Apothecarius ebook Więcej
2019-01-08Michał Rzepczyk
Protokół z XXXVI Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 36 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 8 stycznia 2019 r.

Katowice, 8 stycznia 2019 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.45. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 18/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes Rady SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Przyjęcie protokołu z 35 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 05.12.2018 r.
Do przesłanego drogą e-mail protokołu została wniesiona przez dr n. farm. Mikołaja Konstantego poprawka dotycząca wykreślenia wypowiedzi w punkcie 4k, która miała charakter kuluarowy. Zmiana została przyjęta jednogłośnie. Następnie Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 05.12.2018 r.

3. Opiniowanie:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w Jastrzębie Zdrój, Dąbrowa Górnicza ...

3b. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej …;
W związku z otrzymanym przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach wnioskiem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie udzielenia opinii dotyczącej cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej j.w., działającej na podstawie zezwolenia udzielonego przedsiębiorcy …, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej zapoznała się z okolicznościami faktycznymi sprawy oraz uzasadnieniem wniosku jak również wysłuchała wyjaśnień zezwoleniobiorcy.
W trakcie spotkania na posiedzeniu Rady SIA … stwierdziła, że posiada już prawo do lokalu, jednak nie odebrała jeszcze umowy ze Spółdzielni Mieszkaniowej oraz złożyła wyjaśnienia w sprawie innych zarzutów.
Rada SIA biorąc pod uwagę fakt, że brak prawa do lokalu jest ustawową przesłanką do utraty zezwolenia i został on wskazany we wniosku ŚlWIF jako podstawa do cofnięcia zezwolenia obok utraty przez przedsiębiorcę rękojmi należytego prowadzenia apteki, wobec twierdzeń przedsiębiorcy, że takowe prawo do lokalu posiada, postanowiła zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej dać zezwoleniobiorcy czas do przedstawienia dowodów na tę okoliczność i w tym celu jednogłośnie odroczyć wydanie opinii do dnia 21.01.2019 r., kiedy odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady SIA.
Jednocześnie w celu udzielenia opinii ostatecznej do zezwoleniobiorcy zostanie wystosowane pismo z prośbą o niezwłoczne dostarczenie do siedziby SIA: dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania lokalem, w którym znajduje się apteka, uwag wniesionych do protokołu kontroli, jeżeli były składane, zaleceń pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz innych dokumentów potwierdzających wykonanie lub usunięcie wskazanych w protokole nieprawidłowości.    
Rada SIA zadecydowała również, że na stronie internetowej zamieszczona zostanie informacja radcy prawnego – przewodnik dla farmaceutów, jak zachowywać się w trakcie kontroli inspekcji farmaceutycznej.

3c. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wnioski mgr farm. o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów:

- 24 mies.

- 12 mies.


3d. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Będzińskiego, wobec powyższego Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowało w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Zmiany w aptekach od 1 stycznia br. – dyskusja i ocena sytuacji. Problem podłączenia aptek do CSIOZ jest w tym momencie rozwiązany. Jedynymi niepodłączonymi są apteki w likwidacji. System działa, a farmaceuci nie zgłaszają większych problemów z wysyłką danych do SIM. E-recept jest realizowanych niewiele – głównie w ośrodkach biorących udział w pilotażu. CSIOZ odpowiada szybko i publikuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Dr Mikołaj Konstanty powiedział, że apteki pracujące na innych programach niż Kamsoft zgłaszały, że napotykały na problemy z wysyłką DRR, co właściwie nie miało miejsca w KS-Apteka. Prezes dr Piotr Brukiewicz zwrócił się z prośbą o zbieranie i przesyłanie wszelkich pytań do Izby w celu przesłania ich dalej i wyjaśnienia sposobów rozwiązywania pojawiających się wątpliwości.

4b. Usługa farmaceutyczna: Bliżej pacjenta – pilotaż (1000 aptek) – spotkanie z dr. n. farm. Piotrem Merksem.
Na posiedzenie Rady SIA został zaproszony dr n. farm. Piotr Merks, aby przedstawić propozycję współpracy przy projekcie pilotażowym usługi farmaceutycznej: Bliżej Pacjenta pomoc pacjentom, którym przepisano lek przeciwpłytkowy nowej generacji, który ma działanie przeciwzakrzepowe, zapobiega tworzeniu się skrzepów po przebytych operacjach. Pan doktor szczegółowo przedstawił zebranym ideę projektu. To usługa oferowana w ramach projektu badawczego przez apteki, świadczona w aptece, która pomoże zrozumieć chorobę i optymalnie wykorzystać działanie nowego leku. Zapewni pacjentom lepszą skuteczność leczenia, dzięki upewnieniu się, że stosują odpowiednie dla siebie leki.
Rada SIA jednogłośnie zaakceptowała propozycję dra n. farm. Piotra Merksa dotyczącą współpracy przy przedstawionym wyżej projekcie m.in. w zakresie kampanii promocyjnej, zebraniu zespołu oraz osoby kontaktowej dla farmaceutów, wybraniu odpowiednich farmaceutów w aptekach pilotażowych, dystrybucji materiałów edukacyjnych. Postanowiono, że zostanie sporządzona umowa współpracy.

Na prośbę dra Piotra Merksa Rada SIA zaakceptowała również publikację na stronach izby linku do ankiety - badanie oczekiwań farmaceutów względem mediów branżowych, której celem jest zbadanie świadomości farmaceutów względem umiejętności rozróżnienia branżowego medium populistycznego od portalu specjalistycznego.

4c. Rada SIA zgodnie z uchwałą U-RSIA-018-V-2008 z dnia 4 marca 2008r., jednogłośnie postanowiła wystąpić do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach z wnioskiem wobec członków Śląskiej Izby Aptekarskiej, którzy od ponad roku zalegają z opłacaniem składek członkowskich, o zbadanie, czy nie zostały naruszone art. 23.1 i 23.a. Kodeksu Postępowania Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej oraz dobre obyczaje.
Obowiązek opłacania składek na rzecz samorządów zawodowych jest podstawowym obowiązkiem członka samorządu, co wynika jasno z art. 27 w związku z art. 29 ustawy o izbach aptekarskich.
Za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych aptekarze mogą być ukarani przez OSA.
Zgodnie z powołaną uchwałą Rady SIA, po określonym czasie nieopłacania składek przez aptekarza można skierować wniosek do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o zbadanie postępowania aptekarza i podjęcie stosownej decyzji w tej sprawie.

4d. Postanowienia OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upomnienia – informacja dla Członków Rady SIA.
Do izby wpłynęły celem wykonania orzeczenia OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upomnienia. Rada zapoznała się z orzeczeniami OSA, które zgodnie z procedurą zostaną przesłane do NIA oraz Wojewody Śląskiego, który przekaże sprawę do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

4e. 13. Plebiscyt Liderów Ochrony Zdrowia. W regulaminie pojawił się zapis, że oprócz m.in. szpitali i przychodni będzie wybierany lider farmacji. Do SIA wpłynęło pismo z prośbą o nagłośnienie tematu wśród farmaceutów, którzy mogą głosować na kandydatów, a prezes dr Piotr Brukiewicz został włączony do kapituły konkursu.
W regulaminie konkursu pojawił się jednak zapis, że wybierany jest lider także z m.in. z sieci aptek oraz fundacji i firm farmaceutycznych. Według SIA w regulaminie nie powinny pojawiać się kategorie sieci aptek oraz fundacje powiązane z sieciami aptek. Podjęto decyzję o przekazaniu takiej informacji do Kamsoftu.

4f. Prezydium NRA – Warszawa 19.12.2018 r. SIA reprezentowali prezes dr Piotr Brukiewicz i mgr Krzysztof Majka. Dyskutowano na temat preliminarza budżetowego, a także na tematy e-recepty (podłączenia do P1, DRR itp.) oraz serializacji leków.

4g. Spotkanie w MZ ws. warsztatów EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej) – Warszawa 20.12.2018 r. W spotkaniu uczestniczył prezes dr Piotr Brukiewicz wraz z mgr Marianem Witkowskim. Zastanawiano się nad możliwością zmian lub poprawy funkcjonowania systemu i rozmawiano o sprawach bieżących.

4h. Szkolenie ws. dyrektywy fałszywkowej – Warszawa (NIA) – 7.01.2019 r. SIA reprezentowali prezes dr Piotr Brukiewicz oraz dr Mikołaj Konstanty. Prezes mgr Michał Byliniak omówił przyczyny powstania projektu serializacji leków. Wystąpił także prezes organizacji KOWAL. Rada wyraziła zaniepokojenie sytuacją w jakiej postawione zostały apteki na miesiąc przed wprowadzeniem serializacji, które muszą zakupić oprogramowanie oraz czytniki 2D i pod groźbą kary z dniem wprowadzenia skanować kody QR z opakowań.

4i. W dniu 12.01.2019 r. w Gliwicach odbędzie się kolejne szkolenie z e-recepty. Szkolenia w tym temacie cieszą się ogromnym zainteresowaniem, skorzystało z nich już kilkaset farmaceutów. W związku z pięciogodzinnym czasem trwania szkolenia, Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na poniesienie kosztów cateringu dla uczestników spotkania w kwocie ...

4j. Prezes Piotr Brukiewicz przekazał zebranym informacje o III Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim - Istebna - 19.01.2019 r. oraz V SKIM&L CUP – Pucharze Narciarskim Lekarzy, Farmaceutów i Prawników – Szczawnica 25-27.01.2019 r.
Wzorem lat ubiegłych Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na dofinansowanie uczestnikom zawodów V SKIM&L CUP kosztów pobytu (noclegów) w kwocie do  ...  Dofinansowanie do zawodów w Istebnej było rozpatrywane na jednym z ostatnich posiedzeń.

5. Wolne głosy i wnioski.

- Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na pokrycie kosztów wynajmu hali sportowej w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, w celu realizacji zajęć treningu piłki nożnej, na czas określony od stycznia 2019 r. do kwietnia 2019 r. (zgodnie z harmonogramem na 15 spotkań) w kwocie ... Wynajęcie hali sportowej jest niezbędne na potrzeby treningów i przygotowania reprezentacji SIA do kolejnych rozgrywek piłkarskich.

- podsumowanie serwisu ogłoszeniowego za rok 2018. Mgr inż. Lech Wróblewski przekazał liczby ilustrujące skuteczność serwisu, które będą pomocne przy kalkulacji cen ogłoszeń.

- propozycja cyklu szkoleń „Akademia farmaceuty” dr Piotr Kaczmarczyk. W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbywają się szkolenia skierowane do pielęgniarek naczelnych i oddziałowych. Zajęcia odbywają się w soboty. Zwykle odbywają się dwa 3 godzinne szkolenia. Udział jest dobrowolny. Zakres to od zarządzania przez psychologię, a w przypadku pielęgniarek także mobbing i komunikacja. Dr Piotr Kaczmarczyk zaproponował by wzorem izby pielęgniarskiej zorganizować szkolenia dla farmaceutów, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w różnych obszarach związanych bezpośrednio lub pośrednio z pracą takich jak np.: komunikacja, zarządzanie, zapobieganie wypaleniu zawodowemu itp. Izba pielęgniarska finansuje szkolenia z własnych środków; w naszym przypadku moglibyśmy oprzeć się także na firmach farmaceutycznych. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że zacząłby od znalezienia firm i sponsorów oraz ustaleniu budżetu, co pozwoliłoby stworzyć taki plan szkoleń. Dr Piotr Kaczmarczyk zaproponował stworzenie listy tematów szkoleń dostępnej na stronie internetowej lub w social mediach, by dowiedzieć się jakie tematy były by najciekawsze i w jakich szkoleniach farmaceuci wzięliby udział. Dr Mikołaj Konstanty powiedział, że warto by skorzystać z oferty szkoleń w oparciu o fundusze unijne tworząc szkolenie z firmą, która ostatnio prezentowała się na spotkaniu rady.

- propozycja stworzenia w SIA funduszu OC w zamian ubezpieczenia w T.U. Prezes dr Piotr Brukiewicz po zsumowaniu kosztów ubezpieczenia płaconych przez ostatnie 3 lata zaproponował stworzenie zespołu do opracowania własnego funduszu ubezpieczeniowego oparciu o fundusz zapomogowy. Mec. Krystian Szulc powiedział, że aptekarzowi można najczęściej zarzucić ewentualne pogorszenie stanu zdrowia.

- dyżury nocne aptek w powiecie pszczyńskim. Ze względu na ujęcie w planie dyżurów apteki „pod Murzynem”, która jest nieczynna, projekt zaopiniowano negatywnie. W styczniu 2019 r. dyżurów w powiecie nie było, a na spotkaniu ze starostwem reprezentanci aptek powiatu ustalili, że ze względu na brak możliwości zapewnienia farmaceutów na całonocne dyżury, apteki zobowiążą się do wytypowania jednej apteki otwartej o 7.00 do 24.00 oraz wywieszenia informacji o najbliższej aptece całodobowej, których jest wiele w miejscowościach przyległych do powiatu pszczyńskiego i z których mieszkańcy korzystają obecnie. Pisma z propozycją podjęcia takiej uchwały na najbliższym posiedzeniu rady powiatu zostały wysłane jako propozycja aptekarzy powiatu przez mgra Michała Rzepczyka oraz przez SIA.

- Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.
Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę, w której postanowiła zwrócić się do Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie o podjęcie pilnych działań zmierzających do:
1. przesunięcia terminu wejścia w życie rozporządzenia delegowanego KE numer 161/2016 uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi wyznaczonego na 9 lutego 2019 r.
2. zmian niekorzystnych dla aptek regulacji zawartych w projekcie zmian ustawy - Prawo farmaceutyczne, przekazanych do konsultacji w dniu 7.01.2019 r.
3. dofinansowania aptekom wdrożenia systemu serializacji podobnie jak w przypadku e-recepty.

Rada SIA również negatywnie oceniła zapisy projektu dotyczące nakładania i wysokości kar na podmiot prowadzący aptekę (kar nie przewiduje nawet dyrektywa), punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, który wbrew przepisowi art. 94b nie realizuje obowiązków określonych w rozporządzeniu delegowanym nr 2016/161.

- w związku z nałożeniem się terminów posiedzenia Prezydium Rady SIA i Prezydium NRA w dniu 22.01.2019 r. , Rada SIA zaakceptowała zmianę terminu posiedzenia Prezydium Rady SIA, które odbędzie się 21.01.2019 r. godz.. 16:30.

- mgr farm. Ryszard Jasiński zwrócił się z wnioskiem o wystosowanie pisma do SIL z prośbą o czytelne wypełnianie recept przez lekarzy w szczególności nie nanoszenia podpisu w miejscu kodu kreskowego, co utrudnia realizację recepty.

- doc. Paweł Olczyk zwrócił uwagę na problem zgłaszany przez studentów, który pojawia się w aptekach stażowych, a dotyczy obarczania studentów kosztami za popełnione błędy w trakcie odbywania stażu.

6. 36 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 08.01.2019 r. zakończono ok. godz. 13.20.

Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2019-01-08
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet