2014-04-01
WPIS do Śląskiej OIA

Farmaceutów WPISUJĄCYCH się do Śląskiej Izby Aptekarskiej proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami i przygotowanie odpowiednich dokumentów zgodnie z opisem.


Dz.U.Nr 136, poz. 856, Art. 15 pkt 1 i 4 i 6

Pkt 1. Okręgową izbę aptekarską stanowią osoby wpisanę na listę członków.

Pkt 4. Osobę wykonującą zawód farmaceuty na terenie więcej niż jednej izby wpisuje się na listę członków tej izby, na której terenie ma stałe miejsce zamieszkania. Osoba, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania, wpisywana jest na listę członkó izby wskazanej przez siebie.

Pkt 6. Osoby, które przestały wykonywać zawód farmaceuty, obowiązane są w ciągu trzech miesięcy zawiadomić o tym okręgową izbę aptekarską , a wrazie ponownego zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu farmaceuty-najpóźniej w ciągu 30 dni od chwili rozpoczęcia pracy.


Do wniosku o WPIS do ŚIA prosimy dołączyć:

1. Oryginał Prawa Wykonywania Zawodu (w którym zostanie dokonany wpis);

2. Oryginał Zaświadczenia z poprzedniej Izby Aptekarskiej o "członkostwie, niekaralności i opłaconych składkach";

3. Ksero dyplomu (oryginał do wglądu);

4. Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu);

5. Ksero "aktu małżeństwa" (oryginał do wglądu).

6. Wypełnioną ankietę (załącznik w pliku PDF).

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
16
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry