2017-04-11
Protokół z XVII Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 17 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 11 kwietnia 2017 roku.

Katowice, 11.04. 2017 roku

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.25. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 22/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 16 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 07.03.2017 roku i 03 Nadzwyczajnego posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dni 05.04.2017 roku.

3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty: mgr farm. Magdalena, Wanda Glanc VI/098/17; mgr farm. Katarzyna Góralczyk VI/099/17; mgr farm. Martyna Koziołek VI/100/17; mgr farm. Julia, Barbara Smolin VI/101/17; mgr farm. Małgorzata, Ewelina Wala VI/102/17; mgr farm. Krolina, Barbara Witkowska VI/103/17; mgr farm. Kamila, Katarzyna Zając VI/104/17; mgr farm. Katarzyna Dominika Domińczyk VI/105/17;

4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Rada SIA przystąpiła do opiniowania:
4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Katarzyna Rezner w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pod Lwem” w 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Magdalena Niedbała w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pod Mandragorą” w 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 83;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Marta Przeradzka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Floriańska” w 41-500 Chorzów, ul. Beskidzka 4;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Urszula Żak w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Przyjazna” w 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 68;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Karolina Kwiska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-709 Ruda Śląska, ul. Plac Jana Pawła II 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wydaniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach:

- mgr farm. Agnieszka Przybylska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka św. Barbary” w 44-178 Przyszowice, ul. Parkowa 2b, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Lucjan Matera Apteka św. Barbary
z siedzibą w 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 76;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki, jak również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej.

- mgr farm. Judyta Szweda w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Melissa” w 44-283 Rydułtowy, ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 150, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę NEW PHARMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 40-144 Katowice, ul. Józefowska 35A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki, jak również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej.

4c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Elżbieta Siwy-Kamińska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Nova Sieciowa” w 44-100 Gliwice, ul. Spółdzielcza 33d, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Farmacja i My E. Siwy-Kamińska spółka jawna z siedzibą w 41-506 Chorzów, ul. Ks. J. Czempiela 8;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

- mgr farm. Barbara Kornas w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Książęca” w 40-595 Katowice, ul. Wincentego Pola 14 w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę ELVA S.C. Bartłomiej Bojdylla, Katarzyna Bojdylla z siedzibą w 40-724 Katowice, ul. Piotrowicka 79;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

- mgr farm. Aleksandra Błachowicz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dr.Max” w 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1B, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę MAX-PHARMA Sp. z o.o. z siedzibą 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

4d. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie:

- „Apteka Nova Sieciowa” w 41-506 Chorzów, ul. Klonowa 2, w ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Farmacja i My E. Siwy-Kamińska spółka jawna z siedzibą w 41-506 Chorzów, ul. Ks. J. Czempiela 8;
Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posiedzeń.

4e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego wykazu z rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Rybnika, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt. Jednocześnie nawiązując do uchwały U-RSIA-0082-VII-2017 z dnia 7 marca 2017 r., Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej ponownie zwraca uwagę, że zgodnie z przedstawionym do zaopiniowania rozkładem Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 od poniedziałku do piątku czynna jest do godz. 24.00, co winno mieć odniesienie w godzinach dyżurów innych aptek, które winny rozpoczynać dyżur o godz. 24.00. Zdaniem Rady SIA, organ przed podjęciem uchwały w sprawie dyżurów aptek winien rozpatrzyć ww. uwagę.
Ponadto Rada SIA stoi na stanowisku, że nałożony na apteki ogólnodostępne obowiązek pełnienia dyżurów nieodpłatnie, nie jest zgodny z obwiązującym prawem.
Podmiot prowadzący aptekę wykonuje zadania, które są własnymi zadaniami powiatu. Pełni je nieodpłatnie ponosząc koszty dyżurów bez rekompensaty. Nieodpłatne wykonywanie świadczenia na rzecz powiatu powoduje uszczerbek majątkowy po stronie apteki i przysporzenie po stronie powiatu.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Informacja o propozycji podpisania umowy darowizny z firmy Servier z przeznaczeniem na cele ustawowe ochrona zdrowia. Darowizna będzie przeznaczona na promocję zdrowia. Prezes dr Piotr Brukiewicz zapytał członków Rady, czy uważają za właściwe podpisanie umowy. Tekst został przeanalizowany przez mec. Krystiana Szulca i zatwierdzony jako poprawny z jedną poprawką. Propozycję przyjęto przy 2 głosach wstrzymujących się i jednym przeciw.

5b. Na wniosek z dnia 17.03.2017 r. dr Leokadii Wieloch-Depty przewodniczącej SFKP Archidiecezji Katowickiej Rada SIA po uzyskaniu szczegółowych danych dotyczących pielgrzymki większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym postanowiła udzielić wsparcia finansowego dla chorych biorących udział w pielgrzymce do Lourdes we Francji …

5c. Podjęcie uchwały w sprawie dodruku Kodeksu Etyki Aptekarza.
W związku z wyczerpaniem zapasów Kodeksu Etyki Aptekarza zaistniała konieczność jego dodruku. Publikacja wręczana jest m.in. młodym farmaceutom otrzymującym Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty. Rada SIA jednogłośnie postanowiła zlecić wydruk publikacji Kodeks Etyki Aptekarza w nakładzie 500 egzemplarzy w kwocie …, zgodnie z ofertą przedstawioną przez Agencję Reklamowo-Wydawniczą Navia Design z siedzibą w Katowicach.

5d. Prośba mgr farm. o udzielenie zapomogi finansowej.
Po analizie nadesłanego pisma, Komisja ds. Socjalno-Bytowych nie widzi przeszkód do udzielenia zapomogi, jednak ze względów regulaminowych poproszono o uzupełnienie wniosku i przesłanie kserokopii dokumentów potwierdzających trudną sytuacje finansową, którą powołano we wniosku o zapomogę. Po dostarczeniu wskazanych dokumentów, Komisja ponownie rozważy prośbę o przyznanie zapomogi finansowej, a następnie na kolejnym posiedzeniu Rady SIA przekaże swoje rekomendacje członkom Rady.

5e. Prośba o pomoc i wsparcie finansowe Jubileuszu 45-lecia SUM zgodnie z wnioskiem Dziekan WF SUM prof. Krystyny Olczyk.
Rada SIA na wniosek prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach jednogłośnie postanowiła udzielić wsparcia finansowego w organizowanej wspólnie przez Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jak i Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach Międzynarodowej Konferencji „Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii” - Jubileusz 45-Lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach, w kwocie ..

5f. Głosowanie nad wnioskami o przyznanie odznaczeń branżowych i państwowych.
Członkowie Rady w głosowaniu tajnym podjęli uchwały w sprawie nadania odznaczeń i wyróżnień: Medal im. Edmunda Baranowskiego przyznano dr hab. n. farm. Pawłowi Olczykowi, a Laury Śląskiej Izby Aptekarskiej – prof. zwycz. Januszowi Plucie oraz mgr Arkadiuszowi Tarasińskiemu.

5g. Spotkanie Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego – Katowice 28.03.2017 r. Tematyka posiedzeń jest ostatnio zdominowana przez tematy medyczne. Prezes dr Piotr Brukiewicz podziękował Śląskiej Izbie Lekarskiej i Naczelnej Izbie Lekarskiej za wsparcie działań farmaceutów. Ze spotkania na spotkanie pozostałe grupy zawodowe zaczynają rozumieć argumentację Izby Aptekarskiej.

5h. Podsumowanie VI Mistrzostw Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej – Sosnowiec 01.04.2017 r.
Po raz pierwszy w historii mistrzostw organizator wygrał turniej. Prezes dr Piotr Brukiewicz podziękował zawodnikom, trenerom i osobom, które przyczyniły się do sukcesu. W trakcie zawodów odbyły się także targi farmaceutyczne oraz szkolenie. Podziękowania skierowane zostały także do Prezydenta Sosnowca, z którym mgr Zdzisław Gawroński wynegocjował bezpłatne użycie hali sportowej. Specjalne podziękowania skierowane zostały do pracowników biura, a w szczególności mgr inż. Lecha Wróblewskiego, którego zaangażowanie i perfekcyjna organizacja okupione znacznym wysiłkiem zostały zauważone przez gości i wszystkich uczestników. Dopisali goście i pogoda. Targi zostały zakończone z zyskiem. Za rok SIA ponownie będzie organizatorem zawodów.

Na wniosek prezesa P. Brukiewicza, Rada SIA przyznała także pracownikom biura premię uznaniową za pracę związaną z organizacją i przygotowaniem VI Mistrzostw OIA w Piłce Nożnej Halowej w dniach 31.03-01.04.2017 r. Wartość premii ustalono na … wypracowanej kwoty. Kwota pokrywa składniki wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Podział przyznanej kwoty na poszczególnych pracowników przekazano do ustalenia Prezesowi.

5i. 22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia – Katowice 4-5.04.2017 r. Po raz pierwszy przeniesiono kongres z Warszawy do Katowic. Dwa dni kongresu podzielono na tematy farmaceutyczne w jednym i lekarskie w drugim. SIA za udział w kongresie przyznawała punkty miękkie. Prelegentami w panelu dotyczącym suplementów diety byli m. in. prezes dr Piotr Brukiewicz oraz dr Mikołaj Konstanty. Uczestnikami byli także przedstawiciele producentów suplementów. Drugi dzień z panelami dotyczącymi farmacji przyciągnął wielu gości.

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach śledząc wydarzenia związane z wdrażaniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/EU z 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie zapobiegania wprowadzania sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji pozytywnie ocenia system informatyczny MediVeriS firmy Kamsoft S.A. oraz rekomenduje dopuszczenie Narodowego rozwiązania do zapytania ofertowego.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/EU z 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie zapobiegania wprowadzania sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji mająca na celu zwalczanie fałszowania leków i obrót lekami zafałszowanymi wprowadziła obowiązek całkowitego nadzoru nad obrotem lekiem od producenta do pacjenta.
Firma Kamsoft S.A. od 31 lat lider rynku IT w zakresie służby zdrowia opracowała własny program do obsługi obowiązków uczestników obrotu lekami związanych z ww. Dyrektywą.
Z oprogramowania firmy korzystają wszelkiego typu placówki medyczne, hurtownie farmaceutyczne, apteki, Narodowy Fundusz Zdrowia (płatnik usług medycznych w Polsce) oraz Ministerstwo Zdrowia.
Zgodnie z przekazanymi informacjami przez firmę KAMSOFT S.A. oraz własnymi doświadczeniami członków Izby, mając na uwadze bezpieczeństwo przetwarzanych i gromadzonych danych SIA uważa, że firma Kamsoft S.A. jest w pełni przygotowana do realizacji projektu, jakim jest wdrożenie i obsługa narodowego systemu badania autentyczności produktów leczniczych znajdujących się w legalnym łańcuchu dystrybucji, a tym samym spełnia podstawowe wymogi nałożone na producenta oprogramowania przez Dyrektywę 2011/63/EU oraz Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/161, zaś opracowane rozwiązanie informatyczne MediVeriS powinno w ramach tzw. rozwiązania Narodowego zostać dopuszczone do zapytania ofertowego.
Powyższe stanowisko stanowi uzasadnienie do wsparcia wniosku firmy Kamsoft S.A. (pismo z 11 kwietnia 2017 r. KSSA-0130/20170411/01) o udostępnienie polskiemu dostawcy specyfikacji umożliwiającej połączenie systemu narodowego z systemem europejskim.

5j. Uroczyste Dyplomatorium i wręczenie PWZ – Sosnowiec na wydziale farmacji 07.04.2017 r. prezes dr Piotr Brukiewicz skierował podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy, a w szczególności do biura, które sprawnie przeprowadziło wręczenie PWZ.

5k. Spotkanie Klubu Seniora PTFarm & SIA – Katowice 08.04.2017 r. SIA reprezentował prezes dr Piotr Brukiewicz. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu seniorów. Wybrano nowego przewodniczącego – mgr farm. Wiesławę Kulę.

5l. XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy – Katowice 08.04.2017 r. Reprezentujący SIA prezes dr Piotr Brukiewicz podziękował za wsparcie.

5ł. Przegłosowanie przez Sejm RP zmian w prawie farmaceutycznego z uwzględnieniem zapisów "apteki dla aptekarza", geografii i demografii aptek oraz innych zmian.
7 kwietnia br. w Sejmie RP zakończyło się trzecie czytanie poselskiego projektu Prawa farmaceutycznego, podczas którego Parlamentarzyści zdecydowali o skierowaniu projektu do dalszych prac legislacyjnych w Senacie RP. W trakcie prac legislacyjnych projekt został zdecydowanie poparty podczas ostatniego głosowania w Sejmie RP. W głosowaniu wzięło udział 427 posłów (ZA: 236, PRZECIW: 189, WSTRZYMAŁO SIĘ: 2).

5m. Jubileusz 25-lecia Częstochowskiej OIA – Częstochowa 22.04.2017 r. Prezes dr Piotr Brukiewicz poprosił chętnych do wzięcia udziału o zgłaszanie się do biura.

5n. Do izby wpłynęło celem wykonania orzeczenie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. … karą upomnienia za uporczywe i zawinione uchylanie się od płacenia składek członkowskich na rzecz SIA w Katowicach, co stanowi naruszenie art. 22 Kodeksu Etyki Aptekarza RP. Rada zapoznała się z orzeczeniem OSA, które zgodnie z procedurą zostanie przesłane do NIA oraz Wojewody Śląskiego, który przekaże sprawę do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

5o. Odpowiedź SONFZ w sprawie przetwarzania zestawień refundacyjnych. Wciąż wpływają skargi na działanie SONFZ. Do SIA wpłynęło pismo dyrektora, w którym tłumaczy opóźnienia wadliwym działaniem systemu.
Mgr Dominik Lakota powiedział, że kierownik nie może wziąć dwutygodniowego urlopu by zgodnie z prawem od początku do końca przeprowadzić zestawienie.

6. Wolne głosy i wnioski.
- artykuł „Pacjencie, uważaj na zamienniki leków. Farmaceuta nie zawsze ma rację” – portal.abczdrowie.pl
Na artykuł odpowiedziała prezes krakowskiej OIA. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że poprosi dr Kozakiewicza o przekazanie informacji do OIL w Krakowie by zabrała głos w sprawie.
- dofinansowanie zawodów w raftingu – Kraków - dr Piotr Kaczmarczyk zwrócił się o dofinansowanie drużyny reprezentującej SIA na zawodach, podobnie jak w zeszłym roku. Dofinansowanie z udziałem własnym, będzie przyznane po imprezie.
- spotkanie Zespołu roboczego ds. komunikatów przekazywanych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), dotyczące omówienia zawartości komunikatów przesyłanych do ZSMOPL w zakresie dotyczącym aptek – 12.04.2017 r.
- posiedzenie Prezydium NRA planowane jest na 19.04.2017 r.
- dr Piotr Kaczmarczyk zreferował przebieg pierwszego szkolenia strzeleckiego dla farmaceutów. Mimo planowanego licznego udziału, frekwencja na 50 osób wynosiła 7. Szkolenia będą kontynuowane średnio raz na kwartał.

7. 17 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 11 kwietnia 2017 r. zakończono ok. godz. 12.20.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2017-04-11
Autor: Michał Rzepczyk
chevron_left
27
11.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry