Apothecarius ebook Więcej
2018-06-19 Michał Rzepczyk
Protokół z XXIX Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 29 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 19 czerwca 2018 r.

Katowice, 19 czerwca 2018 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.25. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 18/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 28 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 08.05.2018 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki w aptekach w: Pszczyna, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Świętochłowice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Rybnik, Chorzów, Oświęcim.

...


3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękojmię należytego prowadzenia apteki do … 2018 r., wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki w związku z upływem terminu rękojmi:

...
 
3c. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie zgody:
- SUM w Katowicach


- UM w Bydgoszczy4. Inne sprawy bieżące:

4a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła terminy kolejnych posiedzeń Rady i Prezydium Rady SIA:
03.07 – R
24-07 – P (3 tyg. przerwy, okres urlopowy)
07-08 – R
28-08 – P (3 tyg. przerwy, okres urlopowy)
11-09 – R
25-09 – P

4b. Rada SIA większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym zadecydowała o zwołaniu zjazdu sprawozdawczego. Zaleciła również ewentualne zapytania ofertowe w innych lokalizacjach.
Następnie Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwołania XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy SIA w Katowicach w 2018 r.
Zjazd odbędzie się w dniu 17.11.2018 r. w Hotelu Szafran w Czeladzi, ul. Będzińska 82.
Zobowiązano również Prezesa SIA oraz biuro izby do opracowania programu zjazdu i przedstawienia Członkom Rady SIA do 28.09.2018 r. oraz przesłania zawiadomień do delegatów wraz z programem zjazdu i wynikami finansowymi izby z zachowaniem terminów wynikających z par. 1 p. 3 regulaminu (14 dni przed terminem zjazdu + 7 dni na obrót pocztowy).

4c. Ogólnopolskie spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego - Łódź 06.06.2018r. Przebieg spotkania sprawozdawał mgr Andrzej Bednarz, który wraz z mec. Krystianem Szulcem reprezentował SIA, ponieważ prezes dr Piotr Brukiewicz w tym czasie brał udział w posiedzeniu zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty w MZ.
W trakcie spotkania odbył się panel dyskusyjny reprezentantów siedmiu regionów kraju. Spotkanie prowadził Prezes Rady Adwokackiej w Łodzi. Poszczególni delegaci prezentowali stan organizacji w swoich województwach oraz perspektywy rozwoju i potrzebę powołania reprezentacji ogólnopolskiej samorządów zaufania publicznego. Stan organizacji porozumienia samorządów na Śląsku przedstawił dr Jacek Kozakiewicz.
W czasie dyskusji podnoszono kwestię małego zaangażowania członków samorządów w pracę i identyfikacji się z samorządami. Wskazywano, że liczba 700 tys. członków samorządów w Polsce jest tylko nominalna, a faktycznie zaangażowanych jest tylko ułamek tej liczby. Podnoszono, że młodzi członkowie samorządów nie zawsze identyfikują się z samorządem i nie rozumieją potrzeby jego istnienia. Proponowano podjęcie akcji informacyjnej w celu przekonania społeczeństwa o potrzebie w demokratycznym państwie prawa istnienia samorządów zaufania publicznego.
Wskazano również na trudną aktualnie sytuację samorządów, gdyż są projekty (na razie kuluarowe) ograniczenia roli samorządów i poddania ich większej kontroli Państwa. W szczególności zagrożone jest sądownictwo dyscyplinarne, które ma być poddane regulacji i przekazane organom państwowym.
Na zakończenie podjęto uchwałę o zacieśnieniu współpracy między Samorządami Zaufania Publicznego i tworzeniu pozytywnego lobbingu. Ustalono także, że drugie spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego odbędzie się na Śląsku jesienią tego roku.

4d. Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego - Katowice Gmach Sejmu Śląskiego 12.06.2018 r. Odbyły się dwie prelekcje Izby Radców prawnych oraz Izby Adwokackiej na temat praworządności. Tematem przewodnim spotkania było znacznie zaufania oraz roli jaką odgrywa w wykonywaniu naszych zawodów. Debatę zaszczycił swoją obecnością i wystąpieniem prof. Zbigniew Tobor, były dziekan wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na spotkaniu przedstawiono ponadto bieżące informacje o pracach forum oraz ustalono kalendarz i plan dalszych spotkań.

4e. Posiedzenie NRA – Warszawa 20.06.2018 r. W programie posiedzenia przewidziana jest m.in. debata nad postulatami Prezes WOIA mgr Aliny Góreckiej, które były zgłoszone przez posiedzeniem NRA w Rzeszowie. Zaplanowano sprawozdanie w sprawie ustawy o zawodzie i dyskusję na temat konieczności uzyskania specjalizacji oraz na temat pilotażu OF i szkoleń internetowych. Zdaniem SIA punkty edukacyjne nadal powinny być możliwe także do uzyskania za pośrednictwem szkoleń internetowych.

4f. Szkolenie dla farmaceutów aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej - Katowice - 22.06.2018 r. W pierwszej części spotkania odbędzie się wykład na temat Farmakopei XI i dostosowania aptek, a w drugiej podjęty będzie temat wdrożenia ZSMOPL w aptekach szpitalnych. Mgr Beatrycze Radlańska-Piątek powiedziała, że należy przedyskutować temat dostosowania lokali aptek szpitalnych, co pociągnie za sobą ogromne koszty. Prezes dr Piotr Brukiewicz w dyskusji nt. obwoiązującj od czerwca br. monografii „Leki sporządzane w aptece” stwierdził, że farmakopea jest zbiorem norm, standartów oraz zaleceń i choć nie jest źródłem prawa jeśli zostanie wskazana w jakimś akcie prawnym wtedy jej zapisy obowiązują z mocy prawa. Obecnie poajwiły się pierwsze oprawcowania informacyjne nt. nowej monografii i trwaja prace nad stworzeniem opracowania, które pomogło by aptekarzom dostosować się do nowych wymogów.

4g. Posiedzenie Rady Śląskiego OW NFZ - Katowice - 22.06.2018 r. SIA będzie reprezentował mgr Andrzej Bednarz.

5. Wolne głosy i wnioski.
- posiedzenie zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty - Warszawa 06.06.2018 r. oraz 21.06.2018 r. Kluczowym tematem spotkania będzie decyzja czy kierownik apteki powinien posiadać specjalizację czy nie oraz dyskusja w sprawie szkoleń ustawicznych. Ze względu na obowiązującą klauzulę poufności obrad zespołu na tym etapie prac niemożliwe jest podawanie bardziej szczegółowych informacji o jego pracach.

- spotkanie w MZ ws. pilotażu OF - Warszawa 20.06.2018 r. w trakcie spotkania będą omawiane dalsze prace nad makietą aplikacji wspomagającej pilotaż OF, którą wykonuje CSIOZ oraz nad projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceutycznej.

- w trakcie dyskusji na temat RODO poinformowano członków rady SIA, że opracowywany jest e-poradnik RODO i SIA zwróci się do NIA z prośbą o udostępnienie materiałów, które służyły do przygotowania instrukcji wprowadzania rozporządzenia w aptekach. Ponownie wskazano na konieczność opracowania kodeksu branżowego RODO. Mgr Dominik Lakota zwrócił uwagę, że wejście w życie RODO utrudniło kontakt z pacjentem w przypadku np. źle wydanego leku. Mgr Grzegorz Zagórny powiedział, że apteka wciąż przetwarza dane takie jak do tej pory i ustawa o RODO nic w tym temacie nie zmieniła. Dlatego nikt nie może odmówić aptece dostępu do danych, które i tak przetwarzała, przetwarza i będzie przetwarzać. Definicję tą można oczywiście poszerzać i dodać do danych np.: numer telefonu pacjenta. Należy tylko wdrożyć odpowiednią politykę informacyjną i opracować procedury postepowania.

...

6. 29 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 19 czerwca 2018 r. zakończono ok. godz. 11.38.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2018-06-19
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet