2017-11-18
XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Porządek obrad XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, który odbędzie się w 18 listopada 2017 r. w Hotelu Szafran w Czeladzi, ul. Będzińska 82.

1. Otwarcie obrad, powitanie Delegatów i Gości Zjazdu przez Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Piotra Brukiewicza.
2. Wręczenie odznaczeń państwowych oraz samorządowych.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wyznaczenie przez Prezesa SIA osób do liczenia głosów § 6 p. 1 regulaminu.
5. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 2 Sekretarzy Zjazdu.
6. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu § 7 p. 1 regulaminu.
7. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności Zjazdu do podejmowania uchwał § 7 p. 2 regulaminu.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej § 7 p. 2 regulaminu.
9. Wybór Komisji Regulaminowej § 7 p. 2 regulaminu.
10. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał § 7 p. 2 regulaminu.
11. Wybór Komisji Wyborczej § 7 p. 2 regulaminu.
12. Sprawozdanie Rady SIA z prac Rady SIA w 2016/2017 r. - przedstawia dr n. farm. Piotr Brukiewicz, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, dyskusja.
13. Sprawozdanie Skarbnika i Głównej Księgowej oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej SIA w Katowicach dotyczące realizacji budżetu Izby w 2016/2017 r., dyskusja.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej SIA.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdania finansowego za 2016/2017 r. (absolutorium).
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.
17. Wystąpienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA w Katowicach, dyskusja.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SIA w Katowicach.
19. Wystąpienie Przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA w Katowicach, dyskusja.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego SIA w Katowicach.
21. Sprawozdania komisji, dyskusja.
22. Przyjęcie kandydatur na Członka Rady SIA i zamknięcie listy.
23. Prezentacja Kandydatów i wybór Członka Rady SIA.
24. Zapoznanie Delegatów z projektem preliminarza budżetowego Izby na rok 2017/2018 (wystąpienie Głównej Księgowej), dyskusja. Uchwalenie budżetu Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach na rok 2017/2018 i ustalenie zasad gospodarki finansowej Izby.
25. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków wniosków zgłoszonych przez Delegatów. Dyskusja nad przedstawionymi wnioskami Delegatów.
26. Podjęcie uchwał w sprawach objętych wnioskami Delegatów.
27. Inne wolne głosy i wnioski.
28. Zamknięcie obrad.

Miejsce wydarzenia: Hotel Szafran w Czeladzi, ul. Będzińska 82
Autor: Lech Wróblewski
chevron_left
15
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry