2021-01-19
Odpowiedzi na pytania z webinaru nt. realizacji recept z 5.01.2021 r.

Odpowiedzi na wybrane pytania uczestników szkolenia webinarowego, które odbyło się 5.01.2021 r. pt. "Nowe wytyczne do realizacji recept" opracowane przez mgra farm. Mariana Witkowskiego.

1. Rec. na psychotropy gr 4P - czy można wydać na max 120 dni? Co z rec.na psychotropy na rec. roczne?

Odpowiedź:
Na recepcie papierowej lekarz może zaordynować leku psychotropowego z grupy IV-P na okres 120 dni kuracji.
Każda recepta, tak papierowa jak i elektroniczna, na środki odurzające i substancje psychotropowe ważna jest 30 dni od daty jej wystawienia i nie może być wystawiona z odroczonym terminem realizacji ani też nie może być ważna 365 dni. Jeżeli lekarz naniesie na takiej recepcie datę realizacji od dnia (inna aniżeli data wystawienia recepty) lub oznaczy 365 dni terminu ważności, osoba realizująca receptę nie uwzględnia tych dat przy wyliczeniu terminu ważności recepty.

2. Pacjent z uprawnieniem ZHK, lekarz nie zaznacza tego uprawnienia na recepcie i odpłatność leku refundowanego 100%. Czy możemy potwierdzić uprawnienia na podstawie legitymacji i wydać le?

Odpowiedź:
Dla wszystkich uprawnień dodatkowych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie recept, poz a pozycjami 5, 7, 8, 9, osoba realizująca receptę może uzupełnić uprawnienie dodatkowe, gdy nie zostało ono wpisane, po przedstawieniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego posiadanie tego uprawnienia.

3. Jeśli w oddziale nfz przy e-recepcie jest X, a przy lekach wpisano odpłatność zniżkową to jak realizować?

Odpowiedź:
Zgodnie z komunikatem MZ z 16.10.2020 r. receptę tak wystawioną realizujemy pełnopłatnie.

4. Czy recepty weterynaryjne na leki psychotropowe muszą mieć unikalny numer?

Odpowiedź:
Recepty weterynaryjne na środki odurzające i substancje psychotropowe o kategorii dostępności Rp będą wymagały posiadania tego numeru od 1 lipca 2021 r.

5. Przy braku ilości lub dawkowania leku refundowanego wydajemy opakowania z wykazu. Czy chodzi o wykaz leków refundowanych?

Odpowiedź:
Tak, gdy na recepcie wystawionej na lek z wykazu leków refundowanych, na której nie wpisano sposobu dawkowania, osoba realizująca receptę wydaje maksymalnie dwa najmniejsze opakowania z wykazu leków refundowanych, a gdy one są niedostępne to możemy wydać dwa najmniejsze dostępne w obrocie, ale również z wykazu leków refundowanych.

6. Czy sama częstotliwość w dawkowaniu dotyczy tylko maści, past, żeli, kremów czy także płynów do użytku zewnętrznego stosowanych na skórę? Czy można je odnieść także do gotowych maści, kremów?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 8 ust 1 pkt 4 b rozp. w sprawie recept taki zapis sposobu dawkowania dotyczy tylko leków recepturowych do stosowania na skórę.

7. RP roczne można realizować na starych zasadach. Ale jeśli recepta jest wystawiona w np. marcu 2021 według starych zasad? Czy realizujemy ze zniżką do końca czerwca? A od lipca (jeśli to była recepta roczna) już nie ze zniżką?

Odpowiedź:
Nawet w przypadku recept rocznych, realizacja częściowa odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu realizacji recepty.

8. Dawkowanie w formie 1-0-0 albo podobne również jest poprawne, prawda?

Odpowiedź:
Tak. Taki zapis jest poprawny, gdyż wypełnia zasadę podania ilości jednostek dawkowania i krotności podania.

9. Dawkowanie 2x to od lipca będzie za mało, prawda?

Odpowiedź:
Taki zapis sposobu dawkowania nigdy nie był poprawnym zapisem dla każdej postaci leku.

10. Amlozek 5 mg - 3 op. S. 2x - czy taki zapis wyklucza wydanie 3 szt.?

Odpowiedź:
Tak. Taki zapis sposobu dawkowania wskazuje tylko częstotliwość podania, a nie wskazuje ilości jednostek leku, jaką pacjenta przyjmuje w podanej częstotliwości.

11. Czy płyny na skórę w recepturze też muszą mieć dawkowanie?

Odpowiedź:
Dla tej postaci leku wystarczającym jest podanie tylko częstotliwości stosowania np. 2 x dziennie, 3 x smarować.

12. W przypadku weterynarzy numer recepty (w przypadku psychotropów i narkotyków) będzie musiał też być w postaci kodu? Czy wystarczy sam numer?

Odpowiedź:
Ta dana będzie musiała być dodatkowo przedstawiona w postaci kodu kreskowego służącego do ich automatycznego odczytu.

13. Czy numer recepty na lek psychotropowy ma być podany kodem kreskowym?

Odpowiedź:
Tak, dla recepty na te środki numer pwz, regon oraz unikalny numer recepty - gdy nadano, muszą być przedstawione w postaci kodów służących do ich automatycznego odczytu.

14. A czy mamy obowiązek uzupełniania gmin w adresie pacjenta?

Odpowiedź:
Przepisy art. 96a ustawy Prawo Farmaceutyczne nie wymagają podawania takiej danej na recepcie.

15. Co oznacza WP?

Odpowiedź:
Pacjenta, który posiada uprawnienia określone w art. 46 ust 1 ustawy o świadczeniach.

16. Czyli przy braku dawkowania lub błędnym dawkowaniu możemy wydać dwa najmniejsze refundowane opakowania jak do tej pory?

Odpowiedź:
Tak. W tym zakresie nic się nie zmieniło.

17. Czy dobrze rozumiem, iż każda recepta z antybiotykiem do stosowania wewn. jest ważna 7 dni?

Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z art. 96a ust 7 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zasada ta obowiązuje od wielu lat.

18. Apteka nie musi prowadzić ewidencji importu docelowego?

Odpowiedź:
Do czasu podłączenia aptek do systemu SOID apteka realizuje i ewidencjonuje dokumentację dotycząca importu docelowego na dotychczasowych zasadach.

19. Kalipoz prol. 2 op. a 60 tabl. D.S. 1x1 (co drugi dzień). Czy można wydać jednorazowo 2 op.?

Odpowiedź:
Przy takim zapisie dawkowania jednorazowe wydanie 2 op. x 60 tabl. byłoby wydaniem leku na 240 dni kuracji. Dlatego też receptę te winno się realizować w dwóch realizacjach częściowych.

20. Jak weryfikujemy pacjenta WE? Na jakiej podstawie?

Odpowiedź:
Osoba realizująca receptę nie weryfikuje dokumentów dla uprawnienia pacjenta o kodzie WE. Prawo to weryfikuje osoba wystawiającą receptę.

21. Czy dane pacjenta na recepcie papierowej mogą być naniesione w postaci naklejki?

Odpowiedź:
Od 1 stycznia 2021 r. stosowanie naklejki na recepcie do nanoszenia danych świadczeniodawcy i osoby wystawiającej receptę zostało zniesione.

22. Czyli WP, S, C, WE farmaceuta nie uzupełnia i nie sprawdza dokumentów potwierdzających tych uprawnień?

Odpowiedź:
Dokładnie tak. Wskazuje na to § 8 ust 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie recept z 23.12.2020 r.

23. Rozumiem, że jeśli lekarz wpisał IB I 100% REALIZUJEMY BEZPŁATNIE?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…) osoby z uprawnieniem IB mają prawo do bezpłatnych leków o kategorii dostępności Rp i Rpz oraz refundowane środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Dlatego też w sytuacji gdy na recepcie zawierającej te produkty lekarz wskaże odpłatność 100% to osoba realizująca receptę wydaje te produkty bezpłatnie.

24. Jak wygląda sytuacja w przypadku dawkowania 1-1-1?

Odpowiedź:
Jest to poprawny zapis sposobu dawkowania wskazujący na podanie 3 razy dziennie po 1 jednostce dawkowania leku.

25. Czy recepty na leki psychotropowe dalej nie mogą być realizowane na receptach rocznych czyli po 30 dniach od daty wystawienia?

Odpowiedź:
Recepty na te środki nigdy nie mogły być realizowane po upływie 30 dni od daty wystawienia recepty.

26. Czy daw. 1 tabl rano jest ok?

Odpowiedź:
Tak. Taki zapis sposobu dawkowania jest prawidłowy i wypełnia definicję, z której wynika krotność podani i ilość jednostek dawkowania.

27. Czy receptę formatu A4 mogę zrealizować na zniżkę? (Recepta drukowana)

Odpowiedź:
Zdecydowanie tak.

28. Powyżej 2 ryczałtów maści musi być policzalne dawkowanie?

Odpowiedź:
Od 1 stycznia 2021 r. dla każdej ilości ryczałtowej leku recepturowego dla postaci maści musi zawierać sposób dawkowania i wystarczające jest podanie częstotliwości użycia np 3 x dziennie

29. Czy można zrealizować na zniżkę receptę, do 2 ryczałtów na maści, bez podanego sposobu dawkowania?

Odpowiedź:
Nie.

30. Co w wypadku, gdy pacjent ma poniżej 75 lat, a lekarz wpisze uprawnienie S? Realizować ze zniżką, czy ją pominąć?

Odpowiedź:
W takim przypadku należy zdjąć uprawnienie S i zaordynowane produkty wydać jak każdemu innemu pacjentowi.

31. Czy dawkowanie przy insulinie 10-14-18 bez podanych pór dnia (rano, południe, wieczór) jest prawidłowe?

Odpowiedź:
Tak. taki zapis jest prawidłowy gdyż wskazuje ile jednostek dawkowania pacjent zużywa w ciągu doby.

32. Czy mając senior i 100% to jak wydajemy?

Odpowiedź:
Choć § 8 ust 1 pkt 8c rozporządzenia w  sprawie recept z 23.12.2020 r. wskazuje na możliwość wydania ordynowanych  leków zgodnie z odpłatnością wynikająca z  uprawnienia, to biorąc pod uwagę fakt, iż czekamy na ustalenia stanowiska MZ w tej sprawie. Na tę chwilę sugeruje realizować tak wystawioną receptę pełnopłatnie.

33. Rec. weterynaryjna ad usum proprium na preparaty psychotropowe. Czy w ogóle może zaistnieć, czy też tego typu sprzedaż wyłącznie za zgodą WIF na zapotrzebowaniu dla gabinetu wet.?

Odpowiedź:
Te produkty, do gabinetów weterynaryjnych, wydajemy tylko na podstawie zapotrzebowania i zgody WIF na ich posiadanie w celach medycznych, zgodnie z wytycznymi art. 42 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

34. Jeśli mamy na recepcie augmentin 21 tabl. a jest on nie dostępny to czy wydajemy 1 op po 14 tabl.?

Odpowiedź:
Przy wskazaniu na recepcie  opakowania x 21 (np. Amoksiklav) tabl., gdy brak jest w obrocie takiego opakowania ilościowego, osoba realizująca receptę może wydać 1 i pół opakowania dostępnego w obrocie (np. Augmnetin).  
Antybiotyki do użytku wewnętrznego i parenteralnego można dzielić ale tylko do opakowań bezpośrednich np. blistra.

35. Czy przy wydawaniu Viergyt K powinniśmy weryfikować wskazania refundacyjne? Jeśli tak to w jaki sposób? Czy dotyczy to też rp wypisanych na te lek z odpł. 100%?

Odpowiedź:
Nie mając dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta nie mamy ani prawa ani obowiązku do weryfikacji wskazań w jakich lek został zaordynowany. To osoba wystawiająca receptę, zgodnie z obwieszczeniem w sprawie reglamentacji winna zaordynować lek we wskazaniach objętych decyzją refundacyjną, a osoba realizująca receptę winna wydać maksymalnie w ilości wskazanej w obwieszczeniu tj 3 op po 50 tabl w okresie 30 dni.

36. Czy możemy zrealizować receptę elektroniczną na lek narkotyczny, na której w zapisana jest data realizacji od (taka sama lub inna niż data wystawienia)?

Odpowiedź:
Recepta taka może zostać zrealizowana ale jej termin ważności wyliczamy jako 30 dni od daty jej wystawienia.

37. Czy recepta Atrodil 4 op a 10 ml (200dawek) dawkowanie 2x4 jest poprawne?

Odpowiedź:
Zdecydowanie tak.

38. Czy dawkowanie maści: 1x1 jest poprawne?

Odpowiedź:
Tak. Gdyż taki zapis wskazuje na użycie przez pacjenta 1 raz dziennie po 1 jednostce leku tj. po 1 g.

 

Autor: Lech Wróblewski
chevron_left
24
06.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry