Apothecarius ebook Więcej
2017-08-08Michał Rzepczyk
Protokół z XX Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 20 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 8 sierpnia 2017 r.

Katowice, 08.08.2017 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.17. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 17/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło protokół z z 19 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 06.06.2017 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Jadwiga Kłys w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Aptefarm” w 41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Ewa Wrześniewska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Przyjazna” w 41-506 Chorzów, ul. ks. Jana Gałeczki 30;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Krystyna Strzelec w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pod Wagą” w 41-506 Chorzów, ul. Gagarina 35/1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Dorota Michta w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Vita” w 41-250 Czeladź, ul. 21 Listopada 12;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano negatywnie większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Dominika Kilon w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Galen” w 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Jana Pawła II 8A, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę „GALEN” J. Talik, M. Stolarczyk Spółka Jawna z siedzibą w 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej. Wniosek SLWIF o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. nowopowstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posiedzeń.

- mgr farm. Iwona Kruk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Panaceum” w 41-250 Czeladź, ul. Ludwika Waryńskiego 8a, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Akme Polska Plus Sp. z o.o. z siedzibą w 40-467 Katowice, ul. Miła 23;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących i 4 głosach „przeciw” udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej. Wniosek SLWIF o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. nowopowstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posiedzeń.

- mgr farm. Wioletta Węgrzyn w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Pod Orłem” w 41-500 Chorzów, ul. 3 Maja 1, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Akme Polska Plus Sp. z o.o. z siedzibą w 40-467 Katowice, ul. Miła 23;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki szpitalnej - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki szpitalnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Aneta Żyła w aptece szpitalnej Szpitala GeoMedical w 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 41, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki szpitalnej przez Geo Medical Sp. z o.o. z siedzibą w 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, większością głosów, przy trzech głosach wstrzymujących udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki szpitalnej.

3d. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia hurtowni dla nowo powstającej hurtowni farmaceutycznej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Halina Zięba w hurtowni farmaceutycznej w 10-691 Olsztyn, ul. Kanta 17/106, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez FUTURION Sp. z o.o. z siedzibą w 10-691 Olsztyn, ul. Kanta 17/106;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3e. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM w Katowicach. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie zgody:

- mgr farm. Olga Smagacz – Apteka „Lawendowa” 41-200 Sosnowiec, ul. B. Mieroszewskich 120;

3f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Gliwice, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Decyzja ws. przyjęcia kosztów realizacji modułu „Kalkulator stażu” dla portalu SIA.
Ze względu na zaproponowany koszt wykonania Rada SIA nie podjęła decyzji. Padła propozycja, przekazania sprawy do NIA, aby z „kalkulatora” mogły korzystać wszystkie izby aptekarskie. Prezes SIA przekaże propozycję na najbliższym posiedzeniu Prezydium NIA. Zdecydowano również aby skierować zapytanie o cenę do innych firm.

4b. Prośba SUM o oddelegowanie farmaceuty do pracy w Komisji Bioetycznej SUM.
W związku z prośbą SUM o oddelegowanie farmaceuty do pracy w Komisji Bioetycznej SUM, Rada SIA jednogłośnie postanowiła powołać mgr farm. Andrzeja Bednarza na reprezentanta farmaceutów do pracy w Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na trzyletnią kadencję od dnia 28 października 2017 r. do dnia 27 października 2020 r.

4c. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała prośbę mgr farm. Justyny Leiter o wydanie duplikatu PWZ w związku z zagubieniem. Opłata za wydanie nowego dokumentu została wniesiona przez Panią magister.

4d. Przedstawienie wniosków o odznaczenia.
Rada SIA jednogłośnie przyjęła do wiadomości informację o złożeniu do biura SIA wniosków o przyznanie odznaczeń samorządowych. Prezes odczytał zebranym kandydatury do odznaczeń. Zgodnie z regulaminem wnioski zostaną zamieszczone na stronie internetowej izby do zapoznania, a na kolejnym posiedzeniu Rady przegłosowane.

4e. Do Rady SIA wpłynęły celem wykonania orzeczenia OSA w Katowicach o ukaraniu … karą upomnienia oraz … karą nagany.
Prezes Rady SIA zapoznał zebranych z orzeczeniami OSA, które zgodnie z procedurą zostaną przesłane do NIA oraz Wojewody Śląskiego, który przekaże sprawę do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

4f. Sprawozdanie z wizytacji Naczelnej Komisji Rewizyjnej - 22.06.2017 r.
Przebieg wizyty sprawozdawał przewodniczący mgr Bartłomiej Bojdylla. Przebieg wizytacji określił jako sprawny. Sprawdzeniu podlegał między innymi czas pracy i urlopów Prezesa i pracowników etatowych. Jako sugestie pokontrolne zapisano zastanowienie się nad tematem składek dla bezrobotnych farmaceutów oraz zalecenie by na zakończenie roku rozrachunkowego odbył się audyt finansów i majątku SIA przeprowadzony przez biegłego rewidenta. Rada nie miała pytań do przewodniczącego.

4g. Posiedzenie Prezydium NRA – Warszawa 09.08.2017 r.
W dniu dzisiejszym odbywa się spotkanie prezes NIA z nowym wiceministrem do spraw polityki lekowej, który jest lekarzem i ekonomistą. Głównym tematem spotkania jest powrót do procedowania ustawy o zawodzie. Prezes dr Piotr Brukiewicz poprosił o spotkanie z wiceministrem w temacie wprowadzenia opieki farmaceutycznej. Propozycja spotkania została przez pana ministra Marcina Czecha zaakceptowana.

4h. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak – „Zioła w medycynie. Choroby układu pokarmowego” PZWL 2017 r.
Książka dostępna jest w formatach elektronicznych oraz papierowym. SIA zakupi kilka egzemplarzy w celu przeznaczenia na ewentualne farmaceutyczne prezenty dla gości.

4i. Pismo z MZ ws. zatrudniania w aptekach techników farmaceutycznych z Ukrainy.
Coraz więcej obywateli Ukrainy przyjeżdża do naszego kraju w celu podjęcia pracy. Najwięcej znajduje się w południowo-wschodniej części Polski, lecz powoli przybywa ich także w naszym województwie.
Dr Piotr Kaczmarczyk powiedział, że w Tychach jest bardzo dużo osób pochodzących z Ukrainy. W aptece obsługiwanych jest 10-15 osób, a do kierownika zaczynają spływać aplikacje od techników farmaceutycznych z zapytaniem, w jaki sposób mogą się zatrudnić. Dlatego skierowano zapytanie do MZ, które odpowiedziało w ciągu dwóch dni. Niestety z treści pisma trudno wyciągnąć konkretne i rzeczowe informacje. Na pewno dyplom musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Nie może pracować osoba mająca w dyplomie określenie „bakałarz”. Osoby, których dyplomy zostały wydane po 2006 r., musi zwrócić się do kuratora oświaty.
SIA skieruje zapytanie do MZ o warunki zatrudniania magistrów farmacji z Ukrainy.
Temat będzie dalej wyjaśniany, tym bardziej, że napływ pracowników z innych krajów może wpłynąć na warunki zatrudnienia polskich farmaceutów. Wszelkie informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej SIA.

5. Wolne głosy i wnioski.
- rozliczenie finansowe VI Mistrzostw Polski OIA w piłce Nożnej Halowej.
W związku korektą wpływów i poniesionych przez izbę kosztów organizacji mistrzostw Rada SIA postanowiła zmienić uchwałę U-RSIA-119-VII-2017 z 11.04.2017 r. i przyznać pracownikom biura Śląskiej Izby Aptekarskiej premię uznaniową za pracę związaną z organizacją i przygotowaniem VI Mistrzostw Polski OIA w Piłce Nożnej Halowej w dniach 31.03-01.04.2017 r.

- Firma IMS zaproponowała szkolenie i warsztaty dla aptek, które zdecydowały się na udostępnianie danych na zasadzie umowy barterowej, w ramach której apteka otrzyma dostęp do narzędzia analitycznego CIA.
Większość aptek zrzeszonych przy AGW Radix zdecydowała się na wzięcie udziału w przedsięwzięciu. Nowe narzędzie oferuje wiele danych, lecz pojawia się także konieczność zapoznania z interfejsem oraz kluczowymi dla apteki danymi, które mogą wykorzystać w swojej pracy. Podejście do interpretacji danych będzie także inne dla apteki umiejscowionej w dużym mieście, a inne dla apteki wiejskiej. W szkoleniach mogą wziąć udział wszystkie apteki (nie tylko zrzeszone przy AGW Radix).

- Odbędzie się XV edycja wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W poprzedniej edycji startowała AGW Radix. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Izby.

- Prezes dr Piotr Brukiewicz udzielił wywiadu w radio eM. Dla redaktora kluczowym tematem były ceny leków, które traktowane są jako temat tak plotkarski jak i newralgiczny. W wywiadzie pojawiło się między innymi pytanie: „co samorząd zrobi by ceny leków były niższe?”. Ogólnie można było odnieść wrażenie, że redaktor szukał potwierdzenia, że działanie nowej ustawy nie spowoduje wzrostu cen leków.

- SIA otrzymała pismo z Ministerstwa Zdrowia napisane na wniosek prokuratury w sprawie „odwróconego łańcucha”.

- przedstawiono odpowiedzi otrzymane od Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych ws. wydawanych opinii o lokalu apteki wydawanych przy jej otwieraniu.

- Prezes dr Piotr Brukiewicz rozmawiał z dr Pyszkowską i dr Sedlak na temat leczniczej marihuany w związku z opublikowaniem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nie znamy jeszcze wielu szczegółów dotyczących tej nowelizacji. W rozmowie z dr Elwirą Telejko konsultantem krajowym ds. farmacji aptecznej prezes dr Piotr Brukiewicz zwrócił uwagę na konieczność opracowania dla farmaceutów receptariusza opisującego recepturę konopii.

- mgr Andrzej Bednarz uczestniczył w spotkaniu z firmą Adventure multimedialne muzea w sprawie organizacji muzeum medyczno-ekologiczno-farmaceutycznego w Rybniku. Do realizacji mają być wykorzystane środki unijne. Dwie lub trzy sale mają być poświęcone farmacji.

- dr Mikołaj Konstanty – jako jedna z trzech osób w kraju – został oddelegowany do Komisji Spraw Zagranicznych przy NIA. Poinformował, że komisja działa na poziomie ekonomicznym, prawnym oraz zarządzania. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

6. 20 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 8 sierpnia 2017 r. zakończono ok. godz. 11.05.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2017-08-08
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet