2017-06-07
Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek i hurtowni

UWAGA. W związku z ogłoszeniem przez MZ stanu epidemii (rozporządzenie MZ z dnia 20.03.2020 r. Dz.U. 2020 poz. 419) oraz dalszym jej rozwojem i wprowadzaniem ograniczeń z tym związanych informujemy, że ze względu na techniczną obróbkę dokumentów, a następnie przekazanie ich Komisji opiniującej, wnioski o wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do CZWARTKU poprzedzającego posiedzenie Rady lub Prezydium Rady SIA do godz. 15.00. Dokumenty wpływające po tym terminie będą przesuwane na kolejne posiedzenia.

Szanowni Państwo, decyzją Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej ustalone zostały zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek i hurtowni na terenie naszej Izby, które przedstawiają się jak poniżej. WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH!

Zalecamy skorzystanie z aplikacji kalkulatora obliczania przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki www.kalkulator.katowice.oia.pl

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Szanowni Państwo,

w związku z nową procedurą operacyjną GIF/WIF/SOP/009/01 w sprawie udzielania zezwoleń uprawniających do prowadzenia apteki ogólnodostępnej, uległa zmianie dokumentacja wymagana przez SIA w sprawie wydania opinii dotyczącej stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia nowo powstającej apteki ogólnodostępnej.
 
Ponadto na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 7, art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1496) Rada SIA, bądź Prezydium Rady SIA na swoich posiedzeniach oprócz podjęcia uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia nowo powstającej apteki ogólnodostępnej przez kandydata na kierownika (na wniosek farmaceuty) będzie wydawać uchwałę (w trybie ustawy o izbach aptekarskich) w sprawie wydania opinii dotyczącej udzielenia zezwolenia na prowadzenie nowo powstającej apteki ogólnodostępnej (na wniosek WIF), która następnie będzie przekazywana do WIF.

Decyzją Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach ustalono zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek i hurtowni farmaceutycznych na terenie naszej Izby, które przedstawiają się następująco:

UWAGA! W przypadki braku w dniu posiedzenia Rady SIA lub Prezydium Rady SIA kompletnych, opisanych poniżej informacji, wydanie opinii dotyczącej stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej jest odraczane na kolejne posiedzenie.

1. po otrzymaniu przez biuro Izby wniosku Inspekcji Farmaceutycznej o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub po otrzymaniu kompletnych dokumentów - wniosku Kandydata na kierownika o wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej / szpitalnej / hurtowni farmaceutycznej - istniejącej bądź nowo powstającej, Izba podejmuje następujące działania:

1a - ustala z Kandydatem na kierownika termin spotkania z komisją opiniującą przed kolejnym posiedzeniem Rady bądź Prezydium Rady SIA (spotkania odbywają się w poniedziałki przed posiedzeniem w godz. popołudniowych). KONIECZNY jest kontakt Kandydata z biurem Izby!

1b - przygotowuje materiały do rozmowy zgodnie z dostarczonymi dokumentami, sprawdzając kolejno i zgodnie z kwestionariuszem (w załączeniu) m.in.:

- przebieg pracy zawodowej i jego systematyczną aktualizację przez Kandydata, zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich (do wglądu należy przedłożyć oryginały świadectw pracy);

- dane osobowe i ich systematyczną aktualizację w rejestrze izby (zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich art. 8.3. Farmaceuta ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową izbę aptekarską o danych objętych rejestrem farmaceutów i każdej zmianie tych danych) - do wglądu należy przedłożyć oryginały Prawa Wykonywania Zawodu i dyplomu;

- rozliczenie okresów edukacyjnych;

- systematyczne opłacanie składek;

- niekaralność oraz toczące się ewentualne postępowania dyscyplinarne w Okręgowym Sądzie Aptekarskim lub przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.

2. spotkanie z komisją opiniującą odbywa się przed posiedzeniem Rady SIA lub Prezydium Rady SIA, a następnie przewodniczący komisji prezentuje na posiedzeniu jego przebieg oraz zebrane informacje, w oparciu o które Rada SIA lub Prezydium Rady SIA podejmuje w drodze uchwały opinię dotyczącą stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej dla danego Kandydata.

Obowiązkiem Kandydata na kierownika i Właściciela apteki bądź hurtowni farmaceutycznej jest przygotowanie i dostarczenie do Izby wszystkich wymaganych dokumentów przed posiedzeniem, na którym ma mieć miejsce opiniowanie zgodnie z załącznikami !

3. po posiedzeniu biuro Izby przekazuje uchwały Inspekcji Farmaceutycznej pocztą elektroniczną, Kandydatowi oraz właścicielowi apteki / hurtowni pocztą tradycyjną. Ewentualnie po umówieniu terminu umożliwia Kandydatowi odebranie opinii osobiście.

 

W załączeniu zamieszczamy wszystkie formularze, które są niezbędne do wydania opinii dotyczącej stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej.

Dodatkowo do wglądu należy przedstawić oryginały PWZ, Dyplomu oraz świadectw pracy dokumentujących 5-letni przebieg pracy zawodowej.

 Dokładny termin: 2020-11-29 00:00:00
Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
12
04.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry