Apothecarius ebook Więcej
2017-10-03Michał Rzepczyk
Protokół z XXII Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 22 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 3 października 2017 r.

Katowice, 3 października 2017 r.

1. Posiedzenie Rady SIA w zastępstwie Prezesa Rady SIA dra n. farm. Piotra Brukiewicza otworzył Wiceprezes mgr farm. Andrzej Bednarz o godz. 9.20. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 19/29 osób. Na podstawie listy obecności Wiceprezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 21 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 06.09.2017 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

 - mgr farm. Aneta Płonka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Prima” w 42-290 Blachownia, ul. Bankowa 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- dr n. farm. Bożena Gawlik w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka pod Kwiatami II” w 40-374 Katowice, ul. Wiosny Ludów 21;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Maria Lipecka-Karcz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 42-500 Będzin, ul. Piłsudskiego 25A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Małgorzata Rumanowska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Centrum Zdrowia” w 40-728 Katowice, ul. Franciszkańska 30;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Joanna Janyga w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Pod Lwem” w 44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 144;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3b. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie:

- „Apteka Bądź Zdrów” w 43-100 Tychy, ul. Elfów 30, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Woźniak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 85;
Rada SIA większością głosów „za” przy jednym głosie „wstrzymującym” i jednym głosie „przeciw” postanowiła skierować do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach zapytanie, czy uzupełnienie wniosku o otwarcie apteki z dnia 24.06.2017r. w dniu 20.09.2017 r. nie narusza normy art. 64 par. 2 KPA.
W dniu 22.09.2017 r. do Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach wpłynął wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach o wydanie opinii w trybie art. 7 ust. 2 pkt 7 i nast. oraz art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1496) w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w 43-100 Tychy, ul. Elfów 30.
Jak wynika z pisma SlWIF wniosek spółki Woźniak i Wspólnicy Spółka Jawna o udzielenie zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej wpłynął w dniu 24 czerwca 2017 r. i był niekompletny, gdyż został uzupełniony w dniu 20 września 2017 r.
Z dniem 25.06.2017 r. weszły w życie przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne ograniczające otwieranie aptek, w tym ograniczenia geograficzne i demograficzne.
Zgodnie z treścią art. 64 par. 2 KPA uzupełnienie braków formalnych podania (wniosku) winno nastąpić w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (przykładowe wyroki: NSA z 11.02.2011, II OSK 652/16, NSA 26.04.2017, II GSK 4578/16, NSA 22.02.2017).
Uzupełnienie wniosku w dniu 20 września 2017 r. może być dokonane po ustawowo ustanowionym terminie do uzupełnienia wniosku.Wskazując na powyższe wniesienie zapytania przez Radę SIA jest uzasadnione.
Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano w Beskidzkiej Izbie Aptekarskiej ze względu na przynależność pani magister do tejże izby.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękojmię należytego prowadzenia apteki do 30.09.2017 r., wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki w związku z upływem terminu rękojmi:

- mgr farm. Monika Kosmala w aptece ogólnodostępnej 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie. Rękojmi udzielono warunkowo do 31.12.2017 r.

3d. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej – wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Aleksandra Ahnert w hurtowni farmaceutycznej Medicus Sp. z o.o. Sp. Komandytowo Akcyjna w 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3e. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutę – opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM w Katowicach. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA jednogłośnie udzieliła zgody:

- mgr farm. Agacie Kowalskiej-Drożdżowskiej – Apteka Ziko w 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 32/32a;

4. Inne sprawy bieżące:

Dalszą część spotkania poprowadził przybyły Prezes Rady SIA dr. n. farm. Piotr Brukiewicz.

4a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wstępnego programu XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy SIA w Katowicach w dniu 18.11.2017 r.
Prezes Piotr Brukiewicz przedstawił zebranym program zjazdu, następnie Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wstępnego programu XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy SIA w dn. 18.11.2017 r. Zgodnie z powołanym przepisem art. 26 ustawy ORA zwołuje corocznie okręgowy zjazd aptekarzy. Zgodnie z par. 6 i 7 regulaminu obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy SIA w Katowicach to zjazd uchwala porządek obrad, Rada SIA może tylko zaproponować prządek obrad zjazdu do akceptacji przez Zjazd.

4b. Spotkanie z przedstawicielami spółki epruf s.a. w sprawie prywatnych ubezpieczeń lekowych w Polsce. (p. Agnieszka Sarnowska). Mgr Krzysztof Grzesik opuścił salę obrad przed spotkaniem na znak protestu, przypominając sytuację rozwiązania umowy z kilkoma członkami Rady.
Przedstawicielka Epruf na bazie prezentacji opisała temat prywatnych ubezpieczeń w Polsce i rolę firmy Epruf, jako firmy rozliczającej transakcję bezgotówkowo między apteką, a ubezpieczycielem. Apteki nieposiadające umowy z firmą Epruf mogą także rozliczać transakcje w wersji papierowej. Opisano różne typy programów ubezpieczeniowych, różniące się poziomem dofinansowania lub lekami podlegającymi dofinansowaniu oraz warunki przyłączenia apteki oraz koszty uczestnictwa w programie. Obsługiwane są wszystkie marki programów aptecznych. Na opłatę składa się kwota abonamentu zależna od ilości transakcji oraz prowizja od transakcji, która zależy od ilości aptek. Zebrani stwierdzili, że zasady ustalania wysokości prowizji i jej uzależnienie od ilości aptek jest sposobem promowania sieci aptecznych. Przedstawicielka powiedziała, że nie widzi problemu z traktowaniem aptek zrzeszonych w Izbie, jako sieci aptek pod kątem wysokości prowizji od transakcji.
Podsumowując, prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że obecne spotkanie podobnie do wcześniejszego nie wnosi nic nowego w temacie współpracy. Podobnie jak poprzednio wypłynął temat naliczania prowizji, który zdaniem rady SIA preferuje apteki sieciowe. Przypominano, że wciąż nie są rozwiązane do końca wcześniejsze spory zarówno z Okręgową i Naczelną Izbą Aptekarską. Cieszy fakt, że nie pojawiły się nowe problemy. Nie ma nowych mechanizmów, narzędzi, jak i konkurencji, która wymogłaby ewentualne zmiany w sposobach rozliczeń.
Mgr Ryszard Jasiński powiedział, że współpraca z Epruf jest w jego odczuciu elementem zwiększania zysku, więc informacja o realizowaniu płatności może być rozpatrywana jako sposób reklamy, a zupełnie dziwi go przesyłanie kopii recepty lub paragonu z danymi osobowymi do rozliczeń z ubezpieczycielem.
Mec. Krystian Szulc powiedział, że chętnie spotka się z zarządem by przedstawić temat zapisów prawa na temat posiadania nie więcej niż 1% aptek w województwie i jak ma się do tego sposób naliczania prowizji sieciom aptek, gdyż np. na Śląsku limit wynosi 16 aptek.

4c. Prośba o udzielenie pomocy prawnej. Do SIA wpłynęło pismo farmaceutek na temat sporu z firmą ...”, która wymaga zapłaty 10000 złotych z powodu nie spełnienia wymogu zaopatrywania się w 80% towaru we wskazanej hurtowni. Mec. Krystian Szulc stwierdził, że umowa z firmą jest niekorzystna szczególnie dla małych aptek. Prezes dr Piotr Brukiewicz wyraził swój żal, że farmaceutki przed podpisaniem umowy nie skonsultowały tego z mec. Krystianem Szulcem podczas jego dyżuru. Jego zdaniem należy działać w kierunku uzyskania kompromisu, rozwiązania które spowoduje wpłacenie mniejszej kwoty pokrywającej faktycznie utracone zarobki przez hurtownię.
Zdecydowano wspomóc farmaceutki przez opłacenie usługi zwrócenia się do firmy poprzez kancelarię prawną mec. Krystiana Szulca. Rada zaakceptowała przyznanie pomocy przy jednym głosie wstrzymującym.

4d.Wybory uzupełniające delegatów rejonu Sosnowca, Rudy Śląskiej, Chorzowa. Organizatorzy spotkań krótko zreferowali przebieg wyborów w okręgach. Wybrano: w Sosnowcu dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, w Rudzie Śląskiej dr n. farm. Joanna Paprotna-Kwiecińska, w Chorzowie mgr farm. Beata Tomzińska.

4e. XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – Kraków – 20-22.09.2017 r. Prezes dr Piotr Brukiewicz krótko omówił przebieg zjazdu.

4f. IV Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna – Bydgoszcz 22.09.2017 r. Na konferencji omawiano tematy związane z NMVO, medyczną marihuaną oraz opieką farmaceutyczną.

4g. Posiedzenie Rady Śląskiego OW NFZ -22.09.2017 r. Obecny był mgr Zdzisław Gawroński. Przedstawiono półroczne zestawienie wydatków oraz pozyskanych środków. Mówiono o powstałej sieci szpitali oraz o szpitalach, które zostały do niej dołączone. Mgr Grzegorz Zagórny zreferował temat kłopotów z numeracją recept.

4h. II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB – Józefów pod Warszawą - 23.09.2017 r. SIA reprezentowało kilku farmaceutów. Choć pogoda była deszczowa, a trasa bardzo wymagająca, wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w zawodach i zadeklarowali udział w przyszłorocznej edycji.

4i. Opolski Dzień Aptekarza – 30.09.2017 r. SIA reprezentował mgr Andrzej Bednarz. Spotkanie odbyło się w filharmonii. Obecni byli także członkowie Małopolskiej i Mazowieckiej OIA oraz wojewoda opolski i marszałek województwa. Miasto nadało skwerowi imię mgr Świtały.

4j. Najbliższe wydarzenia:
- IX Ogólnopolska Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna - Kraków - 6-7.10.2017 r.
- VII Śląskie Targi Medyczne - Zabrze - 6.10.2017 r.
- XIII Rajd Śląskiej Izby Aptekarskiej - 6-8 października 2017 r.
- Spotkanie szkoleniowe farmaceutów aptek szpitalnych - Ustroń - 7-8.10.2017 r.
- II Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Niepokalanowa - 7-8.10.2017 r.

5. Wolne głosy i wnioski.
- Rada SIA jednogłośnie zatwierdziła przedstawione wstępne koszty organizacji corocznego spotkania mikołajkowego farmaceutów „Mikołaj 2017”, które odbędzie się w dniach 1-3.12.2017 r. w Kompleksie Zagroń w Istebnej, zgodnie z załączoną kalkulacją cenową. Jest to już tradycyjne, coroczne spotkanie mikołajkowe dla farmaceutów z rodzinami, mające na celu integrację środowiska zawodowego. Jak co roku będzie można dodatkowo zdobyć punkty edukacyjne uczestnicząc w przygotowanym przez SIA szkoleniu. Na wniosek Prezesa Piotra Brukiewicza, przy akceptacji skarbnika mgr farm. Beatrycze Radlańskiej-Piątek Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na pokrycie kosztów pobytu dla pracowników izby z os. towarzyszącym. Jest to forma nagrody dla pracowników, za przygotowanie i obsługę tej imprezy oraz forma premii za pracę na rzecz izby w danym roku.

- rozbudowa izby – wycena kosztów wykonania projektu. Mgr inż. Lech Wróblewski przedstawił kosztorys rozbudowy siedziby SIA.
Rada stwierdziła, że koszt jest on zbyt wysoki by w obecnej sytuacji ekonomicznej podejmować się realizacji projektu.

- szkolenie IMS w SIA – 04.10.2017 r. Planowane jest spotkanie z firmą IMS w celu omówienia sposobów funkcjonowania portalu wraz z danymi apteki, który pozwala zorientować się w sytuacji apteki na rynku lokalnym.

- Rada SIA jednogłośnie postanowiła przyznać kwotę ... tytułem wsparcia finansowego w organizowanej wspólnie przez Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne – Oddział Katowice I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej pt.: 6-Miesięczne Praktyki Zawodowe Przyszłością Farmacji Aptecznej, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 r.
Organizowana konferencja umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz będzie okazją do rozwoju współpracy nauczycieli akademickich oraz farmaceutów praktyków – z myślą o dobru pacjenta i należytej realizacji obowiązków zawodowych.

- mgr Krzysztof Majka przedstawił sprawozdanie z Posiedzenia Prezydium NRA 26 września. Pojawiła się propozycja przeprowadzenia analizy 100 suplementów przez Instytut Leków. Zastanawiano się skąd pozyskać środki na takie przedsięwzięcie. Rozwiązaniem byłby certyfikat Instytutu, za który płaciłby producent.
NIA korzysta z danych statystycznych portalu www.gdziejestlek.pl oraz konkurencyjnego do www.ktomalek.pl. Pojawiła się propozycja rozpropagowania jego działania wśród aptek. Projekt nowego art. 94 pf, w którym jest mowa o dyżurach aptek zawiera ciekawą propozycję, by dyżury były płatne w kwocie 35 zł za godzinę po spełnieniu odpowiednich wymogów z budżetu NFZ.

6. 22 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 03 października 2017 r. zakończono ok. godz. 12.10.

Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk


Dokładny termin: 2017-10-03
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet