Apothecarius ebook Więcej
2017-05-09Michał Rzepczyk
Protokół z XVIII Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 18 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 9 maja 2017 roku.

Katowice, 9.05.2017 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Wiceprezes Rady SIA mgr farm. Andrzej Bednarz o godz. 9.27. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 16/30 osób. Na podstawie listy obecności Wiceprezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie mgr farm. Andrzej Bednarz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 17 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 11.04.2017 roku.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Rada SIA przystąpiła do opiniowania:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Beata Szczepka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Premium-Lek” w 44-310 Radlin, ul. Korfantego 3;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Zofia Łasicka-Domagała w aptece ogólnodostępnej o nazwie „SUPERAPTEKA” w 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 10;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wydaniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach:

- mgr farm. Agata Eirich w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Słoneczna Biedronka” w 44-100 Gliwice, ul. Mikołowska 11/13, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Niezłe Ziółko Sp. z o.o. z siedzibą w 55-095 Mirków, ul. Brzozowa 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki, jak również pozytywnie większością głosów „za” przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie „przeciw” zaopiniowano wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Tomasz Jasiński w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Isofarm” w 42-360 Poraj, ul. Armii Krajowej 43, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Isofarm Sp. z o.o. z siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 7;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

- mgr farm. Michał Woźnica w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Mandragora” w 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Wybickiego 7A, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Mandragora Sp. z o. o. z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 104;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej. Mgr farm. Michał Woźnica nie był zapraszany na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję kierownika w tej aptece od 03.2010 r. Wniosek opiniowano ze względu na zmianę własnościowe.

- mgr farm. Gabriela Witowska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Super Nowa” w 41-922 Radzionków, ul. Szymały 1a, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę MEDIX Sp. z o.o. z siedzibą w 83-110 Tczew, ul. Jodłowa 13a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

- mgr farm. Aneta Karlińska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 27, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Ziko Apteka Sp. z o.o. z siedzibą w 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

3d. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach,
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie:

- „Apteka Przyjazna” w 41-200 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 25/27, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Apteka Floriańska Sp. z o.o. z siedzibą w 41-500 Chorzów, ul. Beskidzka 4;
Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posiedzeń.

3e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2017, wobec powyższego Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowało w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Apel do Prezydenta RP o podpisanie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. Na stronie internetowej SIA oraz NIA pojawił się apel o poparcie nowej ustawy Prawo farmaceutyczne przez wysłanie wiadomości e-mail do Prezydenta RP.
Sejm i Senat przegłosował tzw. „ustawę posła Budy” i obecnie oczekujemy podpisu Prezydenta, który ma czas do 19 maja. Prezes dr Piotr Brukiewicz napisał przykładowy e-mail zawierający gotową wersję wiadomości, którą należy wysłać do kancelarii prezydenta.
Członkowie Rady wysłali e-maile z prośbą o podpis; z ostatnio opiniowanych 5 osób, czworo także wysłało, a piąta zadeklarowała chęć poparcia ustawy. Dlatego liczymy na pozytywny skutek naszych działań.
Mgr Zdzisław Gawroński powiedział, że nawet jeśli skutek będzie nie taki jak planowaliśmy, chcemy by temat nie przeszedł „bez echa”, tym bardziej, że inne - często o przeciwnych poglądach - środowiska piszą i lobbują w swoim kierunku działań. Mgr Włodzimierz Wdowski podziękował prezesowi dr Piotrowi Brukiewiczowi za przygotowanie treści wiadomości, która rzeczowo w punktach wyjaśnia to, co jest najważniejsze dla dobra Pacjentów w przegłosowanej ustawie, a możliwość wpływu przez kontakt z kancelarią prezydenta rozumie w kategoriach zaszczytu. Mgr Andrzej Bednarz także zwrócił uwagę na zawartość wiadomości i piękny, zrozumiały język wypowiedzi tak pomocny we właściwym jej zrozumieniu.

4b. Prośba mgr farm. o udzielenie zapomogi finansowej.
W dniu 5.04.2017 r. do Rady SIA wpłynął wniosek mgr farm. o udzielenie zapomogi finansowej w związku z trudną sytuacją materialną. Wniosek został uzupełniony dokumentami otrzymanymi w dniu 8.05.2017 r. potwierdzającymi wskazaną przez Panią magister sytuację. Po rozpatrzeniu wniosku przez komisję ds. Socjalno-Bytowych, Rada SIA działając w ramach swoich kompetencji jednogłośnie postanowiła udzielić wnioskodawczyni mgr farm. … bezzwrotnej zapomogi finansowej w kwocie ... Izba posiada konto, na którym gromadzone są fundusze na rzecz pomocy Członkom SIA w trudnych sytuacjach życiowych.

4c. Podjęcie decyzji ws. opłat za ogłoszenia zamieszczane w portalu http://ogloszenia.katowice.oia.pl/ na poprzednich posiedzeniach założono podjęcie decyzji o wysokości opłat do końca maja, kiedy zakończy się okres testowy.
Mgr inż. Lech Wróblewski przedstawił statystyki użycia portalu, oraz wysokości opłat za używanie innych portali.
Po długiej dyskusji i rozważaniach możliwych scenariuszy Rada zdecydowała o dalszym bezpłatnym funkcjonowaniu portalu ogłoszeń do końca września, kiedy ponownie zostanie rozważone ewentualne wprowadzenie opłat za użytkowanie portalu.
Mgr Michał Rzepczyk poprosił o dodanie funkcjonalności przypominającej o zakończeniu wyświetlania ogłoszenia po 14 dniach od opublikowania. Obecnie ogłoszenie wyświetlane jest przez 2 tygodnie i po tym czasie znika z portalu. Aby dalej się pojawiało należy w swoim panelu administracyjnym uruchomić je ponownie.

4d. Podjęcie uchwały o skierowaniu mgr farm. do OROZ za uporczywe uchylanie się od opłacania składek członkowskich.
Rada SIA zgodnie z uchwałą U-RSIA-018-V-2008 z dnia 04 marca 2008 r., jednogłośnie postanowiła wystąpić do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach z wnioskiem wobec członków Śląskiej Izby Aptekarskiej, którzy od ponad roku zalegają z opłacaniem składek członkowskich, o zbadanie, czy nie zostały naruszone art. 23.1 i 23.a. Kodeksu Postępowania Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej oraz dobre obyczaje.
Obowiązek opłacania składek na rzecz samorządów zawodowych jest podstawowym obowiązkiem członka samorządu, co wynika jasno z art. 27 w związku z art. 29 ustawy o izbach aptekarskich.
Za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych aptekarze mogą być ukarani przez OSA.
Zgodnie z powołaną uchwałą Rady SIA, po określonym czasie nieopłacania składek przez aptekarza można skierować wniosek do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o zbadanie postępowania aptekarza i podjęcie stosownej decyzji w tej sprawie.

4e. Do izby wpłynęło celem wykonania orzeczenie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. … karą upomnienia za niewywiązanie się z obowiązku szkoleniowego, polegającego na uzyskaniu co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń w minionym pięcioletnim okresie edukacyjnym, co stanowi naruszenie art. 89e ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne w zw. z par. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz art. 14 ust. 2 Kodeksu Etyki Aptekarza RP. Rada zapoznała się z orzeczeniem OSA, które zgodnie z procedurą zostanie przesłane do NIA oraz Wojewody Śląskiego, który przekaże sprawę do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

4f. Posiedzenie Prezydium NRA – 09.05.2017 r. Wśród poruszanych tematów pojawi się m.in. „ustawa posła Budy”, oraz uregulowanie różnic w naliczaniu składek SIA odprowadzanych do NIA. Na dzisiejszym posiedzeniu NRA naszą izbę reprezentować będą prezes dr Piotr Brukiewicz oraz mgr Krzysztof Majka.
Dr Mikołaj Konstanty powiedział, że w planach jest przygotowanie do następnego posiedzenia Rady, gdzie poruszane będą tematy interpretacji nowego prawa.
W mediach pojawiają się ostatnio informacje na temat ograniczenia ilości suplementów diety w aptekach. W sytuacji kiedy przedstawiciele środowiska aptekarzy wypowiadają się niepochlebnie o suplementach, a większość posłów nie ma pojęcia o naszej branży, poziom wprowadzonych ograniczeń może mieć znaczący wpływ na asortyment stanowiący znaczący segment marżowy. Część obecnych suplementów to dawne leki OTC w nowych rejestracjach jako suplementy, a produkcja odbywa się według poprzednich standardów. Kiedy minister słyszy, że suplementy są złe, może podjąć decyzję o wycofaniu z aptek suplementów, czyli za jednym razem także wcześniejszych leków OTC. Dodatkowo, jeśli lista wykluczeń będzie jakościowa czyli będzie dotyczyć składu to może się okazać że w aptekach nie będzie na przykład wapna musującego, które trafi do sklepów.
Dużo złego zrobiło przedstawienie raportu NIK, w którym bardzo negatywnie wypowiadano się o suplementach diety. Kiedy ujawniono listę badanych produktów okazało się, że żaden z nich nie występował w aptekach. Raport dotyczył suplementów dla sportowców i na potencję dostępnych w internecie. Tymczasem jest wiele firm farmaceutycznych, które produkują swoje suplementy w podobnych warunkach do produkcji leków.
Mgr Dominik Lakota powiedział, że pacjenci przychodzą do aptek po leki, a ostatnie informacje w mediach nagle uświadomiły im, że jest coś takiego jak suplementy diety i dlatego żądają leków. Wina leży po części po stronie aptekarzy, bo kiedy apteki sieciowe zaczęły sprzedawać suplementy wątpliwej jakości, pozostali dopasowali się do takiego rynku. Zdaniem mgr Dominika Lakoty najważniejsze byłoby edukowanie personelu aptek na temat różnic między suplementami oraz między suplementami, a lekami.
Mgr Justyna Kiedrowska powiedziała, że głos ten bardzo jej się podoba, bo bez względu na to co stanie się z suplementami wiemy, że taki ruch może się na nas odbić ekonomicznie lecz najważniejsze jest by właściciele aptek i kierownicy byli świadomi co sprzedają. Rekomendując suplementy dobrych firm, które kiedyś były lekami i firmując je własnym nazwiskiem staniemy wbrew ogólnemu przyzwoleniu na proceder sprzedaży byle czego w aptekach.
Mgr Zdzisław Gawroński poparł głos o ważności edukacji, twierdząc jednocześnie, że ważne jest by zmieniła się formuła rejestracji tych produktów, w której obecnie wystarczy zgłoszenie by sprzedawać suplement.

4g. W dniach 27-28.05.2017 r. w Karkonoszach odbędzie się kolejny XII Rajd Śląskiej Izby Aptekarskiej. Na wniosek organizatora mgr farm. Tomasza Kloca Rada SIA jednogłośnie postanowiła wyrazić zgodę na dofinansowanie XII Rajdu Turystycznego Śląskiej Izby Aptekarskiej kwotą …
Jest to impreza dla farmaceutów mająca na celu integrację środowiska zawodowego i uczestniczą w niej również farmaceuci z całego kraju. W tej edycji m. in. z izby częstochowskiej, dolnośląskiej, małopolskiej, opolskiej, warszawskiej, wielkopolskiej i naszej śląskiej. Wielopokoleniowa mieszanina ok. 55 farmaceutów, właścicieli i pracowników, sieciowych i indywidualnych, aptek otwartych i szpitalników służy wymianie doświadczeń i wzajemnemu zrozumieniu. Uczestnicy rajdu pokryją część kosztów pobytu.

5. Wolne głosy i wnioski.

- informacja o najbliższych wydarzeniach
- 10-12 maja odbędzie się kongres gospodarczy. SIA reprezentować będzie prezes dr Piotr Brukiewicz.
- 12 maja międzynarodowy dzień pielęgniarki i położnej. Wysłany zostanie list gratulacyjny.
- 19 maja w Katowicach obchody 15-lecia Sport Kliniki w Żorach. SIA reprezentować będzie prezes dr Piotr Brukiewicz.
- 19-20 maja zawody w raftingu w Krakowie. SIA wystawi 4-osobową załogę. Kapitanem będzie prezes dr Piotr Brukiewicz.
- 20 maja w Bielsku-Białej odbędzie się XX-lecie Okręgowej Izby Aptekarskiej. SIA reprezentować będzie prezes dr Piotr Brukiewicz lub mgr Andrzej Bednarz i mgr Zdzisław Gawroński.
- 20 maja w Chorzowie obchodzony będzie dzień doradcy podatkowego. Wysłany zostanie list gratulacyjny.
- 27 maja w Dworku Pod Lipami odbędzie się festyn na cześć Izby Inżynierów Budownictwa. Wysłany zostanie list gratulacyjny.

- zapytania ws. publikacji ankiet na stronie izby. Biuro rozesłało zapytanie do Rady odnośnie zamieszczania na stronie SIA oraz na profilu SIA na Facebook’u ankiet studentów z uniwersytetu w Łodzi oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, które potrzebne są do prac dyplomowych. Jednogłośnie wyrażono zgodę na umieszczenie ankiet, które wcześniej zostaną ocenione przez mec. Krystiana Szulca lub prezesa dr Piotra Brukiewicza pod kątem zawartości i zawartych w nich pytań.

6. 18 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 9 maja 2017 r. zakończono ok. godz. 10:50.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2017-05-09
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet