Powrót
2018-07-03
Protokół z XXX Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 30 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 3 lipca 2018 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 19/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad.
Na wniosek dra Piotra Kaczmarczyka do porządku obrad dodano w punkcie 5 informację na temat Konferencji w Popradzie na Słowacji. Porządek posiedzenia z zaproponowaną poprawką został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA większością głosów, przy jednym głosie „wstrzymującym” przyjęła protokół z 29 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 19.06.2018 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki w aptekach w: Katowice, Wodzisław Śląski, Gliwice, Biały Bór, Dąbrowa Górnicza.

3b. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie … udzielonego na rzecz przedsiębiorcy Pani mgr farm. …;
W związku z otrzymanym przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach wnioskiem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie udzielenia opinii dotyczącej cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jw., działającej na podstawie zezwolenia znak udzielonego przedsiębiorcy Pani mgr farm. …, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej zapoznała się z okolicznościami faktycznymi sprawy oraz uzasadnieniem wniosku.
Zgodnie z art. 1, w związku z art. 7 ust 1, 2, 5 i następne ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1496) członek samorządu ma prawo w kwestii dotyczącej wykonywania zawodu brać czynny udział w pracach organów SIA. Opiniowanie wniosku SLWIF w sprawie udzielenia opinii dotyczącej cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, mając na względzie stan prawny po 25.06.2017 r., należy uznać za sprawę związaną z wykonywaniem zawodu farmaceuty. W tej sytuacji Rada SIA postanowiła umożliwić Pani mgr farm. przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. W tym celu wydanie opinii odroczono do następnego posiedzenia Prezydium Rady SIA w dniu 24.07.2018 r.

3c. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w … udzielonego na rzecz przedsiębiorcy Pani mgr farm. …;
W związku z otrzymanym przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach wnioskiem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie udzielenia opinii dotyczącej cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jw., działającej na podstawie zezwolenia znak udzielonego przedsiębiorcy Pani mgr farm. …, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej zapoznała się z okolicznościami faktycznymi sprawy oraz uzasadnieniem wniosku.
Zgodnie z art. 1, w związku z art. 7 ust 1, 2, 5 i następne ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1496) członek samorządu ma prawo w kwestii dotyczącej wykonywania zawodu brać czynny udział w pracach organów SIA. Opiniowanie wniosku SLWIF w sprawie udzielenia opinii dotyczącej cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, mając na względzie stan prawny po 25.06.2017 r., należy uznać za sprawę związaną z wykonywaniem zawodu farmaceuty. W tej sytuacji Rada SIA postanowiła umożliwić Pani mgr farm. przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. W tym celu wydanie opinii odroczono do następnego posiedzenia Prezydium Rady SIA w dniu 24.07.2018 r.

3d. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie zgody …

3e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Rybnika, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu zmieniającej uchwałę nr LXIV/843/18 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia, , wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany regulaminu przyznawania wyróżnień w Śląskiej Izbie Aptekarskiej w Katowicach w zakresie przetwarzania danych osobowych pozyskanych w celu nadania wyróżnienia lub odznaczenia. Zmiana ma na celu dostosowanie regulaminu do przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679

4b. Rada SIA przyjęła do wiadomości informację o złożeniu do biura SIA wniosku o nadanie wyróżnienia Naczelnej Rady Aptekarskiej „Mecenas Samorządu Aptekarskiego” dla mgra farm. Aleksandra Żurka (pośmiertnie), a następnie jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o wystąpieniu do Naczelnej Izby Aptekarskiej o nadanie mgr. farm. Aleksandrowi Żurkowi wyróżnienia j.w.

4c. Do biura SIA wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Pszczynie ws. dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w związku z rezygnacją apteki z działalności całodobowej. W związku z tym, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy konieczne stanie się wyznaczenie dyżurów aptek w oparciu o konsultacje z aptekarzami z rejonu powiatu. Sprawa będzie prowadzona dalej.

4d. Rada SIA jednogłośnie wyraziła chęć poparcia akcji Stowarzyszenia Leki tylko z Apteki „Pozaapteczny obrót lekami OTC” jak również wyraziła zgodę na umieszczenie logotypu Izby wśród nazw organizacji popierających akcję.

4e. Posiedzenie NRA – Warszawa 20.06.2018 r. Sprawozdawano postępy w temacie ustawy o zawodzie oraz szkoleń ciągłych. W drugim dniu odbyło się spotkanie zespołu do spraw zawodu. W sprawie opieki farmaceutycznej wciąż trwają rozmowy z CSIOZ. Obecnie nie ma możliwości współpracy przez aplikację online. Jeśli zostanie to zaakceptowane – prace będą przebiegać dwuetapowo: najpierw powstanie aplikacja do zainstalowania na komputerze pomagająca w przeglądzie lekowym, a następnie możliwość wprowadzania zmian w IKP (podczas prac nad którym zostały odrzucone uwagi naszych przedstawicieli ze względu na brak ustawy). Pozostaje kwestia rozliczania opieki farmaceutycznej na zasadzie ryczałtu.
W dalszych punktach odbyła się dyskusja nad punktami zgłoszonymi przez panią mgr Alinę Górecką z izby Wielkopolskiej dotyczącymi wywozu leków i marż aptecznych. Mgr Krzysztof Majka postawił wniosek o interpretację zapisów ustawy o RODO w kontekście uzyskiwania informacji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dyskutowano także na temat konieczności specjalizacji farmaceutów. NIA stoi na stanowisku, że specjalizacje dla kierowników aptek otwartych nie powinny być to obowiązkowe.

4f. Jubileusz 70-lecia RCKiK w Katowicach – Katowice 20.06.2018 r. Obchody odbyły się w Teatrze Śląskim im. Wyspiańskiego. Dyrektorem centrum jest farmaceuta dr n. med. Stanisław Dyląg. Zaprezentowano film o historii krwiodawstwa, a następnie w części oficjalnej wręczono odznaczenia. SIA przekazała obraz – grafikę, która zawiśnie w gabinecie dyrektora.

4g. Posiedzenie Rady Śląskiego OW NFZ – Katowice 22.06.2018 r. Przedstawiono plan finansowy na lata 2019-2020. Obecny na posiedzeniu mgr Andrzej Bednarz przedstawił w skrócie pojawiające się w planie założenia. Na pytanie mgr Andrzeja Bednarza czy w planie założono już wzrost kosztów związany z podwyżkami cen leków, szczepieniami przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. oraz rozwijającą się listą 75+ odpowiedziano, że są algorytmy mające przeliczać takie wydatki i zakłada się, że system będzie w tym wymiarze funkcjonował poprawnie tak, jak to miało miejsce do tej pory.

4h. Do biura SIA wpłynęła informacja – zaproszenie na III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które tradycyjnie odbędą się Józefowie k. Warszawy w dniu 22.09.2018 r.

4i. Posiedzenie Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU) i wybór mgra Michała Byliniaka na prezydenta PGEU w 2019 r.- Hiszpania 20.06.2018 r. oraz spotkanie zespołu ds. marż aptecznych. Dr Mikołaj Konstanty zreferował przebieg posiedzenia. Mimo skomplikowanego algorytmu wyboru prezydenta i skromnej trzyosobowej reprezentacji naszego kraju biorącej udział w posiedzeniach od 2,5 roku, spomiędzy 32 krajów i silnie forsowanych kandydatów m.in. z Grecji w tajnym głosowaniu wygraliśmy 2 głosami. Z Europy środkowo-wschodniej dotychczas tylko Słowacja miała swojego reprezentanta na czele organizacji. Prezydencja pozwala nam liczyć na większe wsparcie w kontekście naszych problemów w kraju i w krajach ościennych. Jedną z konsekwencji będzie także organizacja podobnego spotkania w Polsce, które odbędzie się prawdopodobnie w maju w Krakowie. Konferencje są bardzo istotne, a tematy interesujące tym bardziej, że prezentacje prowadzą osoby z całego świata, którzy pokazują zróżnicowane podejście do zagadnień farmacji w różnych częściach naszego globu.

Zebrani zwrócili uwagę na duży wkład i zaangażowanie czasu poświęcanego przez dr Mikołaja Konstantego na pracę społeczną, która przynosi wymierne wyniki.

5. Wolne głosy i wnioski.

- dr Piotr Kaczmarczyk zaprosił na 2-nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences, która odbędzie się w dniach 21-23 września 2018 roku w Popradzie na Słowacji. Dodatkowo zorganizowany będzie konkurs, w którym nagrodą będzie opłata konferencyjna. Informacja o konferencji zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

- Nawiązując do uchwały podjętej na ostatnim posiedzeniu Rady SIA w sprawie wypłaty ryczałtu za udział w posiedzeniach Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, Sądu Aptekarskiego oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wynagrodzenia funkcyjnych członków Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.


- Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na poniesienie dalszych kosztów związanych z dostosowaniem biura izby do przepisów RODO. Zakup urządzeń i aktualizacji oprogramowań ma na celu usprawnienie pracy biura, przede wszystkim zabezpieczenie danych izby przed nieupoważnionym dostępem, jak również dostosowanie się do wymogów przepisów RODO.

- Na ręce Prezesa Piotra Brukiewicza wpłynęło podziękowanie dr Izabeli Majewskiej za współpracę, w związku z zakończeniem pracy…

- do biura SIA wpłynęła propozycja szkoleń dla farmaceutów - mobbing w miejscu pracy, zarządzanie zespołem pracowników.

- MZ of spotkanie z CSIOZ i dyr. Szmulskim – Warszawa 20.06.2018 r.

- Do biura SIA wpłynęło pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczące konieczności uzupełnienia numeru PESEL. Zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw z 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991 art. 3 pkt 2 lit. a) od 1.05.2016 r. w rejestrze farmaceutów wprowadzono obowiązek zamieszczania numeru PESEL. W związku z tym do farmaceutów, którzy do tej pory nie uzupełnili swojego numeru PESEL w rejestrze Śląskiej Izby Aptekarskiej, została wysłana listem poleconym korespondencja z prośbą o pilne uzupełnienie numeru PESEL w rejestrze naszej izby. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich farmaceuta ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową izbę aptekarską o danych objętych rejestrem farmaceutów, a brak numeru PESEL w rejestrze farmaceutów może skutkować brakiem uprawnień do realizacji recept refundowanych, a w szczególności e-Recepty. Do 10 maja br. komplet danych do zawnioskowania o dostęp do Systemu P1 posiadało jedynie 3055 aptek na ponad 13 tysięcy.

- Do biura SIA wpłynęło zaproszenie na kolejne spotkanie członków Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które zakończy się uroczystym koncertem w Akademii Muzycznej w Katowicach.

- spotkanie Rybnik ws. Muzeum – 6.07.2018 r.
6 lipca br. w Rybniku odbędzie się spotkanie z Prezydentem Rybnika P. Kuczerą w sprawie prac związanych z Muzeum Medycyny i Farmacji. Spotkanie dotyczyć będzie umowy podpisanej pomiędzy Urzędem Miasta Rybnika, a wykonawcą – agencją „Adventure Multimedialne Muzea”, która przygotuje projekt ostatecznego kształtu wystawy i będzie odpowiedzialna za zbiórkę eksponatów (uzgodnienie terminów, określenie zakresu współpracy itp.).

- posiedzenie Komisji Zdrowia – 05.07.2018 r. Poruszane będą tematy opieki farmaceutycznej i kształcenia techników farmaceutycznych.

- 30.07.2018 r. odbędzie się posiedzenie zespołu ds. ustawy o zawodzie.

- konsultant krajowy do spraw aptek szpitalnych prof. Edmund Grześkowiak złożył rezygnację. Jedną z kandydatek jest pani dr farm. Krystyna Chmal-Jagiełło z Krakowa.

- trwa korespondencja w sprawie wdrożenia monografii na temat leków sporządzanych w aptece. Pismo z NIA kwestionuje wdrożenie dokumentu z uwagi na brak podstaw prawnych. Wciąż pozostaje też temat dodatkowych kosztów związanych z nowymi wymogami.

6. 30 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 3 lipca 2018 r. zakończono ok. godz.12.15.

Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

 

Dokładny termin: 2018-07-03
Autor: Michał Rzepczyk