Apothecarius ebook Więcej
2017-09-12Piotr Brukiewicz
Stanowisko MZ w sprawie leków dla osób powyżej 75 roku życia posługujących się kartą EKUZ

W związku z zapytaniem przesłanym do Śląskiej Izby Aptekarskiej ws. bezpłatnej realizacji recept dla osób powyżej 75 roku życia posiadającego EKUZ przedstawiamy stanowisko MZ, z którego wynika, że obywatelom innych państw posiadającym EKUZ przebywającym w Polsce przysługują bezpłatne leki na podstawie art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.2)*

*) Art. 43a.

1. Świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia wskazuje spośród leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określonych w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są wydawane bezpłatnie świadczeniobiorcom, o których mowa w ust. 1.


Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

***

Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

Katowice, dnia 07.09. 2017 r.

znak: WGL-I.4452.47.2017
WGL-I.W.658.IT.2017

Szanowny Pan
Piotr Brukiewicz
adres: brukiewicz.piotr@farmaceuta.pl


W odpowiedzi na Pana pismo, które wpłynęło do ŚOW NFZ drogą elektroniczną dnia 16.08.2017 r., w załączeniu przesyłamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2017 r. dotyczące bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia posługujących się kartą EKUZ.

Z poważaniem
Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami
Grzegorz Zagórny

***

Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Marek Tombarkiewicz

Warszawa, 6 kwietnia 2017 r.

PLR.4601.52.2017.MKR


Pan
Andrzej Jacyna
p.o. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z otrzymanym pismem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 lutego 2017 r., znak: DGL.4450.211.2016.2017.9919.GRS w sprawie osób ubezpieczonych powyżej 75 roku życia, mających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w tym w szczególności do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, o których mowa w art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, uprzejmie informuję, że stosowanie art. 43a ww. ustawy wobec osób posługujących się EKUZ nie narusza zasady równego traktowania wynikającej z art. 4 rozporządzenia nr 883/2004/WE.

W aspekcie analizowanej problematyki należy wyjaśnić, że w trakcie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (dotycząca bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia), Departament Polityki Lekowej i Farmacji stał na stanowisku, że wprowadzane przepisy prawa mają także mieć zastosowanie w odniesieniu do świadczeniobiorców uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posługują się EKUZ.

Ponadto w piśmie z dnia 16 listopada 2016 r. znak UZAK.716.186.2016.RB Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego powołując się na podstawę prawną art. 19 rozporządzenia nr 883/2004/WE przedstawił stanowisko, zgodnie z którym obywatelom innych krajów przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej, za okazaniem EKUZ, jeżeli w opinii uprawnionego lekarza wystawiającego odpowiednią receptę podanie pacjentowi leku jest niezbędne ze względów medycznych w okresie planowanego pobytu na terytorium RP, przysługuje uprawnienie wynikające z art. 43a ww. ustawy. Co oznacza, że niezastosowanie art. 43a wobec tych osób może stanowić naruszenie rozporządzenia nr 883/2004/WE - art. 19.

Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA PODSEKRETARZ STANU
Marek Tombarkiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet