Apothecarius ebook Więcej
2017-11-07Michał Rzepczyk
Protokół z XXIII Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 23 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 7 listopada 2017 r.

Katowice, 7 listopada 2017 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.25. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 20/29 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 22 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 03.10.2017 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

 - mgr farm. Beata Bełczowska-Pająk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Słoneczna” w 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Aleksandra Tkocz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Św. Stanisława” w 44-266 Świerklany, ul. Boryńska 2;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Katarzyna Adamus w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dbam o Zdrowie” w 42-400 Zawiercie, ul. Sikorskiego 21A lok. 2 i 4;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Sylwia Witwicka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dbam o Zdrowie” w 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 81 F;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Barbara Wiktor w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Za Rogiem” w 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 26;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Elżbieta Sarna-Witkowska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Bądź Zdrów” w 43-100 Tychy, ul. Elfów 30;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Szymon Lichoń w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Nowa Sieciowa” w 44-100 Gliwice, ul. Spółdzielcza 33D;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Agnieszka Chmura w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Zdrowit” w 41-712 Ruda Śląska, ul. Joanny 20;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Izabela Drwięga w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Zdrowit” w 40-832 Katowice, ul. Witosa 21;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki szpitalnej - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki szpitalnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Danuta Kamińska-Nowak w aptece szpitalnej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. Wojciecha Starzewskiego w 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 4, w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zgody na prowadzenie apteki szpitalnej przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. z siedzibą w 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 4;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Mgr farm. Danuta Kamińska-Nowak nie była zapraszana na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję kierownika w tej aptece od 2012 r.. Wniosek opiniowano ze względu na zmianę lokalizacji apteki.

3c. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutę – opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM w Katowicach. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie zgody:

- mgr farm. Barbara Trzeciak-Jasica – Apteka Melisa, 40-020 Katowice, ul. Przemysłowa 3;

3d Rada SIA pozytywnie zaopiniowała wnioski mgr farm. o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów (2013-2017):
- mgr farm. Maciej Piechula – 12 mies. – zaopiniowano jednogłośnie
- mgr farm. Maria Wodarz – 12 mies. – zaopiniowano jednogłośnie
- mgr farm. Anna Bryła-Wojciechowska – 12 mies. – zaopiniowano większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących

3e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2018, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

Rada SIA przygotowała podziękowania za trwającą od 25 lat współpracę z Panią mgr Ewą Kłodą, która od początku istnienia izby prowadzi księgowość. Na salę poproszono Jubilatkę wręczono kwiaty i złożono podziękowania i życzenia dalszej współpracy.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady SIA z prac Rady SIA w 2016/2017.
Prezes Piotr Brukiewicz przedstawił zebranym przygotowane sprawozdanie. Rada SIA jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie Rady SIA na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy-Wyborczy Aptekarzy SIA w Katowicach za okres 01.10.2016 – 30.09.2017 o treści przedstawionej przez Prezesa SIA w Katowicach dr n. farm. Piotra Brukiewicza. Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich Okręgowy Zjazd Aptekarzy zatwierdza roczne sprawozdanie Okręgowej Rady Aptekarskiej. Materiały robocze zostaną dodatkowo przesłane do członków Rady.

4b. Do Rady SIA wpłynęły trzy wnioski o zapomogę finansową. Izba posiada konto, na którym gromadzone są fundusze na rzecz pomocy Członkom SIA w trudnych sytuacjach życiowych. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję ds. Socjalno-Bytowych, Rada SIA działając w ramach swoich kompetencji jednogłośnie postanowiła udzielić wnioskodawcom:
- mgr. farm. … bezzwrotnej zapomogi finansowej w kwocie …
- mgr farm. … bezzwrotnej zapomogi finansowej w kwocie …
- mgr farm. … bezzwrotnej zapomogi finansowej w kwocie …

4c. Do biura SIA wpłynęła prośba mgr farm. Elżbiety Mickoś o pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie córki.
Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej zapoznawszy się z prośbą Pani magister jednogłośnie wyraziła zgodę na następujące działania:
- Publikacja ulotki z apelem o pomoc (zbiórka w ramach Fundacji Siepomaga) w magazynie Apothecarius.
- Wywieszenie w Izbie plakatu informującego o zbiórce na portalu Siepomaga i wyłożenie ulotek.
- Umieszczenie w aktualnościach na stronie oraz fanpage Izby naszej prośby do farmaceutów o pomoc w zbiórce oraz rozesłanie maili do Członków Izby "Pomoc dla Alicji – córki mgr far. Elżbiety Mickoś”
Wpłaty on line: http://dzieciom.pl/podopieczni/29123 (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”)
https://www.siepomaga.pl/alicja-mickos (Fundacja Siepomaga)
- Ponowne przypomnienie w aktualnościach na stronie i fanpage Śląskiej Izby Aptekarskiej o zbiórce przed Świętami Bożego Narodzenia.
- Umożliwienie przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz Alicji Mickoś w czasie planowanych na przyszły rok (kwiecień 2018) Mistrzostw Piłki Halowej.

4d. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała prośbę mgr farm. Joanny Kocanda o wydanie duplikatu PWZ w związku z zagubieniem. Opłata za wydanie nowego dokumentu została wniesiona przez Panią magister.

4e. Wynajem hali sportowej na potrzeby treningów drużyny piłkarskiej SIA.
Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na wynajęcie Hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu na okres 02.11.2017 r. do 29.03.2018 r. na warunkach zawartych w umowie w celu realizacji zajęć treningu piłki nożnej. Wynajęcie hali sportowej jest niezbędne na potrzeby treningów i przygotowania reprezentacji SIA do kolejnych rozgrywek piłkarskich.

4f. Prośba Samorządu Studenckiego SUM o ufundowanie nagrody dla laureata XXXIX Konkursu Prac Magisterskich w Sesji farmaceutycznej.
Rada SIA tradycyjnie już na prośbę Samorządu Studenckiego jednogłośnie postanowiła ufundować nagrodę pieniężną w kwocie 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) dla laureata „Sesji farmaceutycznej” XXXIX Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ŚUM w Katowicach. Na uroczystość oddelegowano prezesa Piotra Brukiewicza, wiceprezesa mgr farm. Andrzeja Bednarza.

4g. Wniosek mgr farm. Pauliny Siwek o zniesienie opłat za zamieszczanie ogłoszeń na portalu ogłoszeniowym SIA.
Po przeanalizowaniu prośby Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej zdecydowała przez okres kolejnego roku nie zmieniać zasad użytkowania portalu.
Wniosek Pani magister zostanie wzięty pod uwagę po podsumowaniu i przeanalizowaniu struktury ogłoszeń po roku funkcjonowania serwisu.
Ustalając aktualne zasady korzystania z portalu Rada SIA miała na względzie obowiązujące przepisy ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. 2016 poz. 1496), w szczególności art. 7 i nast. ustawy, z których wynika, że prowadzenie działalności gospodarczej w tym apteki nie jest wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Zwrócono również uwagę, że inne rodzaje ogłoszeń np.: „szukam pracy”, „sprzedam”, „społecznościowe” są zwolnione z opłat, co zgodne jest z ustawą o izbach aptekarskich i misją samorządu.

4h. Informacja SUM o wprowadzeniu w roku akademickim 2017/2018 studiów menadżerskich Master of Business Administration dla Sektora Ochrony Zdrowia. Do SIA wpłynęła prośba o poinformowanie i zachęcanie członków do podjęcia nauki. Rada jednogłośnie podjęła decyzję o wywieszeniu plakatu z informacją o studiach menadżerskich.

4i. Spotkanie Zespołu zdaniowego ds. Refundacji Leków Recepturowych – 18.10.2017 r. Warszawa. Podsumowano najczęstsze błędy popełniane przy wycenie leku recepturowego. Najczęściej pojawiały się nieprawidłowo wybrane postaci leku, błędne przeliczniki i mnożniki, ilość ryczałtów, dawki maksymalne, sporządzenie jałowych postaci leku, naliczenie innej niż jednej taksy laborum do mieszanek ziołowych itp.

4j. Spotkanie Forum Zawodów Zaufania Publicznego – 18.10.2017 r. Mgr Andrzej Bendarz zreferował, że w siedzibie SIL odbył się panel dyskusyjny „Zaufanie i odpowiedzialność w przestrzeni publicznej”. Organizatorem był dr Jacek Kozakiewicz, a udział wzięli m.in. historycy sztuki i etyki. Rozmawiano o etyce i deontologii oraz wpływie zawodów zaufania na społeczeństwo.

4k. Spotkanie skarbników, księgowych i przewodniczących komisji rewizyjnych – 19.10.2017 r. Warszawa. Przebieg spotkania przedstawił mgr Krzysztof Majka. W tym roku do szkolenia dołączyły księgowe. Odbyły się dwa wykłady, jeden z nich prowadzony był przez biegłego rewidenta, drugi – przez mec. Krystiana Szulca.

4l. Kongres Farmacja 21 Nowe wyzwania – 20.10.2017 r. Wrocław. Odbyły się szkolenia na temat nowych osiągnięć w medycynie.

4ł. Posiedzenie NRA – 23-24.10.2017 r. Warszawa. Podjęto uchwałę w sprawie stanowiska na temat strajku lekarzy rezydentów oraz dyskutowano na temat opieki farmaceutycznej w kontekście naklejek na pudełka dystrybuowanych do aptek. Rozmawiano także o dyżurach i odpłatności w wysokości 25 zł finansowanej z budżetu NFZ.

4m. Zarządzenia MZ ws. powołania zespołów do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej oraz opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W skład zespołu wchodzą m.in. prezes dr Piotr Brukiewicz i mgr Grzegorz Zagórny.

5. Wolne głosy i wnioski.
- propozycja podwyżek płac dla pracowników biura SIA
Wynagrodzenie pracowników i osób współpracujących utrzymywało się na niezmienionym poziomie od 11/2014 r., wobec powyższego Rada SIA jednogłośnie postanowiła zrewaloryzować wynagrodzenie. Ustalono łączny koszt wzrostu wynagrodzeń na … brutto/mies. Decyzję o podziale kwoty na pracowników pozostawiono w gestii Prezesa Piotra Brukiewicza.
Zmiana wysokości wynagrodzeń zasadniczych nastąpi od dnia 1 listopada 2017 r.

- wystąpienie mgr Ewy Kłody - Mgr Ewa Kłoda zaproponowała rezygnację z VAT od początku 2018 r. Rada zdecydowała się jak najszybciej rozpoznać temat i podjąć decyzję. Następnie mgr Ewa Kłoda przedstawiła wyniki wizytacji przez komisję rewizyjną, która nie miała zastrzeżeń. Mgr Krzysztof Majka powiedział, że pojawiło się zalecenie Naczelnej Komisji Rewizyjnej by w każdej Izbie raz na kadencję analizy dokonywał biegły rewident. Jego zdaniem jest to słuszna decyzja, bo przewodniczący komisji rewizyjnej może nie mieć pełnej wiedzy na temat finansów i rachunkowości i uzasadnione wydaje się by raz na 4 lata analizy dokonał biegły rewident. Mgr Ewa Kłoda przedstawiła też rozszerzony sposób przygotowywania sprawozdań finansowych. Mgr Krzysztof Majka powiedział, że tak dokładne sprawozdanie wydaje się być bardziej czytelne dla naszych członków. Mgr Ewa Kłoda dodała, że przeglądała sprawozdania finansowe z innych Izb i jej zdaniem sprawozdanie SIA jest wystarczająco szczegółowe, przejrzyste i czytelne by zrozumieć zawarte w nim przepływy i kwoty. Rada jednogłośnie zaaprobowała zmiany. Następnie jednogłośnie zatwierdzono procedowanie sprawozdań według uproszczonego wzoru dla jednostek mikro.

- Rada SIA przyjęła propozycję terminu spotkania wigilijnego, które zostało zaplanowane na 15 grudnia br. o godz. 17.00

- podjęcie decyzji ws. zażalenia na uchwałę U-PSIA-242-VII-2017 z dnia 19.09.2017 r.
Rada SIA w Katowicach mając na względzie przepisy, o których mowa w art. 141 KPA oraz fakt, że w uchwale znalazło się właściwe pouczenie o trybie wniesienia odwołania jednogłośnie stwierdziła, że brak jest podstaw do uznania, że odwołanie wniesiono w terminie i że spełnia ono wymogi formalne pod względem dotrzymania terminu do wniesienia odwołania.

- wprowadzenie systemu ZSMOPL może się opóźnić – sprawa jest monitorowana na bieżąco. Firma Kamsoft proponuje aptekom usługę podłączenia do systemu za 360 zł, która zdaniem rady jest zbyt wysoka. Rada rekomenduje aby wyjaśnić sprawę z Kamsoftem.

- Projekt rozporządzenia na temat leczniczej marihuany jest na etapie konsultacji społecznych. Obecnie tylko Fagron będzie wprowadzał substancję, a leki nie będą refundowane ze środków publicznych, więc leki będą pełnopłatne wydawane na receptę RpW. SIA posiada szkolenie na punkty miękkie, które wkrótce pojawi się na stronie WWW SIA. Zamówiony został także u prof. Ilony Kaczmarczyk-Sedlak artykuł na temat marihuany leczniczej, który oprócz strony WWW, pojawi się także w biuletynie apothecarius.

- przygotowana zostanie instrukcja na temat błędów realizacji i działań odszkodowawczych.

- sprawozdanie z realizacji wniosków zjazdowych przygotowuje Wiceprezes dr Bożena Kwaśniak.

- podziękowanie mgr ... za wsparcie w sporze sądowym przeciwko ... Sąd w dwóch instancjach uznał, że firma nie miała prawa zwolnić pracownika takiego powodu jak np.: nie realizowanie sprzedaży przykasowej.

- mgr Andrzej Bednarz poinformował o posiedzeniu komisji bioetycznej.

- mgr Włodzimierz Wdowski postulował nasilenie działań w sprawie leków Xarelto i Clexane, które nie przychodzą do aptek mimo zamówień.

6. 23 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 07 listopada 2017 r. zakończono ok. godz. 13.00


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2018-03-07
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet