Apothecarius ebook Więcej
2004-01-13
IV Posiedzenia ORA IV Kadencji.
Protokół z 4 posiedzenia Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach IV kadencji dnia, 13 stycznia 2004 roku.

1.Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach otworzył jej Prezes dr Stanisław Piechula. Po powitaniu zebranych Prezes zaproponował porządek posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty. O udzielenie głosu poprosił mgr Stanisław Berezowski. Poinformował, że z uwagi na zły stan zdrowia nie będzie mógł być obecny do końca posiedzenia, a chce przedstawić sprawy, które zgłosili mu aptekarze z terenu powiatu będzińskiego. Pierwsza z tych spraw dotyczy treści korespondencji wysłanej z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach w grudniu ub. r. W korespondencji apteki otrzymały zarówno pisma z Izby Aptekarskiej jak i pisma Izby Gospodarczej Apteka Polska i Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Ponadto część korespondencji była na drukach firmowanych przez wszystkie w/w instytucje. Niektóre z pism były podpisane przez Prezesów wspomnianych instytucji, a ich treść nie dotyczyła spraw Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Ponadto mgr Stanisław Berezowski stwierdził, że pisma na drukach firmowych OIA w Katowicach mają odpowiednią rangę i mogą służyć jako dokument przedstawiany w różnych urzędach. Pisma sygnowane wspólnie przez OIA, IGAP i PTFarm. nie mają już tej rangi. Wyjaśniając, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula przypomniał, że już na Okręgowym Zjeździe Aptekarzy w swoim programie wyborczym, podkreślał konieczność podejmowania wspólnych inicjatyw przez wszystkie organizacje działające w środowisku farmaceutycznym. Dlatego realizując tę ideę, korespondencja jest wysyłana wspólnie. Taki tryb przekazywania informacji przynosi też wymierne oszczędności. W dyskusji mgr Ryszard Jasiński stwierdził, że jest jak najbardziej za łączeniem sił w rozwiązywaniu wspólnych problemów, ale jednocześnie dodał, że Izba Aptekarska nie może zostać pozbawiona tożsamości. Z kolei mgr Ireneusza Kozłowskiego interesowały koszty wysłanej korespondencji. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach wyjaśnił, że za „swoją” korespondencję zarówno IGAP jak i PTFarm. zapłacą. Mgr Władysław Rybka stwierdził, że należy dążyć do oszczędności. Zaproponował wysłanie do aptekarzy pisma wyjaśniającego, że pisma Okręgowej Izby Aptekarskiej, będą podpisywane przez Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej, ale w celach oszczędnościowych w kopertach będą też pisma sygnowane przez Prezesów Izby Gospodarczej Apteka Polska i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział w Katowicach. Dr Andrzej Deląg dodał, że w ubiegłej kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach było za mało informacji. Wysłana w grudniu 2003 roku korespondencja zaspokoiła zaś potrzeby całego środowiska farmaceutycznego. Nie powinniśmy więc być tak bardzo drobiazgowi Mgr Maria Bilińska poinformowała, że dochodzą do niej głosy oburzenia środowiska aptekarskiego, że pieniądze ze składek są wykorzystywane przez inne instytucje. Mgr Lidia Wolnicka-Morawiec, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ubiegłej kadencji poinformowała, że znając nastawienie aptekarzy nie popierała propozycji wysyłania wspólnej korespondencji. Obecnie również opowiada się za rozdziałem korespondencji. Mgr Mariusz Langer zwrócił uwagę, że w omawianej korespondencji doszło do zachwiania równowagi, gdyż najmniej było pism Izby Aptekarskiej, a znacznie więcej pism IGAP i PTFarm. Z uwagi na różnice poglądów mgr Grzegorz Zagórny zaproponował, aby zapytać precyzyjnie całe środowisko co sądzi na ten temat. Uzyskanie odpowiedzi może zaważyć na dalszym trybie pracy Rady Aptekarskiej. Odnosząc się do tej propozycji, zarówno obecny Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula jak i były Prezes ORA w Katowicach mgr Lidia Wolnicka-Morawiec stanęli na stanowisku, że członkowie Rady zostali poprzez wybór upoważnieni do reprezentowania wszystkich członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach i mogą podejmować decyzje w istotnych sprawach dotyczących środowiska aptekarskiego. Rozesłanie ankiet pociągnie za sobą określone koszty, a może nie przynieść jednoznacznego rozstrzygnięcia. W tej sytuacji wydłuży jedynie proces decyzyjny. Po tej dyskusji Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach poddał pod głosowanie wniosek następującej treści: korespondencja do aptek będzie wysyłana w jednej kopercie, poszczególne pisma będą napisane na papierze firmowym danej instytucji i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania każdej z nich. Koszty wysyłki będą dzielone proporcjonalnie. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, przy 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła wniosek Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach. Dodatkowo Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach zobowiązała Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach do wysłania do aptek pisma wyjaśniającego sprawę korespondencji. Drugi problem przedstawiony przez mgr Stanisława Berezowskiego dotyczył informacji przekazywanej przez internet. Z uwagi na ograniczoną ilość aptek dysponujących dostępem do internetu nie można niektórych informacji przekazywać wyłącznie tą drogą. Ostatnio np. tylko tą drogą była dostępna informacja o rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie nowych list, cen i limitów leków. Taka informacja zdaniem środowiska aptekarskiego musi być dostępna w tradycyjnej, pisemnej formie. Wyjaśniając Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach poinformował, że z uwagi na obszerność rozporządzeń ministra zdrowia sprawie list leków refundowanych, cen i limitów, niemożliwe było kserowanie Dziennika Ustaw zawierającego te rozporządzenia w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Powielanie tego materiału przekraczało również możliwości hurtowni farmaceutycznych. Biorąc dodatkowo pod uwagę trudności finansowe Izby Aptekarskiej z grudnia ub. r. niemożliwym było również skorzystanie z oferty Naczelnej Izby Aptekarskiej, dotyczącej zakupu Dz. U. Nr 195 w cenie ok. 23 złotych za jeden egzemplarz. W tej sytuacji jedyną drogą przekazania tej obszernej informacji było opublikowanie list, cen i limitów leków na stronie internetowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Mgr Lidia Wolnicka-Morawiec i mgr Maria Bilińska uznały te wyjaśnienia za niewystarczające. Była Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach stwierdziła, że była to „wpadka”, i wyraziła nadzieję, że w przyszłości już się to nie powtórzy. Powracając do sprawy przekazywania materiałów drogą elektroniczną Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula podkreślił, że jeżeli nie będziemy stawiać na internet to wielu rzeczy nie będziemy mogli zrobić .Jeżeli dodatkowo nie potrafimy zjednoczyć środowiska aptekarskiego to ta kadencja Rady Aptekarskiej będzie taka sama jak poprzednia. Mgr Anna Gracka-Kula nie kwestionując stawiania na elektroniczną formę kontaktowania się w pilnych sprawach, poprosiła Prezesa ORA w Katowicach, aby z uwagi na nikły dostęp aptek szpitalnych do internetu, informacja do tych aptek była przekazywana w tradycyjnej formie. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach zapewnił , że prośba aptek szpitalnych zostanie uwzględniona. Dr Stanisław Piechula podkreślił jednak, że nie da się dobrze działać bez nowoczesnej techniki, w tym internetu. Poinformował przy tym, że Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnił go, że dokumenty z internetu mają moc prawną. Kończąc temat, Prezes ORA w Katowicach poinformował, że w przypadku obszernych dokumentów do aptek będzie wysyłana informacja, gdzie np. dany Dziennik Ustaw można nabyć, a biurze Izby Aptekarskiej będzie dostępny oryginał. Jeżeli objętość materiału pozwoli na jego powielenie, to będzie możliwość kupienia takiego dokumentu w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach.

2. Protokół z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach został przedłożony do wglądu. Z uwagi na napięty porządek obrad, Rada postanowiła, że jego przyjęcie nastąpi w dalszej części posiedzenia.

3. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach podjęła uchwały Nr 1-3/2004 stwierdzające prawo wykonywania zawodu farmaceuty z pełnymi uprawnieniami do samodzielnego wykonywania czynności w aptece. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty uzyskali:
-mgr farm. Urszula Prosowska
-mgr farm. Grażyna Sidor
-mgr farm. Azad Maou

4a) Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, po przeprowadzeniu rozmów wyjaśniających, zaopiniowała pozytywnie wnioski dotyczące możliwości dalszego pełnienia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, po ukończeniu 65 roku życia przez:
-mgr farm. Elżbietę Jasina i mgr farm. Leokadię Murzyn.
Uchwały w powyższych sprawach Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach podjęła jednogłośnie.
Ubiegającą się o taką zgodę mgr farm. Wiesławę Rokicką Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach zaprosiła na rozmowę wyjaśniającą w dniu 27 stycznia 2004 roku.

4b)Wszystkie wymienione w porządku obrad kandydatury na stanowiska kierowników hurtowni farmaceutycznych uzyskały pozytywną opinię Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach.
-mgr farm. Aleksander Porwit i mgr farm. Jolanta Chwedoruk, przy 6 głosach „wstrzymujących się”
-mgr farm. Joanna Kucharczyk, przy 4 głosach „wstrzymujących się”
-mgr farm. Grzegorz Hechmann, jednogłośnie.

4c. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach zaopiniowała pozytywnie wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Siemianowicach Śląskich ul. Świerczewskiego 34. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach wstrzymała postępowanie w sprawie wydania opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki „MTT” w Katowicach ul. 3-go Maja 33, do czasu wyjaśnienia, czy wypowiedzenie umowy najmu lokalu dotychczasowemu najemcy jest prawnie skuteczne. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

4d. W związku z wstrzymaniem postępowania w sprawie wydania opinii dotyczącej cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki wydanego, dla Spółki MTT, Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach wstrzymała także postępowanie w sprawie wydania opinii na temat kandydatury mgr farm. Ewy Zajęckiej na stanowisko kierownika apteki „MAJOWA” w Katowicach ul. 3-Maja 33. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki w lokalu przy ul. 3-go Maja 33 w Katowicach wystąpił nowy przedsiębiorca- TOP-Inwestor Sp. z o.o.
Kandydaturę mgr farm. Bożeny Mizerskiej na stanowisko kierownika apteki „Gwarek” w Bieruniu ul. Granitowa 22, Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach zaopiniowała pozytywnie przy 5 głosach „wstrzymujących się”.

5. Przed spotkaniem z przedstawicielkami hurtowni farmaceutycznej Phoenix, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula poinformował, że przedstawiciel firmy Lilly zapewnił go, że firma nie ma nic wspólnego z programem Centrum Diabetyka. Jest to wyłączna inicjatywa hurtowni Phoenix. Na spotkaniu noworocznym z przedstawicielami hurtowni farmaceutycznych działających na naszym terenie, które odbyło się w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach z inicjatywy Prezesa ORA w Katowicach, poruszono również problem programów lojalnościowych, w tym program Centrum Diabetyka. Przedstawiciele hurtowni farmaceutycznych wyrazili pogląd, że należałoby odejść od wszystkich takich programów. Decyzję taką musiałyby jednak podjąć wszystkie hurtownie farmaceutyczne. Inicjatywa w tej sprawie powinna wyjść od właścicieli aptek. Prezes ORA w Katowicach zwrócił uwagę, że jeżeli nawet hurtownie w ramach różnych programów chcą obniżać marże i oferować apteką niższe ceny, to nie mogą zmuszać właścicieli aptek do obniżania marż aptecznych. Przedstawiciele hurtowni farmaceutycznych zebrani w Izbie Aptekarskiej poinformowali, że ponieważ nie można z dnia na dzień rozwiązać problemu programów lojalnościowych, to hurtownie farmaceutyczne muszą zareagować na program hurtowni Phoenix. Po tym wprowadzeniu odbyło się spotkanie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach z przedstawicielkami hurtowni Phoenix.
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula stwierdził, że samorząd aptekarski nie może tolerować sytuacji, w której przedstawiciele hurtowni Phoenix namawiają właścicieli aptek do wstąpienia do programu, następnie docierają do lekarzy, którzy z kolei kierują pacjentów z receptami na insulinę do wybranych aptek, gdzie insuliny są tańsze. Hurtownie farmaceutyczne jeżeli chcą to niech oferują aptekom niższe marże, ale niech nie zmuszają do tego samego właścicieli aptek. Przedstawicielki Phoenixa na wstępie poinformowały, że program Centrum Diabetyka jest realizowany od lipca 2003 roku. W programie uczestniczy ok. 400 aptek. Hurtownia „oddaje” ok. 8% marży, apteka musi „oddać” kolejne 8%. Hurtownia jednak nikogo nie zmusza do wejścia do programu. Decyzja należy do właściciela apteki. Przedstawicielki hurtowni Phoenix podkreśliły, że istotą programu jest jednak edukacja, szkolenie i doradztwo dla chorych na cukrzycę. Apteki uczestniczące w programie otrzymują materiały szkoleniowe. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach stwierdził, że Izba Aptekarska absolutnie nie jest przeciwna części edukacyjnej programu. Być może cele programu rzeczywiście mają walory edukacyjne, ale w środowisku aptekarskim odbiór programu jest jednoznaczny, poprzez niższe ceny zwiększony obrót. Następnie rozpoczęła się dyskusja. Na pytanie o warunki wstąpienia do programu Centrum Diabetyka członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach otrzymali informację, że do programu mogą przystąpić apteki po opłaceniu wpisowego w wysokości 600 złotych. Apteka musi dotrzymywać 30 dniowego terminu płatności i wykonać miesięczny obrót 10 tyś. złotych poza insulinami. Apteka otrzymuje logo programu, naklejki, poradnik- 4 razy w roku 300 szt. Tańszą insulinę mogą otrzymać wyłącznie apteki, które przystąpiły do programu. Po zapoznaniu się z tymi informacjami mgr Jadwiga Pikuła zapytała, czy to nie sami właściciele aptek finansują program. Ponadto mgr Krzysztof Majka stwierdził że przez 10-15 minut niemożliwe jest przekazanie choremu na cukrzycę niezbędnych informacji i doradzeniu mu jak postępować w niektórych sytuacjach życiowych. Dr Andrzeja Deląga interesowało, czy hurtownia próbowała negocjować cenę insuliny z producentem. Przedstawicielki Phoenixa poinformowały, że udział ich hurtowni w rynku jest zbyt mały, żeby negocjować ceny. Negocjacje takie mogą prowadzić natomiast potentaci na tym rynku np. PGF, Farmacol. Z kolei dr Kazimierz Kowalczyk, Zastępca Prezesa Beskidzkiej ORA wyraził pogląd, że wszystkie programy stosowane przez hurtownie mają cel marketingowy i nie należy się tu powoływać na dobro pacjenta. Program Centrum Diabetyka jest szczególnie niestosowny, ponieważ dotyczy produktów leczniczych z list leków refundowanych. Większość hurtowni w programach lojalnościowych oferuje leki OTC. Panie reprezentujące hurtownię Phoenix jeszcze raz podkreśliły, że celem programu jest doradztwo i edukacja. Mgr Maria Bilińska w odpowiedzi na ten argument stwierdziła, że informacja dla pacjenta jest obowiązkiem aptekarza. Dr Andrzej Deląg zapytał, czy firma jest gotowa w ramach programu zainwestować w szkolenia aptekarzy, prowadzone przez specjalistów z dziedziny diabetyki. Reprezentantki Phoenixa uznały, że na temat można dyskutować. Podsumowując Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula zwrócił uwagę, że hurtownie farmaceutyczne zbyt daleko zabrnęły w różne programy lojalnościowe. Izby Aptekarskie będą dążyć do tego, aby hurtownie farmaceutyczne i producenci zrezygnowali z tego typu praktyk. Problem programów lojalnościowych będzie m. in. tematem Krajowego Zjazdu Aptekarzy, który odbędzie się w dniach 22-24 stycznia br. Prezes ORA w Katowicach stanął na stanowisku, że powinien być wyznaczony termin zakończenia wszystkich programów. Jeżeli po tym terminie firmy nie odstąpią od programów, samorząd aptekarski podejmie radykalne kroki. Mgr Lidia Wolnicka-Morawiec podkreśliła, że w interesie zarówno aptek jak i hurtowni farmaceutycznych leży zjednoczenie sił w celu wynegocjowania obniżki cen na produkty lecznicze. Na zakończenie Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach stwierdził, że w dniu dzisiejszym na pewno nie dojdziemy do konkluzji, ale trzeba dyskutować na tematy interesujące całe środowisko farmaceutyczne. O przedyskutowanie sprawy w firmie Phoenix poprosił też przedstawicielki tej firmy. Prezes ORA w Katowicach podkreślił, że został przedstawiony cel, do którego samorząd aptekarski będzie dążył z cała konsekwencją.

6. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach zaopiniowała pozytywnie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Bytomia w 2004 roku.

7a. Pismo Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej zawiera uzasadnienie do projektu nowelizacji Prawo farmaceutyczne.

7b. Hurtownia farmaceutyczna Medicare informuje Okręgową Izbę Aptekarska w Katowicach, że z uwagi na działania jednego z dystrybutorów produktów leczniczych, musi czasowo wprowadzić system polegający na umożliwieniu aptekom zakupu tych samych preparatów, które są przedmiotem akcji promocyjnej innego dystrybutora, w cenach i na warunkach zgodnych z prowadzoną akcją promocyjną. Hurtownia Medicare wprowadziła tylko jedną, ale za to bardzo istotną modyfikację. Propozycja hurtowni Medicare jest skierowana do wszystkich aptek i nie jest uwarunkowana jakimkolwiek zobowiązaniem związanym z zawarciem umowy handlowej.

7c. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach poinformował, że problem podpisywania umów ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację przez apteki wniosków na środki pomocnicze, będzie przedstawiony Naczelnej Radzie Aptekarskiej, ponieważ sprawa wymaga decyzji na szczeblu centrali Funduszu. Pismo w tej sprawie przygotuje mec. Barbara Jendryczko, radca prawny OIA w Katowicach. W stosunku do aptek nie można stosować trybu wprowadzonego przez NFZ. Apteki na podstawie zezwolenia na prowadzenie apteki mają wręcz obowiązek realizowania wniosków ubezpieczonych. Jednak do czasu rozwiązania problemu, aby nie mieć komplikacji z refundacją , należałoby jednak podpisać umowy na warunkach określonych przez Fundusz. Na stronach internetowych Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach są „gotowce” jak należy wypełnić wszystkie materiały. Ponadto w biurze OIA w Katowicach można otrzymać wszystkie materiały i nagrać na dyskietkę odpowiednie załączniki. Dr Kazimierz Kowlczyk wyraził wątpliwość, czy OIA w Katowicach nie postąpiła zbyt pochopnie organizując pomoc i zalecając podpisywanie umów. Jego zdaniem właściciele aptek powinni zbojkotować to, czego sobie życzy NFZ. Prezes częstochowskiej ORA poinformowała, na ich terenie aptekarze nie podpisują umów do czasu otrzymania decyzji z Naczelnej Rady Aptekarskiej. Mgr Grzegorz Zagórny przestrzegał jednak przed nie podpisywaniem umów. Uznał, że jest niebezpieczne dla aptek, ponieważ NFZ chce, żeby wnioski na materiały medyczne były realizowane tylko przez duże sieci. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula powtórzył, że aby nie mieć problemów lepiej spełnić wymogi Funduszu, a swoją drogą walczyć o prawa aptek wynikających z Prawa farmaceutycznego. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach upoważniła Sekretarza ORA w Katowicach mgr Ryszarda Jasińskiego do podpisania pisma przygotowanego przez mec. Barbarę Jendryczko, jeżeli nie będzie mógł tego zrobić Prezes ORA w Katowicach.

7d. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach poinformował, że projekt nowelizacji Prawa Farmaceutycznego został skierowany do sejmowej Komisji Gospodarki. Żeby Komisja mogła zająć stanowisko niezbędna jest opinia rządu. Niestety do tej pory rząd nie wywiązał się z tego obowiązku. Tym samym wstrzymane są prace w Komisji Gospodarki, a dopóki ta Komisja nie zajmie stanowiska nie można projektu nowelizacji przesłać do Komisji Zdrowia.

7e. Dr Andrzej Deląg, Zastępca Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach zajmujący się tematem szkoleń poinformował, że trakcie zabrania naukowego w Domu Lekarza w Katowicach w dniu 28 stycznia br. odbędzie szkolenie dla farmaceutów w ramach szkolenia ciągłego, za które można otrzymać 2 punkty. Dodatkowe punkty mogłyby zostać zaliczone za wykład sygnowany przez OIA w Katowicach. Przy tej okazji prof. Dionizy Moska poinformował o składzie Rady Programowej ds. Kształcenia Podyplomowego-Specjalizacji przy Wydziale Farmaceutycznym ŚAM w Sosnowcu. W skład Rady weszli: Przewodnicząca Rady Programowej prof. dr hab. Krystyna Olczyk Dziekan Wydziału, Prof. dr hab. Waldemar Janiec, Prof. Dionizy Moska, dr farm. Lucyna Bułaś, dr biol. Kazimiera Klementys, dr farm. Bożena Drobnicka, dr praw Elżbieta Blacha dr farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak. Prof. Dionizy Moska poinformował, Rada Programowa oczekuje od samorządu aptekarskiego tematów wykładów.

7f. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach poinformował, że ma zamiar poszerzyć możliwości uzyskiwania przez farmaceutów porad prawnych. W związku z tym raz w tygodniu w biurze Izby Aptekarskiej takich porad osobiście lub telefonicznie udzielałby mec. Krystian Szulc. W terminie późniejszym dodatkowo mógłby porad prawnych udzielać także mec. Mariusz Czarski. Obaj Panowie prowadzą swoje kancelarie prawne. Mec. Krystian Szulc otrzymywałby za swoje usługi wynagrodzenie, a mec. Mariusz Czarski zaproponował nawet udzielanie części porad bezpłatnie. Mgr Ryszard Jasiński zapytał jaki byłby zakres udzielanych porad prawnych, bo jego zdaniem porady powinny dotyczyć wyłącznie spraw zawodowych farmaceutów. Porady nie powinny dotyczyć problemów bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mgr Ireneusz Kozłowski stwierdził, że jeżeli w Izbie Aptekarskiej będzie 3 prawników to Izba musi zapewnić pełną obsługę prawną. Wyraził przy tym obawę, czy porady prawne przez telefon nie spowodują niezadowolenia, w przypadkach trudności z dodzwonieniem się do biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Propozycję Prezesa ORA poparła mgr Anna Śliwińska uzasadniając to tym, że do tej pory radca prawny Izby był do dyspozycji Rady Aptekarskiej, a powinien być też do dyspozycji aptekarzy chcących uzyskać poradę prawną. Mec. Barbara Jendryczko, radca prawny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach poinformowała Radę Aptekarską, że do tej pory jej umowa-zlecenie na obsługę prawną Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach obejmowała cały zakres zadań. W miarę możliwości także udzielanie porad i odpowiedzi na pytania kierowane do Izby przez telefon. Często jednak bez możliwości zapoznania się z dokumentacja niemożliwe było udzielenie rzetelnej porady prawnej. Ponieważ obecnie obsługę prawną ma sprawować również mec. Krystian Szulc, mec. Barbara Jendryczko proponuje Okręgowej Radzie Aptekarskiej w Katowicach zmianę umowy-zlecenia. Nowa umowa obejmowałaby tylko obsługę prawną Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Pozostałe obowiązki przejąłby inny prawnik lub prawnicy. Mec. Barbara Jendryczko podkreśliła, że nie obraża się, nie zrywa współpracy. Może wykonywać niektóre dodatkowe usługi w formie zleconych zadań, ale nie chce i nie może pełnić obsługi prawnej OIA w Katowicach tak jak do tej pory. Metody działania i zakres wymaganych obowiązków nie pozwalają jej na dalszą obsługę Izby Aptekarskiej w Katowicach. Ze strony mec. Barbary Jendryczko nie ma już sił i woli na dotychczasowy zakres obsługi Izby. Mgr Władysław Rybka zapytał mec. B. Jendryczko, czy gdyby nie było rozmowy na temat zatrudnienia mec. K. Szulca, to jej decyzja byłaby taka sama. Mec. B. Jendryczko stwierdziła, że sprawa zatrudnienia dodatkowego prawnika w Izbie nie ma wpływu na jej decyzję. Przez dwa miesiące próbowała przystosować się do stawianych jej wymagań, ale narzucony styl pracy nie pozwala na kontynuację współpracy. Mec. Barbara Jendryczko poinformowała, że jej decyzja jest przemyślana i jeżeli Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach nie przyjmie zaproponowanej zmiany umowy-zlecenia, to będzie zmuszona złożyć rezygnacje i zakończyć współpracę z Okręgową Izbą aptekarską w Katowicach. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach poinformował, że zaproponował dodatkową obsługę prawną mec. Krystianowi Szulcowi, aby pomóc członkom OIA w Katowicach. Nic jeszcze nie zostało przesądzone, a decyzję podejmie Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach lub jej Prezydium. Mgr Lidia Wolnicka-Morawiec stwierdziła, że wprowadzenie dodatkowych prawników do Izby Aptekarskiej spowoduje zamieszanie, a nie przyniesie spodziewanych korzyści dla aptekarzy. Może się okazać, że będzie dużo telefonów, a poruszanych problemów nie da się załatwić kilkoma zdaniami. Mgr Ireneusz Kozłowski również wyraził obawę, że jeżeli damy w teren informację o możliwości telefonicznych porad prawnych, to w przypadku niepowodzenia tego przedsięwzięcia, przyniesie to więcej szkody niż pożytku. Mgr Władysław Rybka wyraził natomiast pogląd, że nie ma ludzi nie zastąpionych. Jeżeli mec. Barbara Jendryczko twierdzi, że jej decyzja jest przemyślana to należy tę decyzję uszanować. Z kolei Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula stanął na stanowisku, że jeżeli nie spróbujemy, to nigdy nie będziemy wiedzieć, czy zaproponowane rozwiązanie jest możliwe do wykonania a faktem jest, że w innych OIA prawnicy udzielaja porad aptekarzom, co potwierdził przedstawiciel Beskidzkiej OIA. Kończąc dyskusję Prezes ORA w Katowicach stwierdził, że przedstawione zostały fakty. Teraz Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach musi coś zdecydować. W przypadku całkowitej rezygnacji mec. Barbary Jendryczko z obsługi prawnej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, Prezes Rady Aptekarskiej OIA w Katowicach musi mieć czas na przeorganizowanie pracy biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Na wniosek dr Andrzeja Deląga do sprawy postanowiono wrócić na najbliższym posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach w dniu 27 stycznia 2004 roku.

8a. Po zapoznaniu się z opinią prawną mec. Barbary Jendryczko Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach postanowiła zawiesić wykonanie swojej uchwały w sprawie delegowania mgr Anny Śliwińskiej do Rady Społecznej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z rezygnacją mgr Lidii Wolnickiej-Morawiec z udziału w pracach RS NFZ, Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach postanowiła uzgodnić z Sekretarzem Rady Społecznej Śląskiego Oddziału NFZ, że do czasu formalnego powołania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nowej osoby reprezentującej samorząd aptekarski, mgr Anna Śliwińska będzie uczestniczyć w posiedzeniach Rady na zasadzie obserwatora, bez możliwości udziału w głosowaniach. Po wyjaśnieniu powyższej kwestii Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach IV kadencji.

8b. Z uwagi na napięty porządek obrad obecnego posiedzenia ORA w Katowicach nie zdążyła przedyskutować tego punktu posiedzenia. Uznano , że w celu zajęcia merytorycznego stanowiska należy najpierw poznać przesłanki ustalenia takiego zapisu w ustawie-Prawo farmaceutyczne.

8c. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, biorąc pod uwagę sytuację finansową wnioskodawczyni (konieczność likwidacji apteki) postanowiła przychylić się do prośby mgr farm. Iwony Karendał i wyrazić zgodę na rozłożenie na raty spłaty zaległości z tytułu nieopłaconych składek członkowskich za rok 2003.Warunkiem jest jednak bieżące opłacanie składek członkowskich wraz z taką ratą zaległej składki, aby spłata całego zadłużenia nastąpiła do końca 2004 roku.

8d. Na wniosek Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, Rada postanowiła przypomnieć wszystkim członkom Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach o obowiązku regularnego opłacania składek członkowskich. Jeżeli osoby zalegające z opłacaniem składek członkowskich nie spłacą wszystkich zaległości do końca lutego br. to Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach będzie zmuszona wszcząć wobec tych osób postępowanie egzekucyjne.

8e. Mgr Ryszard Jasiński przypomniał, że Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach jest administratorem danych osobowych. W związku z tym bez zgody zainteresowanych nie można prowadzić operacji na tej bazie danych. Ponieważ obecnie porządek obrad i protokóły z posiedzeń, w których podawane są nazwiska członków OIA w Katowicach, są publikowane w internecie, należałoby zasięgnąć opinii prawnej w powyższej sprawie. O opinię w przedmiotowej sprawie poproszona zostanie mec. Barbara Jendryczko.

9. Na tym zakończono 4 posiedzenie Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, IV kadencji, w dniu 13 stycznia 2004 roku.

Protokołował: Leszek Dusik
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet