Apothecarius ebook Więcej
2016-02-01Piotr Brukiewicz
Procedura wydawania Prawa Wykonywania Zawodu w roku 2018

Wersja archiwalna

Procedura wydawania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty w Śląskiej Izbie Aptekarskiej - informacja dla wszystkich studentów kończących praktykę w aptekach i kalendarium PWZ na rok 2018 (rok akademicki 2017/2018).

Złożenie ślubowania i wydanie zaświadczenia o posiadaniu Prawa Wykonywania Zawodu jest podstawą do rozpoczęcia pracy w aptece na stanowisku magistra farmacji i zależy od terminu złożenia wszystkich dokumentów w biurze izby!

W roku 2018 kalendarz wydawania PWZ jest następujący:

1 - na posiedzeniu Rady SIA, które odbędzie się prawdopodobnie 10 kwietnia 2018 r. podjęte zostaną uchwały w sprawie nadania PWZ (nie można jeszcze pracować jako mgr farm.) magistrom farmacji, którzy:

a - złożą w biurze Izby wnioski o wydanie PWZ z kompletem dokumentów (poza oryginałem odpisu dyplomu) do 30 marca 2018 r.,

b - a następnie najpóźniej do 5 kwietnia 2018 r. włącznie doniosą oryginał odpisu dyplomu,

c - wszystkie inne osoby, które nie dotrzymają powyższych terminów otrzymają zaświadczenie o posiadaniu PWZ w terminie późniejszym, a najbliższy kolejny prawdopodobny termin posiedzenia Rady SIA to 24 kwietnia 2018 r.,

2 - ślubowanie i wydanie zaświadczenia o posiadaniu PWZ odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. na uroczystości Dyplomatorium.

Złożenie ślubowania i otrzymanie PWZ upoważnia do rozpoczęcia pracy w aptece na stanowisku magistra farmacji posiadającego Prawo Wykonywania Zawodu.

W przypadku podjęcia uchwał w sprawie nadania PWZ na posiedzeniu 24 kwietnia 2018 r. lub później, ślubowanie i wydanie zaświadczeń odbędzie się indywidualnie w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej.

a - oczywiście można zatrudnić się w aptece wcześniej, jednak nie można wykonywać żadnych czynności fachowych, natomiast w umowie o pracę można zamieścić klauzulę np.: "...pracownik do dnia otrzymania prawa wykonywania zawodu będzie wykonywał prace administracyjno - pomocnicze ..." lub "... dopiero z chwilą nabycia prawa wykonywania zawodu obejmie stanowisko magistra farmacji ..."

Pozostałe szczegóły:

1 - złożenie wniosku
Wnioski oraz informacje o wszystkich potrzebnych dokumentach zamieszczono na stronie internetowej www.katowice.oia.pl w dziale OPRACOWANIA, zakładka PRAKTYKANCI;

2 - wniosek o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu należy składać osobiście !!!;

3 - dokumenty prosimy złożyć przed ukończeniem praktyki, ale warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie PWZ, jest złożenie WSZYSTKICH wymaganych dokumentów, w tym także oryginału odpisu dyplomu, który jako ostatni dokument należy donieść po jego otrzymaniu;

4 - po posiedzeniu Rady SIA i złożeniu ślubowania, farmaceuci otrzymają zaświadczenia o posiadaniu PWZ, dopiero na podstawie, których można podjąć pracę w aptece na stanowisku magistra farmacji;

5* - oryginał dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu będzie do odebrania w biurze Śląskiej Izby Aptekarskiej w terminie późniejszym, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od daty wydania zaświadczenia (dokładna informacja zostanie zamieszczona na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej www.katowice.oia.pl Proszę wpisać się na stronie izby aptekarskiej do działu NEWSLETTER / PRENUMERATY ZMIAN);

6* - odbiór oryginału dokumentu PWZ tylko osobisty;

7 - z datą nadania numeru PWZ farmaceuci automatycznie wpisywani są do rejestru Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Wobec powyższego prosimy o składanie dokumentów osoby, które zamierzają podjąć pracę na terenie Śląskiej Izby Aptekarskiej.

W innym przypadku wnioski należy składać w izbie, na terenie której chce się podjąć pracę.

a - (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1496, art. 15, pkt 2) wpisowi na listę członków OIA podlegają wszystkie osoby wykonujące zawód farmaceuty na terenie danej izby www.bip.katowice.oia.pl/bip.php?i=dzial&id=7

b - (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1496 art. 15, pkt. 4) osobę wykonującą zawód na terenie więcej niż jednej izby wpisuje się na listę członków tej izby, na której terenie ma stałe miejsce zamieszkania;

* - dotyczy osób odbierających PWZ w terminie innym niż termin Dyplomatorium

Dokumenty potrzebne przy ubieganiu się o Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty:

- wniosek;

 - oryginał odpisu dyplomu lub uwierzytelniony notarialnie odpis dyplomu (zostaje w biurze izby) ukończenia w RP studiów na kierunku farmacja, w programie których został odbyty co najmniej 6 - miesięczny staż w aptece potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra (obowiązuje od 1 maja 2004 r.);

lub

- oryginał odpisu dyplomu lub uwierzytelniony notarialnie odpis dyplomu (zostaje w biurze izby) ukończenia w RP studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra (obowiązujący do 1 maja 2004 r);

lub

- ksero potwierdzone notarialnie dyplomu wydanego przez państwo inne niż członkowskie UE uznanego zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny z dyplomem i tytułem zawodowym magistra uzyskiwanym w RP;

- kserokopia aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska (oryginał do wglądu);

- orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty (oryginał), Dz.U. z 2014 r. poz. 1429 art. 4c ust. 1 pkt 2; (zaświadczenie lekarskie może być wydane u lekarza rodzinnego z adnotacją ”brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu farmaceuty”;

- ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu);

- 2 aktualne, paszportowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (tzw. biometryczne), każde podpisane czytelnie na odwrocie w taki sposób, aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie. Zdjęcia muszą być sporządzone nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentów;

- informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu;

W Katowicach dokument można uzyskać w Sądzie Okręgowym przy ul. Andrzeja 16/18 p. 12, numer telefonu 32-6070153, czas oczekiwania orientacyjnie 5 dni roboczych i koszt 30 zł. Wypełniony i podpisany druk należy złożyć w biurze podawczym czynnym: poniedziałek godz. 8.00-18.00, wtorek-piątek w godz. 8.00-15.00.

- ważność dokumentów 3 miesiące.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Beatą Konieczny z biura izby - tel. 32-608 97 62, e-mail: konieczny.beata@slaskaoia.pl

Wymagane druki w załączeniu.

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet