20 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
31 maja (czwartek) – Boże Ciało
15 sierpnia (środa) – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (czwartek) – Wszystkich Świętych
11 listopada (niedziela) – Święto Niepodległości
25 grudnia (wtorek) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia (środa) – Boże Narodzenie (drugi dzień)

13. Przypominamy o konieczności rozliczenia kończącego się w grudniu 2018 r. kolejnego okresu edukacyjnego (2014-2018) trzem grupom farmaceutów (około 2.000 osób) zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych:

- pierwszy 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2013 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące (ponad 100 osób),

- drugi 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2008 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące (ponad 110 osób),

- trzeci 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu do 2003 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące (prawie 1800 osób).

Ze względu na bardzo dużą grupę osób, która powinna w przyszłym roku uzbierać 100 punktów, zwracam się z prośbą, aby nie czekać do końca 2018 r. Informuję, że szkolenia można również rozliczyć poprzez przesłanie listem poleconym na adres izby wypełnionej karty ciągłego szkolenia wraz z oryginałami certyfikatów. W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy: wroblewski.lech@slaskaoia.pl lub telefoniczny 32-6089767.


Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet