Apothecarius ebook Więcej
2017-12-06Michał Rzepczyk
Protokół z XXIV Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 24 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 6 grudnia 2017 r.

Katowice, 6 grudnia 2017 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.25. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 18/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Do przesłanego drogą e-mail protokołu została wniesiona przez dra n. farm. Mikołaja Konstanty prośba o wykreślenie jego wypowiedzi w punkcie 5 protokołu. Rada SIA proponowaną zmianę w protokole przyjęła jednogłośnie. Następnie jednogłośnie przyjęto protokół z 23 posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 7 listopada 2017 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Elżbieta Mąkina w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pod Arkadami 3” w 43-100 Tychy, ul. Darwina 25/B/4;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Karolina Strzemińska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Cefarm 36, 6” w 72-300 Gryfice, ul. Nadrzeczna 3;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Barbara Szymula w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Isofarm” w 40-671 Katowice, ul. Armii Krajowej 65;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Karol Juszczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pod Lwami” w 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 91;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Kazimierz Łokieć w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Novum III” w 44-121 Gliwice, ul. Gomułki 4a/U;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Agnieszka Deręgowska-Starow w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Galen” w 43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 22;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty:

- dr n. farm. Dominika Stawinoga-Giołbas w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pharmacon” w 44-240 Żory, os. Powstańców Śląskich, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Pharmacon Partner Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w 44-240 Żory, os. Księcia Władysława 27;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

3c. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek mgr farm. o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów (2013-2017):
- mgr farm. Ilona Gonera – 12 mies.
- mgr farm. Anita Kubasik – 12 mies.

3d. Rada SIA ponownie procedowała opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Rybniku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rybnickiego.
Z dokumentacji wynika, że propozycja oparta jest o działalność aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury od poniedziałku do soboty (dwie z aptek również w niedzielę). Dodatkowo apteki pełnić będą dyżury nocne wg harmonogramu, jednakże do Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej wpłynęły uwagi, co do pełnienia dyżurów m. in. mgr farm. Tomasz Szuścik wskazał na niedostosowanie projektu uchwały do proporcjonalności dyżurów nałożonych na poszczególne apteki i przedsiębiorców.
Rada SIA uważa, że zastrzeżenia te winny być rozpatrzone przez organ przed podjęciem uchwały w sprawie dyżurów aptek, co umożliwi być może lepsze zorganizowanie zaopatrzenia ludności w leki w porze nocnej i dni wolne od pracy. Jednocześnie Rada SIA zwraca uwagę, że argument apteki „Św. Stanisława” w Świerklanach, ul. Boryńska 2 o braku personelu i możliwości pełnienia dyżurów w porze nocnej jest niezasadny i nie może stanowić zdaniem Rady SIA podstawy do zwolnienia z pełnienia dyżurów.
Dodatkowo mając na względzie interes pacjentów, którzy po pomoc lekarską udają się głównie do miasta Rybnika, Rada SIA sugeruje porozumienie z Urzędem Miasta w Rybniku, co być może umożliwi Państwu lepsze wykorzystanie potencjału istniejących aptek, a pacjentom szybszy i wygodniejszy dostęp do zakupu leków.
Wobec powyższych ustaleń projekt został jednogłośnie zaopiniowany negatywnie.

3e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3g. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie określenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2018, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3h. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Chorzów, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła terminy kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium Rady SIA.
09.01. - R        23.01. - P
06.02. - R        20.02. - P
06.03. - R        20.03. - P

4b. Spotkanie Rady SIA z aptekarzami członkami SIA ws. udzielania zezwoleń na prowadzenie apteki w świetle nowych przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.
Przedstawiono także odpowiedź GIF na zapytanie SIA w sprawie wydawania promes na wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
Zdaniem SIA do wydania opinii przez inspekcję farmaceutyczną w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki niezbędne jest, aby fizycznie istniał lokal, w którym ma funkcjonować apteka – wynika to z art. 100 Pf.
Ponadto 1 czerwca 2017 r. zmieniło się jednak prawo (KPA- art. 64 p. 2), co zostało wykorzystane przez przedsiębiorców i termin z 7-dniowego został przedłużony na powyżej 7 dni na dostarczenie kompletu dokumentów. W związku z wejściem „ada”. Wielu przedsiębiorców występowało o wydanie promes, nie spełniając przy tym wymagań art. 100 Pf. Tymczasem do wydania promes stosuje się takie same warunki jak do wydania zezwolenia (art. 37an Pf). Z posiadanych informacji inspekcja farmaceutyczna wydaje jednak promesy z długim terminem, aby umożliwić dostosowanie się do wymogów prawa. SIA zwróciła się z zapytaniem o zdanie na ten temat do GIF. Mec. Krystian Szulc dodał, że zwrócono się także do ministra rozwoju, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie zmian w KPA. W opinii mec. Krystiana Szulca inspekcja pomyliła dwie formy z KPA: art. 64 ust. 2 ma na celu zgromadzenie dokumentacji, a nie np.: wybudowanie budynku, a zastosowanie takie jak ma miejsce w przypadkach znanych SIA, kiedy wyznacza się w lipcu 2017 termin grudzień 2019 to zgodnie z definicją jest zawieszenie postępowania, a nie czas na zgromadzenie dokumentacji. Sprawy będą toczyć się w sądzie i w przeciągu 1,5 do 2 lat uzyskamy wyrok WSA, który określi prawidłową interpretację. W ustawie zapisano, że promesy nie udziela się m.in. w przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem. Dlatego nie powinny one być stosowane. Dr Stanisław Piechula dodał, że kiedyś zorganizowano spotkanie prawników NIA ze wszystkimi inspektorami i zapadały na nim decyzje, które były wspólne dla procedowania w całym kraju.
Dlatego na posiedzenie Rady w tym punkcie zaproszeni zostali aptekarze reprezentujący apteki z naszego regionu. Aptekarze zauważyli, że w ich pobliżu planują otworzyć się kolejne apteki. Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja jednej z aptek, w której przypadku o zezwolenie wystąpiono w styczniu, kiedy nie było jeszcze zmian w KPA i obowiązywał ścisły 7-dniowy czas na dostosowanie lokalu … W związku na powyższe fakty SIA postanowiła, że nadal będzie wyjaśniała przypadki udzielania zezwoleń …

4c. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała prośbę mgr farm. Agnieszki Bacia o wydanie duplikatu PWZ w związku z zagubieniem. Opłata za wydanie nowego dokumentu została wniesiona przez Panią magister.

4d. Oferta ubezpieczenia OC dla farmaceutów na rok 2018.
W związku ze zbliżającym się końcem umowy grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów członków SIA, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej jednogłośnie przyjęła ofertę ubezpieczenia farmaceutów członków SIA od odpowiedzialności cywilnej za wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty Firmy Ergo Hestia S.A. przedstawioną przez ADVISER BROKERS Sp. z o.o. z Mikołowa w wariancie I na warunkach podstawowych, ze składką 1...  rocznie za osobę, od dnia 1 stycznia 2018 r., która będzie opłacana przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach.
Dokładne informacje o warunkach ubezpieczenia zostaną podane po ich ustaleniu, zawarciu umowy i otrzymaniu polisy.
Ubezpieczenie OC członków SIA zostało wynegocjowane na szczególnie korzystnych warunkach finansowych oraz co do zakresu ubezpieczenia, ze względu na liczbę ubezpieczonych w stosunku do tego, co mogłoby być osiągnięte przez każdego indywidualnego farmaceutę.
Z tego względu, że jest to w zakresie ustawowych zadań izby oraz w interesie członków SIA wykonujących czynnie zawód w aptekach, uchwała jest celowa i stwarza bezpieczniejsze warunki wykonywania zawodu przez członków SIA.

4e. Prośba mgr farm. o zapomogę finansową.
Do Rady SIA wpłynęła prośba o zapomogę finansową. Po rozpatrzeniu przez komisję ds. Socjalno-Bytowych wniosku ... o udzielenie zapomogi finansowej dla mgr farm. …, Rada SIA postanowiła udzielić bezzwrotnej zapomogi finansowej w kwocie …
Izba posiada konto, na którym gromadzone są fundusze na rzecz pomocy Członkom SIA w trudnych sytuacjach życiowych.

4f. Podjęcie uchwały ws. powołania biegłego rewidenta – punkt przeniesiono na kolejne posiedzenie Rady SIA.

4g. Podjęcie uchwały ws. wyrejestrowania SIA z rejestru czynnych podatników VAT.
Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej jednogłośnie postanowiła, że z dniem 1.01.2018 r. Śląska Izba Aptekarska w Katowicach na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o podatku VAT wybiera zwolnienie podmiotu z VAT z uwagi na nie przekroczenie w 2017 r. obrotu w wysokości 200 000, 00 zł.
Obrót realizowany przez Śląską Izbę Aptekarską wynikający z otrzymywanych składek nie podlega podatkowi VAT. Pozostały obrót generuje niewielkie koszty, w większości niedające możliwości odliczania podatku naliczonego.
Wobec powyższego wybór zwolnienia z podatku VAT jest ekonomicznie uzasadniony.

4h. Do Rady SIA wpłynął wniosek Towarzystwa Farmaceutyczno - Ekonomicznego o zgodę na przeniesienie obecnej siedziby Towarzystwa do siedziby SIA i nieodpłatne jej udostępnienie.
Rada SIA biorąc pod uwagę cele Towarzystwa, jego dorobek oraz znaczenie dla środowiska farmaceutów i interesów aptekarzy jednogłośnie wyraziła zgodę na nieodpłatne udostępnienie siedziby Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach przy ul. Krynicznej 15 na działalność Towarzystwa Farmaceutyczno-Ekonomicznego.

4i. Postanowienia OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upomnienia – informacja dla Członków Rady SIA.
Do izby wpłynęły celem wykonania orzeczenia OSA w Katowicach o ukaraniu:
- mgr farm. … karą upomnienia za niewywiązywanie się z obowiązku szkoleniowego, polegającego na uzyskaniu co najmniej 100 punktów edukacyjnych,
- mgr farm. … karą upomnienia za nie wywiązanie się z obowiązku uzyskania opinii Rady SIA w przedmiocie dawania rękojmi należytego prowadzenia apteki, jak również zaniechała zgłoszenia zmiany danych świadczących o jej aktualnym statusie zawodowym.
- mgr farm. … karą upomnienia za niezapewnienie prawidłowej organizacji pracy w aptece.
Rada zapoznała się z orzeczeniami OSA, które zgodnie z procedurą zostaną przesłane do NIA oraz Wojewody Śląskiego, który przekaże sprawę do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

4j.  XXXIX Konkurs Prac Magisterskich SUM – Sosnowiec - 17.11.2017 r.
Śląską Izbę Aptekarską reprezentował mgr Andrzej Bednarz. Konkurs odbył się w auli wydziału. W sesji farmaceutycznej zwyciężył mgr Bartosz Nowak za pracę „Wpływ minocyklin na przeżywalność i proces melanogenezy w melanocytach prawidłowych”. SIA ufundowała nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. Konkurs prowadziła Pani profesor Krystyna Olczyk.

4k. W dniu 18.11.2017 r. odbył się XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej.
Prezes dr Piotr Brukiewicz zwrócił się z prośbą do Rady o powołanie zespołu zajmującego się opracowaniem wniosków zjazdowych. Po stworzeniu wstępnej analizy wnioski zostaną przedstawione Radzie.

4l. Spotkanie w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi - Warszawa 23.11.2017 r.
Odbyło się spotkanie robocze z firmą Kamsoft. Wciąż nie wiadomo czy planowane na 1 stycznia 2018 r. wprowadzenie wymogu raportowania do ZSMOPL będzie przesunięte dalej w czasie. Obecnie pojawił się nowy problem związany z zakupem certyfikatów komercyjnych do autoryzowania aptek w miejsce planowanego wcześniej użycia certyfikatu wydawanego bezpłatnie przez CSIOZ. Wciąż brak jest konkretnych informacji oraz aktów prawnych w sprawie ZSMOPL. O rozwoju sytuacji SIA będzie informować w kolejnych komunikatach.

4ł. Uroczystość 70-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – Warszawa 30.11.2017 r.
30 listopada br. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne obchodziło jubileusz 70-lecia działalności.
Prof. dr hab. Janusz Pluta Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przedstawił historię Towarzystwa i jego misję, nakreślił główne kierunki rozwoju oraz wyzwania przyszłości. Wręczono także odznaczenia i nagrody.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Urzędu Regulacji Produktów Leczniczych, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej.

4m. Posiedzenie Zespołu Ekspertów Medycznych – Warszawa 01.12.2017 r.
Na posiedzeniu omawiano m.in. o pilotaż e-recepty, który ma się odbyć w dwóch - trzech miastach w Polsce. Podejmowano także temat ZSMOPLA i płatnych certyfikatów.

4n. Posiedzenie Rady NFZ - 01.12.2017 r.
Śląską Izbę Aptekarską na posiedzeniu reprezentował wiceprezes mgr Zdzisław Gawroński. Mgr Zdzisław Gawroński przedstawił m.in. temat plakatu przygotowanego przez SIL w Katowicach „Niezbędne dla Zdrowia”, który jest rozpowszechniany dzięki uprzejmości NFZ w poradniach, szpitalach i aptekach. Kolejnym przedstawionym problemem był temat opieki farmaceutycznej, który omówił mgr Grzegorz Zagórny.

4o. W dniu 05.12.2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskie. W porządku obrad znalazło się m. in. sprawozdanie z działalności Prezesa NRA i Członków Prezydium NRA, sprawozdanie z posiedzenia Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, sprawozdanie z posiedzenia Zespołu ds. pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej,
Mgr farm. Krzysztof Majka przedstawił wnioski z posiedzenia Naczelnej Komisji Rewizyjnej NIA.
Główne z podejmowanych tematów to ZSMOPL, dyrektywa antyfałszywkowa, problem dyżurów, wyroki sądów w sprawie 1%. Szczególnie wyroku, w którym odstąpiono od postępowania z powodu braku wskazania przez inspekcję apteki, która powinna zostać zamknięta. Pojawił się temat szkoleń realizowanych przez uczelnię, które są skopiowane z innych zawodów. Ważne są zdrowe zasady prowadzenia szkoleń, by wnosiły one rzeczywistą wartość dla kompetencji uczestników. Patrząc na inne zawody jak lekarzy czy weterynarzy, tylko farmaceuci są związani z uczelnią, a nie prowadzą i tworzą szkoleń na własną rękę. Doc. Paweł Olczyk wyraził żal, że w zespole do prac nad ustawą o zawodzie nie ma osoby z uczelni, która mogłaby pokazać w jak łatwy sposób można się porozumieć z uczelnią. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że SIA nie chce obecnie konfliktu w temacie szkoleń, obecnie najważniejsza jest praca nad ustawą o zawodzie.

4p. W dniach 01-03.12.2017 r. w Istebnej odbyło się tradycyjne spotkanie mikołajkowe połączone ze szkoleniem za 5 punktów edukacyjnych "twardych" pt. „Produkty kosmetyczne - wybrane zagadnienia”, które przeprowadziła dr Beata Pasker.
Tegoroczne Mikołajki przygotowane zostały wspólnie z hurtowniami: Delfarma, Hurtap, Medicare, NEUCA, Salus INT. oraz producentami: 3M, AGW Radix, Alvogen, Astellas, Farmina, Hartmann, ICB, Solpharm, Tech-Mix, Vitispharma. Jak co roku odbyły się również zawody dla dzieci „Zjazd ze stoku na bele czym” oraz spotkanie z Mikołajem i wręczanie prezentów. Spotkanie należy zaliczyć do udanych.

4r. Świąteczne spotkanie Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego – 12.12.2017 r.
Świąteczne spotkanie Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, odbędzie się 12 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
W programie spotkania znajdzie się m.in. podsumowanie działalności Forum w czasie I prezydencji, przedstawienie edukacyjnej akcji społecznej „Niezbędne dla zdrowia”, sprawy organizacyjne w tym dotyczące prezydencji Forum w 2018 r. oraz Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Śląskiej Izby Lekarskiej „CAMES”.
SIA będzie reprezentował mgr Krzysztof Majka. Zmianie ulegnie przewodniczący Forum.
Do biura zostało przesłane rozliczenie kosztów działalności Forum, z podziałem na poszczególne jednostki samorządowe będące członkami Forum (koszty te zostały podzielone na 19 równych części). Obciążenie dla jednostki samorządowej będącej członkiem Forum wynosi 326,17 PLN. Rada SIA przyjęła poniesienie kosztów jednogłośnie.

5. Wolne głosy i wnioski.

- mec. Krystian Szulc zwrócił się z prośbą o wzrost jego wynagrodzenia. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że przeanalizowano uposażenie prawników innych izb okręgowych i rekomenduje zaakceptowanie nowych warunków płacy. Prośba została przyjęta jednogłośnie pozytywnie. Wobec powyższego od dnia 1 grudnia 2017 r. następuje zmiana wysokości wynagrodzenia radcy prawnego Krystiana Szulca i wynosić będzie …
Rada SIA oceniając pracę radcy prawnego Krystiana Szulca oraz jego zaangażowanie w prowadzone sprawy uznała, że podwyżka wynagrodzenia jest zasadna.

- Prezes Piotr Brukiewicz wręczył nagrodę mgr Łukaszowi Przewoźnikowi za najlepsze piwo „Hakuna banana” uwarzone na V jubileuszowy Konkurs Śląskiej Izby Aptekarskiej Nalewek.

- podjęcie decyzji ws. zażalenia na uchwałę U-PSIA-242-VII-2017 z dnia 19.09.2017 r. – cd. sprawy
Rada SIA jednogłośnie uchyliła uchwałę U-RSIA-159-VII-2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uznania prawidłowości wniesienia odwołania przez … od uchwały Prezydium Rady SIA nr U-PSIA-K242-VII-2017 z dnia 19 września 2017 r.
W dniu 27.10.2017 r. do Rady SIA w Katowicach wpłynęło pismo NIA L.dz. P-468/2017 z dnia 23.10.2017 r. w sprawie skierowania przez … odwołania na uchwałę Prezydium Rady SIA nr U-PSIA-K242-VII-2017 z dnia 19 września 2017 r. Po ponownym przeanalizowaniu sprawy, sprawdzeniu dziennika korespondencji, w którym nie odnotowano zapisów o dostarczeniu zażalenia bezpośrednio do SIA w Katowicach oraz zbadaniu treści przekazanego pisma Rada SIA jednogłośnie stwierdziła, że zażalenie na uchwałę Prezydium Rady SIA nr U-PSIA-K242-VII-2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie odmowy rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej o nazwie …
1. Zostało wniesione bez pośrednictwa Rady SIA w Katowicach bezpośrednio do NRA w Warszawie.
2. Spełnia wymogi formalne co do treści, aby uznać je za skargę.
Wobec powyższego, akta sprawy zostaną przekazane do NIA celem rozpatrzenia wniesionego zażalenia.

- II Rodzinne Targi Zdrowia - prośba o umieszczenie Logo SIA, akredytację szkolenia, wysyłkę sms-ów do farmaceutów. Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na ww. akcję, za wymienione czynności zostanie wniesiona opłata.

- Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na ekspozycję w siedzibie SIA plakatów V edycji konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych .

- Prezes przedstawił propozycję - harmonogram imprez SIA na rok 2018 (targi, puchar w narciarstwie alpejskim, mistrzostwa w futsalu, piknik rodzinny).

- Zaczynając ostatni zjazd wprowadzeniem sztandaru, postanowiono stworzyć co najmniej dwa składy pocztu sztandarowego (chorążego i asysty), które byłyby delegowane do wnoszenia sztandaru na uroczystości. Mgr Justyna Kiedrowska prosiła o określenie standardu ubioru i zachęcanie młodszych członków do niesienia sztandaru, co jest pięknym gestem dla naszych członków. Mgr Inż. Lech Wróblewski przypomniał, że zgodnie z informacją na stronie SIA, każdy kto zbierze poczet, może zabrać sztandar do uczestnictwa w pogrzebie. Ustalono, że biuro SIA przygotuje procedury wprowadzania i wyprowadzania sztandaru na uroczystościach wraz z propozycją powołania osób funkcyjnych i przedstawi ją do wiadomości członków Rady.

- doc. Paweł Olczyk poprosił w imieniu farmaceutki na stażu, której opiekunka zwolniła się z pracy o ustalenie nowego opiekuna. Prośba nie została głosowana z powodu braku quorum. Zostanie przegłosowana na posiedzeniu prezydium.

6. 24 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 6 grudnia 2017 r. zakończono ok. godz. 12:20.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2017-12-06
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet