Apothecarius ebook Więcej
2015-11-28Piotr Brukiewicz
VII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Śląskiej Izby Aptekarskiej - 28 - 29 listopada 2015.

Porządek Obrad VII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, który odbędzie się w dniach 28 - 29 listopada 2015 roku w Hotelu Vestina w Wiśle, ul. Malinka 35

Pierwszy dzień Zjazdu - 28 listopada 2015r. godz. 09.00

1. Otwarcie obrad, powitanie Delegatów i Gości Zjazdu przez Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. P. Brukiewicza.
2. Wystąpienia zaproszonych gości.
3. Wręczenie odznaczeń państwowych oraz samorządowych.
4. Wyznaczenie przez Prezesa SIA osób do liczenia głosów § 6 p. 1 regulaminu.
5. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 2 Sekretarzy Zjazdu.
6. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu – § 7 p. 1 regulaminu.
7. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności Zjazdu do podejmowania uchwał § 7 p. 2 regulaminu.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej § 7 p. 2 regulaminu.
9. Wybór Komisji Regulaminowej § 7 p. 2 regulaminu.
10. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał § 7 p. 2 regulaminu.
11. Wybór Komisji Wyborczej § 7 p. 2 regulaminu.
12. Sprawozdanie Rady SIA z prac Rady SIA w 2014/2015 roku oraz VI kadencji - przedstawia dr n. farm. Piotr Brukiewicz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, dyskusja.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego i kadencyjnego sprawozdania Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.
14. Sprawozdanie Skarbnika i Głównej Księgowej oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej SIA w Katowicach dotyczące realizacji budżetu Izby w 2014/2015 roku, dyskusja.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego i kadencyjnego sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej SIA.
16. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdania finansowego za 2014/2015 rok (absolutorium).
17. Wystąpienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA w Katowicach, dyskusja.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego i kadencyjnego sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA w Katowicach.
19. Wystąpienie Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA w Katowicach, dyskusja.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego i kadencyjnego sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA w Katowicach.
21. Sprawozdania komisji, dyskusja.
22. Przyjęcie kandydatur na funkcję Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej i zamknięcie listy.
23. Przyjęcie kandydatur na funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA i zamknięcie listy.
24. Przyjęcie kandydatur do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej i zamknięcie listy.
25. Przyjęcie kandydatur na funkcje Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA i zamknięcie listy.
26. Przyjęcie kandydatur na Członków Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA i zamknięcie listy.
27. Przyjęcie kandydatur na Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej SIA i zamknięcie listy.
28. Przyjęcie kandydatur na Delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy w dniach 29-31 stycznia 2016r. i zamknięcie listy.

Drugi dzień Zjazdu - 29 listopada 2015r.

29. Prezentacja programów przez Kandydatów na Prezesa.
30. Wybór Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.
31. Prezentacja Kandydatów i wybór Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA.
32. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Okręgowej Rady Aptekarskiej SIA.
33. Prezentacja Kandydatów i wybór Członków Okręgowej Rady Aptekarskiej SIA.
34. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA.
35. Prezentacja Kandydatów i wybór Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA.
36. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA.
37. Prezentacja Kandydatów i wybór Członków Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA.
38. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej SIA.
39. Prezentacja Kandydatów i wybór Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej SIA.
40. Wybór Delegatów Śląskiej Izby Aptekarskiej na Krajowy Zjazd Aptekarzy.
41. Wystąpienie Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji.
42. Zapoznanie Delegatów z projektem preliminarza budżetowego Izby na rok 2015/2016 (wystąpienie Głównej Księgowej), dyskusja. Uchwalenie budżetu Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach na rok 2015/2016 i ustalenie zasad gospodarki finansowej Izby.
43. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków wniosków zgłoszonych przez Delegatów. Dyskusja nad przedstawionymi wnioskami Delegatów (proszę o wcześniejsze przemyślenie i pisemne przygotowanie wniosków).
44. Podjęcie uchwał w sprawach objętych wnioskami Delegatów.
45. Inne wolne głosy i wnioski.
46. Zamknięcie obrad.

Miejsce wydarzenia: Hotelu Vestina w Wiśle, ul. Malinka 35
Dokładny termin: 2015-07-29
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet