Powrót
2004-11-23
XIII Posiedzenie ORA IV Kadencji.
Protokół z 13 posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, IV kadencji, dnia 9 listopada 2004 roku.


1. Posiedzenie Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, IV kadencji, otworzył jej Prezes dr farm. Stanisław Piechula. Po powitaniu zebranych Prezes ORA zaproponował porządek posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty

2. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół z 12 posiedzenia ORA.. Protokół z 14 posiedzenia Prezydium ORA w Katowicach, Rada przyjęła jednogłośnie.

3.Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, jednogłośnie, podjęła uchwały Nr 135-138/2004, stwierdzające prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Prawo wykonywania zawodu uzyskali: mgr farm. Beata Chwałek, mgr farm. Monika Nowak, mgr farm. Bartosz Machoń i mgr farm. Paweł Wawrzak (po odbyciu przeszkolenia uzupełniającego).

3a. ORA podjęła, jednogłośnie uchwałę w sprawie wydania mgr farm. Dorocie P. duplikatu Zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu farmaceuty.

4a. ORA w Katowicach wstrzymała wydanie opinii w sprawie wniosku mgr farm. Mieczysława P., dotyczącego możliwości dalszego kierowania apteką, po ukończeniu 65 roku życia, do czasu przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierownika apteki.

4b. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, jednogłośnie, zaopiniowała negatywnie wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej:
-Przedsiębiorstwa Handlowego Artykułami Farmaceutycznymi i Paramedycznymi FARMAPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - apteka ogólnodostępna w Czeladzi ul. Nowopogońska 228, kandydatka na stanowisko kierownika apteki mgr farm. Jolanta C. Pomimo wezwania do przedstawienia dokumentacji wniosku i określenia terminu, w którym ma to nastąpić, wnioskodawca nie przedstawił takiej dokumentacji.

ORA zaopiniowała pozytywnie następujące wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki:
-Pani mgr farm. Joanny Kowalskiej, Pani dr n. farm. Alicji Kowalskiej - apteka o nazwie „Akacja” w Sosnowcu ul. Naftowa 35 A-E, kandydatka na stanowisko kierownika apteki dr n. farm. Alicja K.– jednogłośnie,
-Pani Magdaleny Gajerskiej, Pana mgr farm. Macieja Gajerskiego - apteka o nazwie „Przy Bazylice” w Rybniku ul. Mikołowska 1, kandydat na stanowisko kierownika apteki mgr farm. Maciej G. – jednogłośnie,
-Pani mgr farm. Haliny Szymandera - apteka ogólnodostępna w Katowicach ul. Uniczowska 16, kandydatka na stanowisko kierownika apteki mgr farm. Halina S. – przy 1 głosie „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”,
-”AGAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi-apteka o nazwie „Forte Vita” w Katowicach ul. Piotra Skargi 6, kandydat na stanowisko kierownika apteki mgr farm. Janusz R. – przy 1 głosie „wstrzymującym się”,
-ASCLEPIOS – Misiak, Swatek Spółka Jawna-apteka o nazwie „FERRUM” w Zabrzu Pl. Norberta Kroczka 9, kandydatka na stanowisko kierownika apteki mgr farm. Wanda S. – jednogłośnie.

5. ORA w Katowicach zapoznała się z odwołaniem mgr farm. Anny T., od pozytywnej opinii ORA w sprawie wniosku Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „EUROPA” w Gliwicach ul. Piwna 8, wydanego dla Pani Anny T. i Pana Eryka K. Pozytywna opinia w sprawie tego wniosku została wydana z uwagi na fakt, że w/w apteka od ponad 6 miesięcy nie prowadzi działalności określonej w zezwoleniu na prowadzenie apteki. Dodatkowym argumentem za taką decyzją jest fakt, że dotychczasowy właściciel apteki: Apteka EUROPA s.c. Mgr farm. Anna T. Pan Eryk K. utraciła prawo do lokalu, w którym była prowadzona działalność apteczna. Właściciel lokalu wypowiedział umowę najmu ww spółce. W tej sytuacji ORA postanowiła podtrzymać swoją opinię, a odwołanie mgr farm,. Anny T. przesłać do Naczelnej Rady Aptekarskiej.

6. Prezes ORA zaproponował podjęcie następujących uchwał:

a) o skierowaniu do Rzecznika wszystkich farmaceutów, którzy nie odesłali ankiet personalnych oraz kierowników aptek, którzy tego obowiązku nie dopilnowali;

b) zobowiązującą kierowników aptek do zbierania podpisów personelu fachowego, świadczących o zapoznawaniu się z komunikatami i informacjami z Inspektoratu Farmaceutycznego i Izby Aptekarskiej w postaci potwierdzenia datą, pieczątką i podpisem na przeczytanym komunikacie;

c) o automatycznym kierowaniu do WIF wniosków o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki w oparciu o brak rękojmi należytego jej prowadzenia w przypadku nie informowania OIA przez właścicieli aptek o zmianach w zatrudnieniu magistrów farmacji.

Ad a) mgr Stanisław Berezowski wyraził pogląd, że Izba Aptekarska w Katowicach już tyle razy wysyłała do aptek ankiety, że powinna posiadać wszystkie niezbędne informacje. Prezes ORA w odpowiedzi stwierdził, że niestety pomimo podjętych działań baza danych farmaceutów ciągle jest niepełna. Prezes ORA wyjaśnił, że OIA w Katowicach jest proszona przez różne uprawnione instytucje o podanie danych z rejestru farmaceutów. Prowadzenie takiego rejestru jest ustawowym obowiązkiem OIA, za który płaci Ministerstwo Zdrowia i może ten obowiązek kontrolować. Dane te muszą więc podlegać ciągłej i dokładnej aktualizacji. Dodatkowo, jak wyjaśnił dyrektor biura Izby, obowiązujące rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru farmaceutów obejmuje nowe informacje takie jak: czy farmaceuta posiada uprawnienia zawodowe w innym państwie Unii Europejskiej i imiona obojga rodziców. Prezes ORA stwierdził, że w celu uzyskania tych informacji, przy okazji została opracowana całościowa ankieta mająca na celu aktualizację danych. Mgr Jan Lesik nie negując konieczności wypełnienia ankiet przez farmaceutów zwrócił uwagę, że sprawa jest zbyt błaha, aby za nie odesłanie ankiety kierować sprawę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Na takim postępowaniu może stracić powagę urząd Rzecznika. Większość członków ORA uznała jednak konieczność zdyscyplinowania środowiska i ORA podjęła uchwałę w nieco złagodzonej formie, a mianowicie: Okręgowa Rada Aptekarska przypomina o konieczności stałego aktualizowania rejestru farmaceutów i informuje, że farmaceuci, których dane w rejestrze nie zostaną uzupełnione do końca roku oraz nie będą stale aktualizowane, będą kierowani do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wraz z kierownikami aptek, którzy tego obowiązku nie dopilnowali. Uchwałę podjęto przy jednym głosie „przeciw”.

Ad b) Mgr Mirosław Kidziński stwierdził, że jeżeli dalej tak niekorzystnie będzie się rozwijała sytuacja na rynku aptecznym, to niedługo większość właścicieli aptek – farmaceutów - może stać się już tylko pracownikami lub kierownikami tych aptek. Należy więc wziąć pod uwagę, że obowiązek, który proponuje Prezes ORA będzie dotyczył nas samych. Także mgr Grzegorz Zagórny zgłosił wątpliwość, czy sami za bardzo się nie dyscyplinujemy. Prezes ORA dr Stanisław Piechula stwierdził, że nie może być jednak tak, że do aptek wysyłana jest korespondencja dotycząca istotnych spraw dla wszystkich naszych członków - farmaceutów, a personel apteki nie ma możliwości zapoznania się z jej treścią. W niektórych przypadkach nawet nie pomógł duży i wyraźny napis na kopertach, że korespondencja jest przeznaczona dla wszystkich farmaceutów. To kierownik apteki jest odpowiedzialny za zapoznanie personelu apteki z przesyłanymi informacjami. Po tej krótkiej dyskusji ORA, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę o treści zaproponowanej przez Prezesa ORA. Treść podjętej uchwały: Okręgowa Rada Aptekarska zobowiązuje wszystkich farmaceutów do zapoznawania się z przesyłanymi komunikatami z Inspekcji Farmaceutycznej i Izby Aptekarskiej, jednocześnie zobowiązując kierowników aptek do nadzorowania tego obowiązku poprzez zbieranie pieczęci i podpisów personelu fachowego, świadczących o zapoznawaniu się z przesyłanymi informacjami.

Ad c) Członkowie ORA wyrazili pogląd, że w treści uchwały nie powinien się znajdować zapis o automatycznym kierowaniu wniosków o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki. Z tym poglądem zgodził się Prezes ORA i wykreślił z projektu tekstu uchwały zapis „ o automatycznym” kierowaniu wniosków. Mgr Grzegorz Zagórny wyraził pogląd, że podjęcie uchwały o treści zaproponowanej przez Prezesa ORA jest zbyt restrykcyjne. Należałoby raczej każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie i podejmować w uzasadnionych przypadkach za każdym razem odrębną uchwałę. Mgr Wiesława Stronczak zaproponowała z kolei wysłanie przypomnienia, że w przypadku nie informowania OIA przez właścicieli aptek o zmianach w zatrudnieniu magistrów farmacji, Izba Aptekarska ma możliwość wystąpienia do WIF z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia. Mgr Anna Śliwińska zaproponowała natomiast podjęcie uchwały o kierowaniu do WIF wniosków o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki w oparciu o brak rękojmi należytego jej prowadzenia, w przypadku uporczywego uchylania się od obowiązku informowanie OIA przez właścicieli aptek o zmianach w zatrudnieniu magistrów farmacji. Ostatecznie podjęto uchwałę o treści: Okręgowa Rada Aptekarska przypomina właścicielom aptek o ustawowym obowiązku informowania izby aptekarskiej o wszelkich zmianach w zatrudnieniu magistrów farmacji w aptekach. Jednocześnie informujemy, że będziemy występować do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki, powołując się na brak rękojmi należytego jej prowadzenia, w przypadku nie informowania izby aptekarskiej przez właścicieli aptek o zmianach w zatrudnieniu magistrów farmacji.

7a. Naczelna Izba Aptekarska przekazała rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pacy i Polityki Społecznej dotyczące wzorów legitymacji osoby represjonowanej oraz Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wymiany książki inwalidy wojennego i wojskowego. Dokumenty te nie wyjaśniają jednak, jakim dokumentem mają się legitymować przy realizacji recepty w aptece żony inwalidów wojennych oraz wdowcy i wdowy po poległych i zmarłych inwalidach wojennych, uprawnieni do renty rodzinnej. W związku z tym Prezes NRA skierował zapytanie w tej sprawie do Ministra Polityki Społecznej. Informacja została przyjęta do wiadomości.

7b. W imieniu Zarządu PGF S.A. Pan Dariusz Gambuś, członek Zarządu, skierował do Prezesa NRA pismo, w którym informuje, że Zarząd PGF jest oburzony treścią apelu Departamentu Obrony i Konsolidacji Aptek NRA, który stanowi załącznik do pisma Prezesa NRA, skierowanego do środowiska aptekarzy, a zalecającego korzystanie z pomocy prawnej przy zawieraniu umów z dostawcami leków. Zdaniem autorów pisma, publikowanie apelu na papierze firmowym NRA wprost godzącego w relacje z klientami PGF, budzi wątpliwości, czy jego celem jest obrona interesów środowiska aptekarzy. W związku z tym PGF S.A. domaga się wyrazów dezaprobaty dla tego apelu. Apel DOiKA dotyczy programu „Dbam o Zdrowie Plus”. Program ten jest niebezpieczny dla właścicieli aptek i dlatego DOiKA przestrzega przed podpisywaniem umowy dotyczącej tego programu. ORA w Katowicach w pełni zgodziła się z treścią apelu Departamentu Obrony i Konsolidacji Aptek.

7c. Prezes ORA w piśmie do Ministra Zdrowia stwierdza, że z zadowoleniem przyjął informację, że minister podjął temat wprowadzenia mechanizmów, które miałyby zapewnić pacjentom tańsze leki, jednak z rozczarowaniem odebrał przedstawione przez ministra propozycje rozwiązania problemu. Prezes ORA podkreślił, że tylko wypisywanie recept nazwami międzynarodowymi jest rozwiązaniem, które może ukrócić możliwość korumpowania lekarzy i aptekarzy przez firmy farmaceutyczne.

7d. W sprawie wypisywania recept nazwami międzynarodowymi Prezes ORA zwrócił się również z pismem do Przewodniczących partii politycznych i Klubów Poselskich (PO, PiS, LPR, SUPL i PSL). Dr Stanisław Piechula zwraca uwagę, że propozycja ta jest jedną z części Polityki Lekowej Państwa na lata 2004-2008, opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Dziwi się więc, że Minister Zdrowia nie chce wprowadzić tej zasady i szuka pokrętnych rozwiązań. Przy tej okazji Dr Stanisław Piechula zapytał członków ORA, czy takie pismo wysłać również do SLD, Samoobrony i UP. ORA uznała, że z uwagi na wagę problemu, pisma powinny być skierowane do wszystkich partii politycznych. Prezes ORA wystosuje pisma do tych partii politycznych i Klubów Poselskich. Przy tej okazji Prezes ORA poinformował, że od stycznia 2005 roku nastąpi wznowienie akcji „Aptekarze Pacjentom”.

7e. Prezes ORA dr Stanisław Piechula, w związku z pytaniami członków OIA w Katowicach, na temat współpracy hurtowni farmaceutycznych z sieciami aptek, a w szczególności z Euro Aptekami, zwrócił się do wszystkich hurtowni farmaceutycznych regionu śląskiego z prośbą o udzielenie dokładnej i konkretnej informacji, czy hurtownia współpracuje z sieciami aptek lub czy zamierza taką współpracę kontynuować, ewentualnie nawiązać. W oparciu o uzyskane odpowiedzi lub ich brak, co zostanie podane do wiadomości wszystkich właścicieli aptek, OIA w Katowicach wspólnie z Izbą Gospodarczą Apteka Polska, opracuje sprawozdanie o ekonomicznym bezpieczeństwie współpracy z hurtowniami farmaceutycznymi.

7f. Prezes ORA w Katowicach w piśmie do Wiceprezesa NRA wyraża niezadowolenie z faktu, że NRA do tej pory nie zrealizowała uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy i nie wysłała pism do hurtowni farmaceutycznych z zapytaniem, czy posiadają swoje apteki, czy otwierają, przejmują lub skupują apteki, czy współpracują z istniejącymi sieciami aptek, jaka jest planowana strategia hurtowni odnośnie detalicznego handlu lekiem. Dr Stanisław Piechula już kilkakrotnie przypominał NRA o konieczności realizacji tej uchwały Zjazdu. W swoim piśmie Prezes ORA w Katowicach wskazuje, że to nie poszczególni właściciele aptek powinni się zwracać do hurtowni farmaceutycznych, ale właśnie Prezes lub Wiceprezes NRA powinni byli wysłać zapytania do hurtowni farmaceutycznych. Na zakończenie Prezes ORA, żąda realizacji uchwały Krajowego Zjazdu przez NRA.

7g. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny dr Izabela Majewska informuje, że podczas kontroli aptek inspektorzy sprawdzają, czy komunikaty są podpisywane przez pracowników apteki. Sprawdzane jest też, czy w aptece znajduje się literatura fachowa. Dobór literatury nie należy do oceny inspektorów. Nie można natomiast sprawdzić, czy znajdująca się w aptece literatura fachowa jest czytana. Dr Izabela Majewska informuje również, że w czasie kontroli są sporządzane ewidencje pracowników apteki i przekazywane do Inspekcji Farmaceutycznej. Kopie tych ewidencji są przesyłane do OIA w Katowicach. Na zakończenie WIF informuje, że kontrole nie wykazały nieprawidłowości w obrocie preparatami Logest i Foradil. W kolejnym piśmie dr Izabela Majewska zajęła stanowisko w sprawie wykonywania w aptece badań poziomu cukru we krwi. Śląski WIF, po konsultacji z inspektorami Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej wyraża pogląd, że takie badanie, wymaga odpowiednich warunków sanitarnych i nie powinno mieć miejsca w aptece.

7h. OIA w Katowicach otrzymuje odpowiedzi na pismo z prośbą o rozważenie przez władze samorządowe możliwości obniżenia stawek podatku od nieruchomości dla aptek. Większość odpowiedzi zawiera zapewnienie o przedstawieniu propozycji właściwej Radzie. Jednak niektórzy prezydenci i przewodniczący rad miast i gmin m.in. w Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Mikołowie, Pszczynie, Radzionkowie, Zabrzu odnieśli się negatywnie do prośby OIA w Katowicach.

7i. Dr Andrzej Deląg poinformował, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się 24 listopada br. W Domu Lekarza w Katowicach.

8a. ORA w Katowicach wystąpi do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z prośbą o każdorazowe sprawdzanie przy kontroli aptek, czy personel fachowy apteki potwierdza podpisami zapoznanie się z komunikatami i informacjami z WIF i OIA w Katowicach. Dr Izabela Majewska zostanie poproszona o przekazywanie do Izby Aptekarskiej informacji, w których aptekach personel nie wywiązuje się z tego obowiązku.

8b. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zostanie także poproszony o przekazywanie do OIA informacji o magistrach farmacji zatrudnionych w aptece w dniu przeprowadzonej kontroli.

8c. Prezes ORA dr Stanisław Piechula zwrócił uwagę, że obecny podział na rejony wyborcze nie odpowiada potrzebom farmaceutów np. w razie organizowania szkoleń w terenie, konieczności przedyskutowania ważnych spraw bieżących i zaproponował zmianę uchwały w sprawie podziału Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach na rejony wyborcze. ORA jednogłośnie podjęła uchwałę w tej sprawie. Nowe rejony uwzględnią wygodę i potrzeby farmaceutów.

8d. W związku z powołaniem w NRA Departamentu Obrony i Konsolidacji Aptek zaistniała potrzeba powstania odpowiednich komisji na szczeblu okręgowych izb aptekarskich. Na wniosek Prezesa ORA, ORA jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu Komisji Obrony i Konsolidacji Aptek w naszej Izbie. Nie udało się natomiast na obecnym posiedzeniu wybrać koordynatora komisji. Wybór koordynatora komisji zostanie dokonany w najbliższym czasie.

8e. W dniu 25 października Prezes ORA wystąpił do Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z pisemną prośbą o wyznaczenie terminu pilnego spotkania w celu omówienia bieżących spraw. Z taką samą prośbą wystąpiła Izba Gospodarcza Apteka Polska. Do tej pory ani OIA ani IGAP nie otrzymały odpowiedzi na swoje pisma.

8f. Dr Stanisław Piechula w piśmie skierowanym do Zastępcy Dyrektora Śl.O.W. NFZ dr Lecha Wędrychowicza, zwraca uwagę, że stanowisko NFZ dotyczące konsekwencji prawnych za zrealizowanie recept umieszczonych w komunikacie na stronie internetowej NFZ lub opieczętowanych zagubionymi pieczątkami lekarskimi (informacja na tej samej stronie internetowej), nie jest oparte na żadnym przepisie obowiązującego prawa. Ponadto Prezes ORA wskazuje, że umieszczenie informacji na stronie internetowej Funduszu nie jest przekazaniem tej wiadomości do aptek. Apteki nie mają technicznej możliwości zastosowania się do komunikatu NFZ w tej formie. Prezes ORA porusza też kwestię nieprawidłowych pieczątek lekarskich. Na zakończenie wyraża nadzieję, że poruszone przez niego problemy zostaną omówione na spotkaniu, o które zwrócił się do Dyrektora NFZ.

8g. ORA postanowiła zezwolić Pani dr Barbarze N. na odbycie przeszkolenia uzupełniającego, niezbędnego do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Przeszkolenie musi się odbywać na zasadach określonych uchwałą NRA w sprawie przeszkolenia uzupełniającego farmaceutów.

8h. ORA w Katowicach postanowiła, że sprzęt komputerowy użyczony przez OIA w Katowicach Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach, należy poddać utylizacji. OIA w Katowicach w 1993 roku użyczyła UW w Katowicach-ówczesnemu płatnikowi refundacji-komputer w celu usprawnienia refundacji.

8i. Prezes ORA zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań zmierzających do takiej nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która ustawowo będzie wykluczać możliwość powstawania sieci aptek. Dotychczasowa praktyka wykazuje, że obowiązujące przepisy prawa są obchodzone i w dalszym ciągu powstają sieci. Przykładem na takie postępowanie jest np. zakup przez PGF S.A. Spółki Apteki Polskie S.A. wraz z siecią aptek. ORA upoważniła Prezydium ORA i Prezesa ORA do podejmowania stosownych działań w w/w sprawie.

8j. Prezes ORA zwrócił się do Rady Aptekarskiej z następującym problemem. Czy chcemy dalej współpracować ze wszystkimi firmami i hurtowniami farmaceutycznymi i korzystać z ich pomocy i sponsoringu, czy też będziemy rozwijać współpracę tylko z tymi, którzy nie prowadzą działalności zagrażającej aptekom rodzinnym, a odsuniemy od naszych działań firmy niebezpieczne. Mgr Ryszard Jasiński wygłosił najbardziej radykalny pogląd, stwierdzając, że powinniśmy zrezygnować ze sponsoringu wszystkich firm, ponieważ tylko taka postawa zapewnia pełną niezależność działań OIA. Mgr Władysław Rybka, zwrócił uwagę, że nawet tak radykalne postawienie sprawy musi uczynić wyjątek dla Silfarmu, z którym OIA w Katowicach posiada powiązania kapitałowe. Prezes ORA poinformował, że na zebraniu z hurtowniami zaproponował następujący układ: Jeżeli hurtownie zadeklarują, że nie będą tworzyć własnej sieci aptek, ani pomagać w rozwijaniu sieci, to OIA w Katowicach będzie z takimi bezpiecznymi firmami współpracować i je promować w środowisku jako godne polecenia. Prezes ORA podkreślił, że zahamowanie rozwoju sieci aptek leży we wspólnym interesie naszych aptek i wielu hurtowni. Jeżeli zaczną padać apteki rodzinne to odbije się to również na hurtowniach farmaceutycznych, które nie maja swoich sieci. Należy więc we wspólnym interesie doprowadzić do takiej sytuacji, by apteki zrozumiały, że dla swojego dobra należy współpracować tylko z bezpiecznymi hurtowniami. Aby móc poinformować aptekarzy, które hurtownie są dla nich bezpieczne, hurtownie muszą się jasno i konkretnie wypowiedzieć, czy są po naszej stronie. Jeżeli nie to OIA zrywa współpracę z hurtowniami niebezpiecznymi dla naszych aptek. ORA poparła stanowisko zaprezentowane przez dr Stanisława Piechulę. Do rozstrzygnięcia pozostał termin, w którym OIA zrywa współpracę z niebezpiecznymi firmami i hurtowniami. W głosowaniu 15 głosami „za”, 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” ORA w Katowicach podjęła uchwałę o natychmiastowym zaprzestaniu współpracy z niebezpiecznymi dla aptekarzy hurtowniami farmaceutycznymi, w tym wyżej wymienionymi. W tej sytuacji OIA nie skorzysta ze sponsoringu PGF S.A. przy organizacji spotkania mikołajkowego w Wiśle w dniach 3 - 5 grudnia 2004 roku.

8k. Mec. Krystian Szulc, radca prawny OIA w Katowicach przestrzegł przed podpisywaniem umów bez dokładnego ich przeczytania i przeanalizowania. Po podpisaniu umowy, skutki prawne, często finansowe, są nie do odwrócenia. Szczególną uwagę należy zwrócić przy podpisywaniu umowy na uczestnictwo w programie PGF S.A. „Dbam o Zdrowie Plus”, która zawiera wyjątkowo niebezpieczne dla aptekarzy zapisy. Jednak OIA może jedynie przestrzegać aptekarzy przed skutkami prawnymi i wskazywać zagrożenia. Do aptekarzy zostanie wysłana opinia prawna na temat w/w programu z ostrzeżeniem, że jeżeli ktoś podpisze umowę, to musi sobie zdawać sprawę z konsekwencji. Po podpisaniu umowy nie da już się jej wzruszyć na gruncie obowiązującego prawa.

8l. Radca prawny OIA w Katowicach wysunął tezę, że aptekarzy powinna interesować jedynie realizacja recept, a nie ich wystawianie. Odmowa realizacji recepty przez aptekarza może nastąpić tylko w jednym przypadku - podejrzenia sfałszowania recepty. Jednak by sprawa była jasna i klarowna zostanie przygotowane stosowne opracowanie i kilka spraw, w których naliczono aptekom zwrot refundacji w oparciu o szczególnie błahe drobnostki sprawy, zostanie skierowanych na drogę sądową.

8ł. Mec. Krystian Szulc zwrócił uwagę, że OIA w Katowicach nie posiada regulaminów organów Izby. Radca prawny OIA przygotował projekty odpowiednich regulaminów, które zostaną przedstawione Okręgowemu Zjazdowi Delegatów OIA w Katowicach do uchwalenia.

8m. ORA w Katowicach jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania wobec farmaceutów uporczywie uchylających się od opłacania składek członkowskich. Wobec takich osób postanowiono wszczynać postępowanie komornicze.

8n. Dr Andrzej Deląg przedstawił krótką informację na temat planowanego w przyszłym roku Zjazdu organizowanego wspólnie przez niemiecką i polską izbę aptekarską.

9. Na tym zakończono 13 posiedzenie Rady, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, dnia 9 listopada 2004 roku

Protokołował: Leszek Dusik