Apothecarius ebook Więcej
2017-10-13Lech Wróblewski
Procedura dokonywania wpłat i zgłoszeń do programu FitProfit oraz FitSport dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej

Procedura dokonywania wpłat i zgłoszeń do programu firmy Vanity Style kart sportowo-rekreacyjnych FitProfit (bez limitu, wyszukiwarka obiektów - https://www.fitprofit.pl/obiekty) oraz FitSport (8 wejść w miesiącu, wyszukiwarka obiektów http://www.kartafitsport.pl/obiekty) dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej.

I. OFEROWANE WARUNKI CENOWE (w zł brutto za jeden miesiąc)

Ofertę można otrzymać po rejestracji w formularzu:

http://www.katowice.oia.pl/formularze/karty_sportowo_rekreacyjne

II. MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA OSÓB DODATKOWYCH

OSOBY TOWARZYSZĄCE - każdy Członek posiadający aktywny abonament może zgłosić 1 osobę towarzyszącą

DZIECI - każdy Członek posiadający aktywny abonament może zgłosić wszystkie swoje dzieci (tj. dzieci własne i/lub przysposobione pozostające na gospodarstwie domowym Członka do 15 r. ż.).

III. ZGŁOSZENIE CHĘCI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

TERMINY:

Do 10-ego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc aktywacji abonamentu należy wypełnić formularz zgłoszenia na stronie internetowej Śląskiej Izby Aptekarskiej pod adresem http://www.katowice.oia.pl/formularze/karty_sportowo_rekreacyjne

SPOSÓB ZGŁASZANIA:

1. Członek poprzez wyżej wymienioną stronę internetową uzupełnia niezbędne dane czyli: adres email, imię i nazwisko oraz numer PWZ

2. Członek Wyraża zgodę na przekazanie adresu e-mail do VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-054, Jasna 24 w celu przesłania linku aktywacyjnego do platformy eVanityStyle.

3. Członek wyraża zgodę na otrzymanie informacji handlowej od spółki VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-054, Jasna 24 za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Członek wyraża zgodę na przetwarzanie przez Śląską Izbą Aptekarską z siedzibą w Katowicach (40-637), przy ul. Kryniczna 15, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r, w celu przygotowania oferty na karty sportowo-rekreacyjne dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.

5. Po uzupełnieniu wyżej wymienionych rubryk Członek dostaje link aktywacyjny do platformy eVanityStyle.

ISTOTNE INFORMACJE:

1. Członkowie mogą zgłaszać się do Programu w każdym miesiącu kalendarzowym na okres miesiąca.

2. Okres posiadania karty przez Członka Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i osoby towarzyszącej/dziecka musi się pokrywać.

3. Karta dla osoby towarzyszącej/dziecka musi być tożsama z kartą Członka, tzn. Członka Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, korzystający z karty FitSport nie ma możliwości zgłoszenia os. towarzyszącej/dziecka do programu FitProfit.

IV. DOKONANIE OPŁATY:

OPŁATA ZA ABONAMENT

1. Do 14-ego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przystąpienia do programu należy przekazać VanitStyle (VS) odpowiednią kwotę będącą równowartością zamówionych karnetów (opłata za kilka abonamentów musi być dokonana w jednym przelewie) - instrukcja na platformie Vanity Style.

2. Termin 14 dzień miesiąca jest datą zaksięgowania wpłaty na konto VS, w innym przypadku wpłata nie zostanie przyjęta na najbliższy okres rozliczeniowy (zostanie przeksięgowana na kolejny)* (np.: wpłata za kartę, która ma być aktywna od 01/11/2017 powinna zaksięgowana najdalej do dnia 14/10/2017).

*Wyjątek stanowią dni, w których 14-ty przypada w sobotę bądź święta wtedy przelew powinien wpłynąć na konto VS najdalej pierwszego dnia roboczego po 14-tym.

V. PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU

1. Wpłata bez wysyłania e-maila ze zgłoszeniem. Tytuł przelewu również musi być wprowadzony według określonego wzoru (instrukcja na platformie Vanity Style).
2. Zmiana osoby towarzyszącej/dzieci oraz ponowna aktywacja karty nie jest traktowane jako przedłużenie. Wówczas musi nastąpić nowe zgłoszenie.

w przypadku kiedy:

- Członek Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej straci uprawnienia (nie będzie już Członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej), traci również możliwość do korzystania z karty na zasadach przysługującym Członkom.
- Członek Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej straci uprawnienia (nie będzie już Członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej), a dokona wpłaty nastąpi zwrot wpłaconych środków.
- jeśli zgoda Użytkownika zostanie wycofana pomimo terminowej wpłaty nie nastąpi przedłużenie karty – konieczność zwrotu środków.
- przy przedłużeniu również obowiązuje opłata miesięczna.

VI. REZYGNACJA

Brak wpłaty oznacza rezygnację z programu. Moment rezygnacji przez Członka Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej z programu jest równoznaczny z rezygnacją również jego osoby towarzyszącej i dzieci.

VII. DYSTRYBUCJA

VS zapewnia wysyłkę kart. Karty będą gotowe do odbioru w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej, w godzinach otwarcia (poniedziałek godz. 11.00-18.00, wtorek-piątek godz. 8.00-15.00), po 29-tym dniu każdego m-ca poprzedzającego miesiąc aktywacji karty.

VIII. REKLAMACJE

Reklamacje w zakresie płatności można zgłaszać na adres e-mail: infolinia@vanitystyle.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

WAŻNE INFORMACJE:

Możliwość dokonania zamówienia, dostęp do numeru subkonta FIRMY VANITYSTYLE, na które należy dokonywać wpłat oraz wzór treści przelewu dostępne będą po uprzednim zgłoszeniu się na http://www.katowice.oia.pl/formularze/karty_sportowo_rekreacyjne a następnie przez platformę eVanityStyle.

 

Z poważaniem
Lech Wróblewski

Autor: Lech Wróblewski
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet